Edukacja techniczna Frigidaire Fcrs201rfb

Edukacja techniczna Frigidaire Fcrs201rfb jest wspaniałym wyborem dla wszystkich, którzy chcą uzyskać wiedzę na temat projektowania, instalacji, naprawiania i konserwacji systemów chłodniczych i klimatyzacji. W programie edukacyjnym Frigidaire Fcrs201rfb uczestnicy poznają różne techniki instalacji, konserwacji i naprawy urządzeń z tej linii. Uczestnicy nauczą się również, jak działają systemy chłodnicze, jak wybrać odpowiedni model, jak instalować i konserwować jednostkę i jak wykrywać i naprawiać problemy związane z systemem. Program edukacyjny Frigidaire Fcrs201rfb jest idealny dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie klimatyzacji, którym zależy na lepszym zrozumieniu i wykorzystaniu wszystkich funkcji oferowanych przez urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Edukacja techniczna Frigidaire Fcrs201rfb

Zasoby: 145-147 z 147

keyboard_arrow_left1...910

Informacje ogólne

Wydział Nauk o Edukacji 4 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
3. 00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1, 5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji polski

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów – przyszłych nauczycieli z etapami, metodami i formami projektowania działań technicznych uczniów. W ramach przedmiotu studenci poznają zadania twórcze związane z wypracowaniem sposobów rozwiązywania problemów technicznych. Zapoznają się z czynnościami manipulacyjnymi i konstrukcyjnymi oraz zadaniami wytwórczymi w edukacji technicznej. Podstawowym założeniem przedmiotu jest zdobywanie przez studentów umiejętności technicznych uczniów w nawiązaniu do techniki, kultury i sztuki ludowej oraz rozwiązywanie zainteresowań technicznych uczniów.

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: Jednolite studia magisterskie

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

ECTS: 3 punkty

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Moduł _7 Kompetencje metodyczne nauczyciela przedszkola i szkoły

Rok studiów /IV rok/ VII semestr

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz techniki

Liczba godzin dydaktycznych – 30 godzin, w tym: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta –15 h ćwiczenia, 15 h wykłady, 5 h konsultacje indywidualne, 15 h przygotowanie do ćwiczeń, 50 godzin – praca własna studenta

Wskaźniki ilościowe – 50 godzin – 2 punkty ECTS – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

50 godzin – 2 punkty – praca własna studenta, w tym: czytanie wskazanej literatury, przygotowanie projektu zaliczeniowego, przygotowanie pracy pisemnej zaliczeniowej; o charakterze praktycznym - 30 (1 punkt ECTS).

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Materiałoznawstwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

2. Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

3. Drejer, F. (2010). Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa).

4. Kraszewski, K. (2001). Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Pobrane z: http://rep. up. krakow. pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1715/PM314--Podstawy-edukacji- ogolnotechnicznej. pdf (01. 10. 19).

5. Skiba, J. (2015). Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 3 (37), s. 87-104. DOI: 10. 14632/eetp_37. 6.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Czerwiński, W. (1968). Technologia materiałów do zajęć praktyczno-technicznych w szkole. Warszawa: Państwowe ZakładyWydawnictw Szkolnych. Dąbrowski, A. (1982). Vademecum nauczyciela techniki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Furmanek, W. (1987). Podstawy wychowania technicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. (1992). Nauczanie techniki w klasach początkowych. (2007). Jutro edukacji technicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

6. Marszałek, A. Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży. 7. Tofts, H., Annie, O. (1999). 50 pomysłów czyli Jak zrobić coś z papieru, masy papierowej, modeliny: wszystko co może wykonać dziecko. Poznań: Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka.

Student:

-zna i rozumie metodykę wykonywania zadań - normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wcześniej (KA7_WG6);

- potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci, uczniów oraz grup (KA7_UW3);

- potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatne do celów wychowania i kształcenia (KA7_UW4);

- jest gotów do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi (KA7_KK4).

Obowiązuje pisemna forma zaliczenia

WARUNKI ZALICZENIA ORAZ KOMPONENTY OCENY KOŃCOWEJ

Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładów jest udział w minimum 90% zajęć oraz uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia.

Kod przedmiotu:380-DS5-4BHU
Kod Erasmus / ISCED:05. 0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. /(0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO. Nazwa przedmiotu:Edukacja technicznaJednostka:Grupy:Punkty ECTS i inne: Język prowadzenia:Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:Pełny opis:Literatura:Efekty uczenia się:Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23"(w trakcie)

Okres:2022-10-01 - 2023-06-30

Wybrany podział planu:zobacz plan zajęć Typ zajęć:

Ćwiczenia, 15 godzin

więcej informacji Wykład, 15 godzin

więcej informacji Koordynatorzy:Emilia Jakubowska Prowadzący grup:Emilia Jakubowska, Adam Naruszewicz Lista studentów:(nie masz dostępu) Zaliczenie:Przedmiot -Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenęZajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24"(jeszcze nie rozpoczęty)2023-10-01 - 2024-06-30
zobacz plan zajęć więcej informacji więcej informacji (brak danych)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.

Chcesz uzyskać pełny dostęp? Wykup pakiet Premium i odblokuj wszystkie strony:2

  • Uzyskaj dostęp do wszystkich dokumentów

  • Pytania do naszych ekspertów Nowy

Scenariusz lekcji

Rodzaj edukacji: edukacja techniczna

Klasa: II SP

Temat lekcji: „Ja i moja rodzina – tworzymy ramkę na zdjęcie rodzinne”

Cele ogólne:

Rozwijanie motoryki małej i zdolności manualnych dzieci

Poznanie właściwości i przykładowego wykorzystania spinaczy biurowych

Cele operacyjne:

Uczeń zna etapy tworzenia ramki

Uczeń potrafi wykonać przedmioty użytkowe, dekoracyjne z wykorzystaniem spinaczy/z

zastosowaniem połączeń rozłącznych

Uczeń wie do czego można wykorzystać spinacze biurowe

Uczeń potrafi wykonać otwór w kartce przy pomocy nożyczek

Uczeń potrafi złączyć elementy spinaczem biurowym

Metody kształcenia: metoda realizacji zadań wytwórczych, pogadanka

Formy kształcenia: forma indywidualna; forma zbiorowa

Media i materiały dydaktyczne:

Zdjęcie rodzinne

Kolorowe spinacze biurowe

Narzędzia

Kolorowy blok techniczny A4

Nożyczki

Klej

Ołówek

Linijka

Przebieg lekcji

1. Czynności organizacyjne

Powitanie uczniów

Sprawdzenie listy obecności

Zapisanie tematu lekcji na tablicy „Ja i moja rodzina – tworzymy ramkę na zdjęcie

rodzinne”

2. Wprowadzenie do nowego tematu

Przedstawienie (zaprezentowanie) i wyjaśnienie uczniom tematu zajęć (kilka słów o

rodzinie, czym jest rodzina, jej definicja, kto tworzy rodzinę itp. )

Rzutnik

Projektor

Komputer

Prezentacja multimedialna

Dlaczego treść niniejszej strony jest nieostra?

To dokument dla subskrybentów wersji Premium. Zostań subskrybentem wersji Premium, aby przeczytać cały dokument.

Edukacja techniczna Frigidaire Fcrs201rfb

Bezpośredni link do pobrania Edukacja techniczna Frigidaire Fcrs201rfb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Edukacja techniczna Frigidaire Fcrs201rfb