Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 97017

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 97017 są ważnym tematem, ponieważ jest to urządzenie, które jest w stanie wytworzyć wysokie ciśnienie i temperaturę. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że jest ono obsługiwane i używane w bezpieczny sposób. Należy pamiętać, że wszystkie części urządzenia muszą być starannie dobrane, aby zapewnić maksymalną wydajność. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z urządzeniem, aby uniknąć uszkodzenia lub obrażeń. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń. Należy również zawsze zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 97017

Materiały na temat bezpieczeństwa w USA

Czy jesteś gościem, czy gospodarzem, warto przed rezerwacją uzyskać niezbędne informacje. Poniżej wskazujemy wybrane miejsca, organizacje lu…

OBSŁUGA

1. Wskazówki ogólne

Rozdziały „Wskazówki specjalne" i „Obsługa" są prze-

znaczone dla użytkowników końcowych urządzenia i

specjalistów.

Rozdział „Instalacja" przeznaczony jest dla specjalisty.

Wskazówka

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy

dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i za-

chować ją do późniejszego wykorzystania.

W przypadku przekazania produktu osobom trzecim

niniejszą instrukcję należy również dołączyć.

1. 1

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. 1. 1 Struktura wskazówek dotyczących

bezpieczeństwa

HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia

!

W tym miejscu są określone potencjalne skutki nie-

przestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeń-

stwa.

» W tym miejscu są określone środki zapobiegają-

ce zagrożeniu. 2 Symbole i rodzaje zagrożenia

Symbol

Rodzaj zagrożenia

Obrażenia ciała

Porażenie prądem elektrycznym

Poparzenie

(Poparzenie)

1. 3 Hasła ostrzegawcze

HASŁO OSTRZE-

Znaczenie

GAWCZE

ZAGROŻENIE

Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi

do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE

Wskazówki, których nieprzestrzeganie może pro-

wadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE

wadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała. 2 Inne oznaczenia stosowane

w niniejszej dokumentacji

Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umiesz-

czonym obok.

» Należy dokładnie zapoznać się z treścią wska-

zówek.

Szkody materialne

(uszkodzenie urządzenia, szkody następcze,

szkody ekologiczne)

Utylizacja urządzenia

Obsługa – przeznaczone dla użytkownika i specjalisty

» Ten symbol informuje o konieczności wykonania

jakiejś czynności. Wymagane czynności opisane są

krok po kroku. 3 Jednostki miar

Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wy-

miary podane są w milimetrach.

2. Bezpieczeństwo

2. 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie-

przeszkolone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać.

Urządzenie można stosować również poza domem, np.

w małych przedsiębiorstwach, pod warunkiem takiego

samego użytkowania.

Urządzenie ciśnieniowe jest przeznaczone do wody użyt-

kowej lub wstępnie podgrzanej. Urządzenie może służyć

do zasilania co najmniej jednego punktu poboru wody.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia za-

stosowanie traktowane jest jako niezgodne z przezna-

czeniem. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi

oraz instrukcji obsługi użytego wyposażenia dodatkowe-

go. 2 Ogólne wskazówki dotyczące

OSTROŻNIE poparzenie

Podczas pracy temperatura armatury może osią-

gnąć wartość powyżej 60 °C.

W przypadku temperatur na wylocie wyższych niż

43 °C istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

Temperatura ciepłej wody przy zasilaniu wodą

wstępnie podgrzaną, np. przez instalację solarną,

może różnić się od nastawionej temperatury zada-

nej.

OSTRZEŻENIE obrażenia ciała

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od

8 lat, a także osoby z ograniczonymi zdolnościami

ruchowymi, sensorycznymi lub z ograniczoną po-

czytalnością albo przez osoby bez doświadczenia i

wiedzy, jeśli obsługa odbywać się będzie pod nadzo-

rem lub jeśli użytkownicy zostali pouczeni odnośnie

bezpiecznego korzystania z urządzenia i zapoznali

się z ewentualnymi grożącymi niebezpieczeństwa-

mi. Urządzenie nie może być używane przez dzieci

do zabawy. Czyszczenia oraz konserwacji ze stro-

ny użytkownika nie wolno powierzać dzieciom bez

nadzoru.

Jeżeli urządzenie będzie obsługiwane przez dzieci lub

osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, senso-

rycznymi lub z ograniczoną poczytalnością, zaleca się

zastosowanie na stałe ogranicznika temperatury. Nasta-

wienie ograniczenia można zlecić specjaliście.

Obowiązkiem użytkownika jest zabezpieczenie urzą-

dzenia i armatury przed mrozem.

73

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploa‐

tacji urządzenia należy dokładnie prze‐

czytać dołączoną instrukcję obsługi. Pro‐

ducent nie odpowiada za uszkodzenia i

obrażenia ciała spowodowane niepra‐

widłową instalacją i eksploatacją. Należy

zachować instrukcję wraz z urządzeniem

do wykorzystania w przyszłości.

1. 1 Bezpieczeństwo dzieci i

osób o ograniczonych

zdolnościach ruchowych,

sensorycznych lub umysłowych

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie udusze‐

niem lub odniesieniem obrażeń

mogących skutkować trwałym

kalectwem.

• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego

urządzenia osobom, w tym również

dzieciom, o ograniczonych zdolnoś‐

ciach ruchowych, sensorycznych lub

umysłowych bądź osobom bez odpo‐

wiedniego doświadczenia lub wiedzy.

Osoby te mogą obsługiwać urządze‐

nie wyłącznie pod nadzorem lub po

odpowiednim poinstruowaniu przez

osobę odpowiedzialną za ich bezpie‐

czeństwo.

• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły

się urządzeniem.

• Wszystkie opakowania należy prze‐

chowywać poza zasięgiem dzieci.

• Wszystkie detergenty należy przecho‐

wywać poza zasięgiem dzieci.

• Dzieci i zwierzęta domowe nie powin‐

ny znajdować się w pobliżu urządze‐

nia, gdy jego drzwi są otwarte. 2 Instalacja

• Usunąć wszystkie elementy opakowa‐

nia.

• Nie instalować ani nie używać uszko‐

dzonego urządzenia.

• Nie instalować ani nie używać urzą‐

dzenia w miejscach, w których tempe‐

ratura spada poniżej 0°C.

• Postępować zgodnie z instrukcją in‐

stalacji dostarczoną wraz z urządze‐

niem.

• Należy zadbać o to, by struktury znaj‐

dujące się nad urządzeniem i w jego

pobliżu spełniały odpowiednie wymogi

bezpieczeństwa.

Podłączenie do sieci

elektrycznej

Występuje zagrożenie pożarem i

porażeniem prądem elektrycz‐

nym.

• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o

podłączeniu elektrycznym podane na

tabliczce znamionowej są zgodne z

parametrami instalacji zasilającej. W

przeciwnym razie należy skontakto‐

wać się z elektrykiem.

• Należy zawsze używać prawidłowo

zamontowanych gniazd sieciowych z

uziemieniem.

• Nie stosować rozgałęźników ani

przedłużaczy.

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐

dzić wtyczki ani przewodu zasilające‐

go. Wymianę uszkodzonego przewo‐

du zasilającego należy zlecić przed‐

stawicielowi serwisu lub wykwalifiko‐

wanemu elektrykowi.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda elek‐

trycznego dopiero po zakończeniu in‐

stalacji. Należy zadbać o to, aby po

zakończeniu instalacji urządzenia

wtyczka przewodu zasilającego była

łatwo dostępna.

• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za

przewód zasilający. Należy zawsze

ciągnąć za wtyczkę sieciową.

• Nie dotykać przewodu zasilającego

ani wtyczki mokrymi rękoma.

• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw

EWG.

20 www. aeg. com

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 97017

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 97017

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Aeg 97017