Oryginalna instrukcja montażu Cab Hermes C 6l

Cab Hermes C 6l to wysokiej jakości, profesjonalny system montażu do systemu balustrad. System ten jest idealny do użytku w miejscach o wysokim stopniu bezpieczeństwa, takich jak: schody, mosty, place, balkony lub tarasy. Oryginalna instrukcja montażu zawiera wszystkie szczegóły, które są niezbędne do prawidłowego zainstalowania systemu. Instrukcja podaje wskazówki dotyczące wielu aspektów montażu, w tym: lokalizacji, montażu, konfiguracji, konfiguracji przepustów i regulacji. Instrukcja zawiera także szczegółowe informacje dotyczące odporności na obciążenia, wymiarów i wskazówek dotyczących utrzymania w dobrym stanie. Instrukcja jest szczególnie przydatna dla osób, które zamierzają zainstalować system Cab Hermes C 6l samodzielnie, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne szczegóły i instrukcje.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja montażu Cab Hermes C 6l

1 Pompy do wody użytkowej Riotherm Instrukcja eksploatacji/ montażu

2 Metryka Instrukcja eksploatacji/montażu Riotherm Oryginalna instrukcja eksploatacji KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana, przetwarzana ani przekazywana osobom trzecim. Generalnie obowiązuje zasada: Zmiany techniczne zastrzeżone. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Zawartość Zawartość Glosariusz Uwagi ogólne Podstawy Adresaci Współobowiązujące dokumenty Symbolika Bezpieczeństwo Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych Uwagi ogólne Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Praca ze znajomością wymagań BHP Zasady bezpieczeństwa dla operatora/użytkownika Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Transport/składowanie/utylizacja Transportowanie Składowanie/ochrona antykorozyjna Zwrot do producenta Utylizacja Opis pompy/agregatu pompowego Opis ogólny Oznaczenie Tabliczka znamionowa Budowa konstrukcyjna Budowa i sposób działania Natężenie hałasu Zakres dostawy Wymiary i ciężary Ustawienie/montaż Przepisy bezpieczeństwa Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania Ustawianie agregatu pompowego Podłączanie przewodu rurowego Urządzenia ochronne Podłączanie elektryczne Riotherm 3 z 34

4 Zawartość 5. 7 Sprawdzanie kierunku obrotu Uruchomienie/zatrzymanie Uruchomienie Wyłączanie z eksploatacji/konserwowanie/składowanie Ponowny rozruch Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Przepisy bezpieczeństwa Konserwacja/przeglądy Opróżnianie/utylizacja Demontaż agregatu pompowego Montaż agregatu pompowego Zakłócenia: Przyczyny i usuwanie Załączone dokumenty Przykłady montażu Schemat połączeń rysunek w rozłożeniu na części ze spisem elementów Deklaracja zgodności WE Zaświadczenie o braku zastrzeżeń Indeks haseł z 34 Riotherm

5 Glosariusz Glosariusz Agregat pompowy Kompletny agregat pompowy, składający się z pompy, napędu, podzespołów i elementów wyposażenia Budowa procesowa Cały zespół wirnika jest demontowany, podczas gdy korpus pompy pozostaje połączony z przewodem rurowym Konstrukcja blokowa Silnik zamocowany bezpośrednio do pompy za pomocą kołnierza lub obudowy Natężenie hałasu Oczekiwana emisja dźwięku podawana jako poziom ciśnienia akustycznego LPA w db(a). Przewód ssawny/dopływowy Przewód podłączony do króćca ssawnego Przewód tłoczny Przewód podłączony do króćca tłocznego. Zaświadczenie o braku zastrzeżeń Zaświadczenie o braku zastrzeżeń to oświadczenie, że pompę/agregat pompowy opróżniono w prawidłowy sposób, w wyniku czego elementy stykające się z tłoczonym medium nie przedstawiają żadnego niebezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia. Zespół wirnika Pompa bez korpusu pompy, maszyna niekompletna Pompa Maszyna bez napędu, podzespołów lub elementów wyposażenia Riotherm 5 z 34

6 1 Uwagi ogólne 1 Uwagi ogólne 1. 1 Podstawy Instrukcja eksploatacji jest częścią dokumentacji modeli i wersji wymienionych na stronie tytułowej. W instrukcji eksploatacji opisano prawidłowe i bezpieczne użytkowanie we wszystkich fazach eksploatacji. Tabliczka znamionowa zawiera informacje o typoszeregu i wielkości oraz najważniejsze parametry. Opisują one jednoznacznie pompę/agregat pompowy i służą do identyfikacji podczas wszystkich kolejnych operacji handlowych. Aby zachować prawa płynące z gwarancji, w razie uszkodzenia należy niezwłocznie powiadomić najbliższy serwis firmy KSB. Oczekiwane natężenie hałasu. ( Rozdział 4. 6 Strona 13) 1. 2 Adresaci Adresatami niniejszej instrukcji eksploatacji są pracownicy o wykształceniu technicznym. ( Rozdział 2. 4 Strona 8) 1. 3 Współobowiązujące dokumenty Tabela 1: Przegląd przynależnej dokumentacji Dokument Zawartość Karta danych Opis danych technicznych pompy/agregatu pompowego Plan ustawienia/karta wymiarów Opis wymiarów przyłączy i wymiarów ustawienia dla pompy/agregatu pompowego Schemat połączeń Opis przyłączy dodatkowych Charakterystyka hydrauliczna Charakterystyki wysokości tłoczenia, NPSH obl., sprawności i zapotrzebowania mocy Rysunek złożeniowy 1) Opis pompy na rysunku przekrojowym Dokumentacja poddostawców 1) Instrukcje eksploatacji oraz dodatkowa dokumentacja dla wyposażenia i wbudowanych elementów maszyny Listy części zamiennych 1) Opis części zamiennych Schemat przewodów rurowych 1) Opis pomocniczych przewodów rurowych Wykaz części 1) Opis wszystkich podzespołów pompy 1. 4 Symbolika Tabela 2: Stosowane symbole Symbol Znaczenie Warunek w ramach instrukcji postępowania Polecenie w ramach wskazówek bezpieczeństwa Wynik działania Odsyłacze Kroki instrukcji postępowania Wskazówka zawiera zalecenia i ważne wskazówki dot. obchodzenia się z produktem 1) jeśli został uzgodniony w zakresie dostawy 6 z 34 Riotherm

7 2 Bezpieczeństwo! NIEBEZPIECZEŃSTWO 2 Bezpieczeństwo Wszystkie wskazówki wymienione w tym rozdziale odnoszą się do zagrożeń o wysokim stopniu ryzyka. 2. 1 Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych Tabela 3: Cechy wskazówek ostrzegawczych Symbol Wyjaśnienie! NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO Hasło to oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, którego lekceważenie powoduje śmierć lub ciężkie obrażenia.! OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Hasło to oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego lekceważenie może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia. Hasło to oznacza zagrożenie, którego lekceważenie może być niebezpieczne dla maszyny lub jej działania. Miejsce ogólnie niebezpieczne Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczeństwa związane ze śmiercią i obrażeniami. Niebezpieczne napięcie elektryczne Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczeństwa związane z napięciem elektrycznym i wskazuje informacje dot. ochrony przed napięciem elektrycznym. Uszkodzenia maszyny Symbol ten w połączeniu z hasłem oznacza niebezpieczeństwa dla maszyny i jej działania. 2 Uwagi ogólne Instrukcja eksploatacji zawiera podstawowe wskazówki dot. ustawienia, eksploatacji i konserwacji, których przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo pracy z pompą oraz pozwala uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych. Należy uwzględniać wskazówki bezpieczeństwa zawarte we wszystkich rozdziałach. Odpowiedzialny pracownik/użytkownik musi przeczytać instrukcję eksploatacji przed montażem i uruchomieniem oraz w całości ją zrozumieć. Instrukcja eksploatacji musi być stale dostępna dla pracownika w miejscu pracy. Wskazówki umieszczone bezpośrednio na pompie muszą być przestrzegane i utrzymywane w całkowicie czytelnym stanie. Dotyczy to przykładowo: strzałki wskazującej kierunek obrotów oznaczenia przyłączy Tabliczka znamionowa Za przestrzeganie lokalnych przepisów nieuwzględnionych w instrukcji eksploatacji odpowiedzialny jest użytkownik. 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w takich zastosowaniach, jakie zostały opisane we współobowiązujących dokumentach. ( Rozdział 1. 3 Strona 6) Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w nienagannym stanie technicznym. Nie wolno użytkować pompy/agregatu pompowego w stanie częściowo zmontowanym. Pompa może tłoczyć wyłącznie media opisane w karcie danych lub też w dokumentacji odpowiedniej wersji. Nigdy nie użytkować pompy bez tłoczonego medium. Riotherm 7 z 34

8 2 Bezpieczeństwo Przestrzegać danych dot. minimalnej wydajności, podanych w karcie danych lub też w dokumentacji (unikać uszkodzeń w wyniku przegrzania, składowania,... ). Przestrzegać danych dot. maksymalnej wydajności tłoczenia, podanych w karcie danych lub też w dokumentacji (unikać przegrzania, uszkodzenia pierścieni ślizgowych, uszkodzeń kawitacyjnych, uszkodzeń podczas składowania,... Nie dławić pompy po stronie ssącej (unikać uszkodzeń kawitacyjnych). Uzgodnić inne sposoby użytkowania z producentem, o ile nie zostały one wymienione w karcie danych lub też w dokumentacji. Unikanie przewidywalnego błędnego zastosowania Nigdy nie przekraczać wskazanych w karcie danych lub w dokumentacji dozwolonych granic zastosowania w odniesieniu do ciśnienia, temperatury itp. Przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz wskazówek dot. obsługi zawartych w instrukcji eksploatacji. 4 Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do montażu, obsługi, konserwacji i wykonywania przeglądów. Użytkownik musi dokładnie uregulować zakres odpowiedzialności, kompetencje i sposób sprawowania nadzoru nad pracownikami w trakcie montażu, obsługi, konserwacji i przeglądów. Kwalifikacje personelu należy uzupełniać poprzez szkolenia i instruktaże prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. W razie konieczności użytkownik może zlecić przeprowadzenie szkolenia producentowi/dostawcy. Szkolenia dot. pompy/agregatu pompowego należy prowadzić pod nadzorem pracownika technicznego. 5 Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji eksploatacji prowadzi od utraty praw z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za szkody. Nieprzestrzeganie instrukcji może powodować między innymi następujące zagrożenia: zagrożenie dla ludzi w wyniku oddziaływań elektrycznych, termicznych, mechanicznych i chemicznych oraz eksplozji zawodność ważniejszych funkcji produktu zawodność zaleconych metod dotyczących konserwacji i napraw zagrożenie dla środowiska naturalnego na skutek wycieku materiałów niebezpiecznych 2. 6 Praca ze znajomością wymagań BHP Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji oraz wymagań związanych z zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem obowiązują następujące przepisy bezpieczeństwa: przepisy o zapobieganiu wypadkom, przepisy bezpieczeństwa i przepisy zakładowe przepisy ochrony przeciwwybuchowej przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi obowiązujące normy i ustawy 8 z 34 Riotherm

9 2 Bezpieczeństwo 2. 7 Zasady bezpieczeństwa dla operatora/użytkownika Zamocować i sprawdzić działanie osłon montowanych na miejscu eksploatacji chroniących przed dotknięciem elementów gorących, zimnych lub ruchomych. Osłon chroniących przed dotknięciem nie zdejmować w trakcie użytkowania pompy. Wycieki (np. na uszczelnieniu wału) mediów niebezpiecznych (np. mogących spowodować eksplozję, trujących, gorących) należy odprowadzać w taki sposób, aby nie powodowały żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. Należy przestrzegać w związku z tym obowiązujących przepisów. Należy wykluczyć zagrożenie ze strony prądu elektrycznego (szczegóły patrz: przepisy danego kraju oraz/lub przepisy miejscowego zakładu energetycznego). 8 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Przebudowy lub modyfikacje pompy dopuszczalne są tylko po uzyskaniu zgody ze strony producenta. Należy stosować wyłącznie części oryginalne lub dopuszczone przez producenta. Stosowanie innych części może spowodować wygaśnięcie odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu konsekwencje. Użytkownik powinien zapewnić, żeby wszystkie prace konserwacyjne, montażowe i przeglądy były przeprowadzane przez autoryzowanych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji. Prace dotyczące pompy/agregatu pompowego należy wykonywać tylko po zatrzymaniu urządzenia. Korpus pompy musi ostygnąć do temperatury otoczenia. Korpus pompy musi być pozbawiony ciśnienia i opróżniony. W celu wyłączenia agregatu pompowego z eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać metod postępowania opisanych w instrukcji eksploatacji. ( Rozdział 6. 2 Strona 20) Pompy tłoczące media stanowiące zagrożenie dla zdrowia należy odkazić. Bezpośrednio po zakończeniu robót należy ponownie zamontować i uruchomić wszystkie urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przed ponownym uruchomieniem należy przestrzegać zaleceń dotyczących uruchamiania. 1 Strona 18) 2. 9 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Nigdy nie użytkować pompy/agregatu pompowego poza zakresem wartości granicznych, wskazanych w karcie danych oraz w instrukcji eksploatacji. Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonej pompy/agregatu pompowego zapewnione jest tylko w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Riotherm 9 z 34

10 3 Transport/składowanie/utylizacja 3 Transport/składowanie/utylizacja 3. 1 Transportowanie Nieprawidłowy transport pompy Uszkodzenie pompy! Pompę/agregat pompowy nigdy nie zawieszać i nie transportować na elektrycznych przewodach doprowadzających. Nigdy nie uderzać lub upuszczać pompy/agregatu pompowego. 3. 2 Składowanie/ochrona antykorozyjna Jeśli uruchomienie ma nastąpić po upływie dłuższego czasu od dostarczenia, zaleca się zastosowanie na czas składowania pompy/agregatu pompowego następujących środków: Uszkodzenie w trakcie składowania powodowane przez wilgoć, kurz lub szkodniki Korozja/zanieczyszczenie pompy/agregatu pompowego! W przypadku składowania pompy/agregatu pompowego na zewnątrz lub w stanie zapakowanym przykryć pompę/agregat pompowy oraz wyposażenie materiałem wodoszczelnym. Wilgotne, zabrudzone lub uszkodzone otwory i miejsca połączeń Nieszczelność lub uszkodzenie agregatu pompowego! Zamknięte otwory agregatu pompowego należy otworzyć dopiero podczas ustawiania. Pompę/agregat pompowy należy składować w suchym, zabezpieczonym pomieszczeniu o możliwie stałej wilgotności powietrza. Raz na miesiąc obracać ręcznie wał, np. za pomocą wentylatora silnika. W przypadku prawidłowego składowania w zamkniętym pomieszczeniu ochrona zapewniona jest przez maksymalnie 12 miesięcy. Przestrzegać podczas składowania w magazynie już używanych pomp/agregatów pompowych ( Rozdział Strona 20). 3 Zwrot do producenta 1. Pompę należy opróżnić w prawidłowy sposób. ( Rozdział 7. 3 Strona 24) 2. Gruntownie wypłukać i oczyścić pompę, zwłaszcza w przypadku szkodliwych, wybuchowych, gorących i innych groźnych mediów. Jeśli tłoczone są media, których pozostałości w reakcji z wilgocią z powietrza mogą powodować korozję lub też zapalają się w zetknięciu z tlenem, agregat pompowy należy dodatkowo zneutralizować i w celu osuszenia zastosować do przedmuchania bezwodny gaz obojętny. 4. Do pompy/agregatu pompowego należy zawsze załączyć kompletnie wypełnione zaświadczenie o braku zastrzeżeń względem stanu higienicznego pompy. ( Rozdział 11 Strona 32) Należy koniecznie wskazać zastosowane środki bezpieczeństwa oraz środki odkażające. WSKAZÓWKA W razie potrzeby można pobrać zaświadczenie o braku zastrzeżeń z Internetu pod adresem: 10 z 34 Riotherm

11 3 Transport/składowanie/utylizacja 3. 4 Utylizacja OSTRZEŻENIE Media zagrażające zdrowiu Zagrożenie dla ludzi i środowiska! Zebrać płyn płuczący jak również pozostałą ciecz i zutylizować. W razie potrzeby nosić odzież ochronną oraz maskę ochronną. Przestrzegać ustawowych przepisów dot. utylizacji cieczy niebezpiecznych dla zdrowia. 1. Zdemontować pompę/agregat pompowy. Zebrać smary stałe i płynne podczas demontażu. Materiały pompy podzielić wg rodzaju, np. na: - metal, - tworzywo sztuczne, - złom elektroniczny, - smary stałe i płynne. Zutylizować wg obowiązujących przepisów lub odstawić do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji. Riotherm 11 z 34

12 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4. 1 Opis ogólny Normalnie ssąca pompa inline Pompy do wody użytkowej Pompa do tłoczenia czystych lub agresywnych cieczy, które nie wpływają w sposób chemiczny lub mechaniczny na materiały pompy. 2 Oznaczenie Przykład: Riotherm R 2 25 E Tabela 4: Objaśnienie oznaczeń Skrót Oznaczenie Riotherm Seria R Materiał korpusu pompy (mosiądz czerwony) 2 Przyłącze Rp 1 3 = przyłącze Rp 1 1 / 4 2 silniki 2-biegunowe 5 maks. moc silnika P 2 [W]: 10 E Jednofazowy silnik prądu zmiennego 4. 3 Tabliczka znamionowa Riotherm R 22-5 D S - W 230/400 V 3~ 50 Hz 0, 64/0, 37 A P1 130 W Rysunek 1: Tabliczka znamionowa Aktiengesellschaft D Frankenthal /min max. 3, 6 m 3 /h max. 110 C Cl. B max. 2, 5 m PN Made by KSB ZNI 1448C Typoszereg, wielkość 2 Przyłącze sieciowe 3 Natężenie prądu silnika przy 4 Moc silnika P1 230/400 V 5 Maks. ilość tłoczenia 6 Maks. wysokość tłoczenia 7 Numer seryjny 8 Częstotliwość sieci 9 Prędkość obrotowa silnika 10 Maks. temperatura tłoczonego medium 11 Maksymalne ciśnienie robocze Klucz numerów seryjnych Tabela 5: Klucz numerów seryjnych Rok kalendarzowy Półrocze S-U S-W S-Y S-A S-C 2. Półrocze S-V S-X S-Z S-B S-D 4. 4 Budowa konstrukcyjna Wersja blokowa / liniowa 12 z 34 Riotherm

13 4 Opis pompy/agregatu pompowego Uszczelnienie wału Łożyskowanie jednostopniowa Ustawienie poziome Budowa procesowa Stałe połączenie między pompą a silnikiem Pompa i silnik ze wspólnym wałem Znormalizowane uszczelnienie mechaniczne wg EN Łożysko kulkowe poprzeczne w korpusie silnika smarowane dożywotnio 4. 5 Budowa i sposób działania Rysunek 2: Przekrój Riotherm Wykonanie Sposób działania Uszczelnienie 1 Króciec tłoczny 2 Uszczelnienie mechaniczne 3 Silnik 4 Wirnik 5 Króciec ssawny 6 Łożysko kulkowe poprzeczne Pompa jest wykonana w wersji z promieniowym wlotem strumienia oraz promieniowym wylotem strumienia znajdującym się w linii naprzeciwko. Wirnik jest na stałe połączony z wałem silnika. Tłoczone medium wpływa do pompy przez króciec ssawny (5) i jest kierowane z przyspieszeniem przez obracający się wirnik (4) w postaci cylindrycznego strumienia na zewnątrz. Dzięki konturowi strumieniowemu korpusu pompy prędkość tłoczonego medium zamieniana jest na ciśnienie. Tłoczone medium zostaje doprowadzone do króćca tłocznego (1), poprzez który wydostaje się ono z pompy. Miejsce przejścia wału przez pokrywę hermetyczną jest odizolowane od otoczenia za pomocą dynamicznego uszczelnienia mechanicznego (2). Wał jest łożyskowany w łożyskach kulkowych poprzecznych (6), które są utrzymywane przez silnik (3). Pompa jest uszczelniana za pomocą uszczelnienia mechanicznego. 6 Natężenie hałasu Poziom ciśnienia akustycznego < 70 db(a) Riotherm 13 z 34

14 4 Opis pompy/agregatu pompowego Wyposażenie specjalne 4. 7 Zakres dostawy W zależności od wersji poniższe pozycje należą do zakresu dostawy: Agregat pompy Śrubunki 4. 8 Wymiary i ciężary Dane dot. wymiarów i ciężarów znaleźć można w planie ustawienia/na arkuszu wymiarowym pompy/agregatu pompowego. 14 z 34 Riotherm

15 5 Ustawienie/montaż 5 Ustawienie/montaż 5. 1 Przepisy bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Ustawienie w obszarach zagrożonych wybuchem Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie ustawiać pompy w obszarach zagrożonych wybuchem. Przestrzegać danych zamieszczonych w karcie danych oraz na tabliczce znamionowej systemu pomp. 5. 2 Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania Miejsce ustawienia Miejsce ustawienia/montażu powinno spełniać następujące wymagania: dobrze wentylowane równe podłoże czyste odpowiednio wytrzymałe bez bezpośredniego napromieniowania słonecznego bez wpływów warunków atmosferycznych wystarczająca wolna przestrzeń na wentylację i demontaż Prace spawalnicze i lutowanie są zakończone. Zostało przeprowadzone niezbędne płukanie instalacji. 3 Ustawianie agregatu pompowego Agregat pompowy zamontować w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli pompa zostanie zamontowana w cyrkulacyjnym systemie wody pitnej/ użytkowej, po stronie tłocznej należy zamontować klapę zwrotną. Przedostawanie się cieczy do silnika Uszkodzenie agregatu pompowego! W stanie beznapięciowym i w pozycji poziomej wału pompy zamontować agregat pompowy w przewodzie rurowym. ( Rozdział 9. 1 Strona 29) Skrzynka zaciskowa silnika nie powinna być nigdy skierowana w dół. Po odkręceniu śrub z łbem walcowym 914 przekręcić korpus silnika. WSKAZÓWKA Zalecany jest montaż armatury odcinającej przed i za pompą. Należy przy tym pamiętać, że wyciekająca woda nie powinna kapać na silnik pompy lub skrzynkę zaciskową. Strzałka na obudowie silnika 822 wskazuje kierunek obrotu, a strzałka na korpusie pompy 102 kierunek przepływu. Riotherm 15 z 34

16 5 Ustawienie/montaż 5. 4 Podłączanie przewodu rurowego NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie dopuszczalnych obciążeń na króćcach pompy Zagrożenie dla życia ze strony wypływającego z nieszczelnych miejsc gorącego medium! Nie używać pompy jako stałego punktu podparcia dla przewodów rurowych. Przewody rurowe są zamocowane bezpośrednio przed pompą i podłączone bez naprężeń. Skompensować rozszerzanie przewodu rurowego w wyniku wzrostu temperatury za pomocą odpowiednich środków. Nieprawidłowe uziemienie podczas prac spawalniczych przy przewodzie rurowym Zniszczenie łożysk tocznych (efekt wykruszenia)! Podczas spawania elektrycznego nigdy nie używać pompy ani jej podstawy do uziemienia. Unikać przepływania prądu przez łożyska toczne. WSKAZÓWKA W zależności od rodzaju instalacji i pompy zaleca się montaż elementów uniemożliwiających cofanie cieczy oraz zaworów odcinających. Muszą one być jednak montowane w taki sposób, aby nie utrudniały opróżniania lub demontażu pompy. Przewód ssawny/dopływowy do pompy jest ułożony ze wzniosem, przy samym dopływie ze spadkiem. Średnice znamionowe przewodów odpowiadają co najmniej średnicom przyłączy pompy. Zbiorniki, przewody rurowe oraz przyłącza należy gruntownie oczyścić, wypłukać i przedmuchać (przede wszystkim w przypadku nowych instalacji). Odpryski spawalnicze, zgorzelina i inne zanieczyszczenia w przewodach rurowych Uszkodzenie pompy! Usunąć zanieczyszczenia z przewodów. 5 Urządzenia ochronne OSTRZEŻENIE Korpus spiralny oraz pokrywa korpusu/pokrywa hermetyczna przyjmują temperaturę tłoczonego medium Niebezpieczeństwo oparzenia! Zaizolować korpus spiralny. Założyć urządzenia ochronne. Spiętrzenie ciepła w obudowie napędu Uszkodzenie łożyska! Obudowa napędu i pokrywa korpusu nie mogą być izolowane. 16 z 34 Riotherm

17 5 Ustawienie/montaż 5. 6 Podłączanie elektryczne NIEBEZPIECZEŃSTWO Prace wykonywane przy agregacie pompowym przez niewykwalifikowany personel Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem! Podłączenia elektrycznego może dokonać tylko wykwalifikowany elektryk. Przestrzegać przepisów IEC (DIN VDE 0100) oraz, w przypadku wersji zabezpieczonej przed wybuchem, IEC (DIN VDE 0165). OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe przyłącze sieciowe Uszkodzenie sieci elektrycznej, zwarcie! Należy przestrzegać warunków technicznych wydanych przez lokalne zakłady energetyczne. Porównać dostępne napięcie sieciowe z informacjami na tabliczce znamionowej. Wybrać odpowiednie połączenie. WSKAZÓWKA Zalecane jest zamontowanie wyłącznika ochronnego silnika Podłączanie silnika WSKAZÓWKA Kierunek obrotu trójfazowych silników indukcyjnych jest przewidziany zgodnie z DIN VDE 0530 cz. 8 zasadniczo dla kierunku obrotu w prawo (patrząc na czop wału silnika). Kierunek obrotu pompy jest zgodny ze strzałką wskazującą kierunek obrotu na pompie. Przestawić kierunek obrotu silnika na kierunek obrotu pompy. Przestrzegać zaleceń dokumentacji producenta dostarczonej wraz z silnikiem. 7 Sprawdzanie kierunku obrotu Błędny kierunek obrotu silnika oraz pompy Zmniejszona wydajność! Przestrzegać strzałki wskazującej kierunek obrotu na pompie. Sprawdzić kierunek obrotu, w razie potrzeby dowolnie zamienić dwie fazy i skorygować w ten sposób kierunek obrotu. Prawidłowy kierunek obrotu silnika oraz pompy jest zgodny z ruchem wskazówek zegara (patrząc od strony silnika). Włączając na krótko i wyłączając silnik sprawdzić kierunek obrotu silnika. Skontrolować kierunek obrotu. Kierunek obrotu silnika musi być zgodny ze strzałką wskazującą kierunek obrotu na pompie. W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotu należy sprawdzić przyłącze elektryczne silnika lub instalacji rozdzielczej. Riotherm 17 z 34

18 6 Uruchomienie/zatrzymanie 6 Uruchomienie/zatrzymanie 6. 1 Uruchomienie Warunek uruchomienia Przed uruchomieniem agregatu pompowego należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki: Agregat pompowy jest podłączony elektrycznie zgodnie z przepisami wraz ze wszystkimi urządzeniami ochronnymi. Pompa jest napełniona tłoczonym medium. ( Rozdział Strona 18) Sprawdzono kierunek obrotu. ( Rozdział 5. 7 Strona 17) Wszystkie przyłącza dodatkowe są podłączone i sprawne. Po dłuższym przestoju pompy/agregatu pompowego wykonano czynności opisane w ( Rozdział 6. 3 Strona 21). Uszczelnienie mechaniczne Kontrola uszczelnienia wału Podczas pracy na ślizgowym pierścieniu uszczelniającym występują niewielkie lub niezauważalne wycieki (w formie pary). ślizgowe pierścienie uszczelniające nie wymagają konserwacji Napełnianie i odpowietrzanie pompy Podwyższone zużycie w następstwie pracy na sucho Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Nigdy nie zamykać podczas pracy zaworu odcinającego na przewodzie ssawnym oraz/lub doprowadzającym. Odpowietrzyć pompę oraz przewód ssawny i napełnić tłoczonym medium. Otworzyć całkowicie zawór odcinający na przewodzie ssawnym. WSKAZÓWKA Ze względów konstrukcyjnych nie można wykluczyć, że po napełnieniu tłoczonym medium w celu uruchomienia pozostanie pewna ilość nienapełnionej przestrzeni. Objętość ta po uruchomieniu silnika zostanie natychmiast zapełniona tłoczonym medium dzięki działaniu pompy Włączanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie dozwolonych wartości granicznych ciśnienia i temperatury w wyniku zamknięcia przewodu ssawnego i tłocznego Wyciek gorącego tłoczonego medium! Nigdy nie eksploatować pompy z zamkniętymi zaworami odcinającymi na przewodzie ssawnym i/lub tłocznym. Uruchomić agregat pompowy tylko przy lekko lub całkowicie otwartej przepustnicy. 18 z 34 Riotherm

19 6 Uruchomienie/zatrzymanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysoka temperatura w wyniku pracy na sucho Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Pompę należy napełnić w prawidłowy sposób. Pompę wolno użytkować tylko w obrębie dozwolonego zakresu eksploatacji. Nietypowe odgłosy, wibracje, temperatury lub wycieki Uszkodzenie pompy! Natychmiast wyłączyć pompę/agregat pompowy. Uruchomić agregat pompowy ponownie dopiero po usunięciu przyczyn usterek. System rur po stronie instalacji jest oczyszczony. Pompa, przewód ssawny oraz ew. zbiornik są odpowietrzone oraz napełnione tłoczonym medium. Przewody napełniające i odpowietrzające są zamknięte. Otworzyć całkowicie zawór odcinający na przewodzie dopływowym/ssawnym. Otworzyć lekko zawór odcinający na przewodzie tłocznym. Włączyć silnik. NIEBEZPIECZEŃSTWO Wycieki w miejscach uszczelnień przy temperaturze roboczej Uchodzi gorące tłoczone medium! Po osiągnięciu temperatury roboczej dokręcić nakrętki sześciokątne pomiędzy pokrywą a pokrywą hermetyczną. Po osiągnięciu temperatury roboczej i/lub w przypadku wycieków dokręcić śruby łączące klosza/korpusu przy wyłączonym agregacie pompowym Wyłączanie Spiętrzenie ciepła w obrębie pompy Uszkodzenie uszczelnienia wału! W zależności od instalacji agregat pompowy musi mieć - przy wyłączonym źródle ciepła - wystarczający czas na wybieg, aby mogła zostać zmniejszona temperatura tłoczonego medium. Zawór odcinający na przewodzie ssawnym jest i pozostaje otwarty 1. Zamknąć zawór odcinający na przewodzie tłocznym. Wyłączyć silnik i zwrócić uwagę na to, czy zatrzymuje się w spokojny sposób. WSKAZÓWKA Jeśli w przewodzie ciśnieniowym zamontowano element uniemożliwiający przepływ wsteczny, zawór odcinający może pozostać otwarty, dopóki występuje przeciwciśnienie. W przypadku dłuższych przestojów: 1. Zamknąć zawór odcinający na przewodzie ssawnym. Riotherm 19 z 34

20 6 Uruchomienie/zatrzymanie Niebezpieczeństwo zamarznięcia w przypadku dłuższego przestoju pompy Uszkodzenie pompy! Opróżnić pompę oraz komory chłodzące/grzewcze, jeżeli występują, lub też zabezpieczyć je przed zamarznięciem Granice zakresu eksploatacji NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie granic eksploatacji w odniesieniu do ciśnienia, temperatury i prędkości obrotowej Uchodzi gorące tłoczone medium! Przestrzegać danych eksploatacyjnych podanych w karcie danych. Unikać dłuższej eksploatacji pompy przy zamkniętym zaworze odcinającym. Nigdy nie używać pompy przy temperaturach wyższych, niż te określone w karcie danych lub na tabliczce znamionowej Temperatura otoczenia Eksploatacja poza dozwolonym zakresem temperatury otoczenia Uszkodzenie pompy/agregatu pompowego! Przestrzegać podanych wartości granicznych dla dopuszczalnych temperatur otoczenia. Podczas eksploatacji przestrzegać poniższych parametrów i wartości: Tabela 6: Dopuszczalne temperatury otoczenia Dopuszczalna temperatura otoczenia Wartość maksymalna 40 C minimalna patrz karta danych Gęstość tłoczonego medium Pobór mocy pompy zwiększa się proporcjonalnie do gęstości tłoczonego medium. Przekroczenie dopuszczalnej gęstości tłoczonego medium Przeciążenie silnika! Przestrzegać danych dot. gęstości z karty danych. Zapewnić odpowiednią rezerwę mocy silnika. 6. 2 Wyłączanie z eksploatacji/konserwowanie/składowanie Działania związane z wyłączaniem z eksploatacji Pompa/agregat pompowy pozostaje zamontowana(-y) Zapewniony jest wystarczający dopływ cieczy, umożliwiającej działanie pompy. W przypadku dłuższego przestoju agregat pompowy należy cyklicznie włączać w odstępie miesięcznym lub kwartalnym na ok. pięć minut. Pozwala to uniknąć tworzenia się osadów we wnętrzu pompy i w bezpośrednim sąsiedztwie dopływu pompy. 20 z 34 Riotherm

21 6 Uruchomienie/zatrzymanie Pompa/agregat pompowy jest demontowany i składowany Pompa została w prawidłowy sposób opróżniona ( Rozdział 7. 3 Strona 24) i zachowano zgodność z przepisami dot. bezpieczeństwa podczas demontażu pompy. ( Rozdział Strona 24) 1. Wnętrze korpusu pompy spryskać środkiem konserwującym, zwłaszcza obszar wokół szczeliny wirnika. Rozpylić środek konserwujący przez króciec ssawny i tłoczny. Zaleca się zamknąć króćce (np. za pomocą kapsli z tworzywa sztucznego itp. W celu ochrony przed korozją wszystkie odkryte części i powierzchnie pompy należy naoliwić lub nasmarować (olejem i smarem bez silikonu, w razie potrzeby o jakości dla przemysłu spożywczego). Przestrzegać dodatkowych wskazówek ( Rozdział 3. 2 Strona 10). W przypadku składowania tymczasowego zakonserwować tylko elementy stykające się z cieczą, wykonane z materiałów niskostopowych. Można użyć do tego celu dostępnych powszechnie środków konserwujących. Podczas nakładania/usuwania należy przestrzegać zaleceń producenta. Stosować się do dodatkowych wskazówek i zaleceń. ( Rozdział 3 Strona 10) 6. 3 Ponowny rozruch W odniesieniu do ponownego rozruchu stosować się do punktów dotyczących uruchamiania ( Rozdział 6. 1 Strona 18) i granic zakresu ( Rozdział Strona 20) eksploatacji. Przed ponownym rozruchem pompy/agregatu pompowego należy dodatkowo wykonać działania związane z konserwacją/utrzymaniem sprawności technicznej. ( Rozdział 7 Strona 22) OSTRZEŻENIE Brakujące urządzenia ochronne Niebezpieczeństwo zranienia przez ruchome elementy lub wypływające medium! Bezpośrednio po zakończeniu robót należy ponownie zamontować i uruchomić wszystkie urządzenia zabezpieczające i ochronne. WSKAZÓWKA W przypadku wyłączenia z eksploatacji na czas dłuższy niż jeden rok należy wymienić elastomery. Riotherm 21 z 34

22 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 7. 1 Przepisy bezpieczeństwa Użytkownik powinien zapewnić, żeby wszystkie prace konserwacyjne, montażowe i przeglądy były przeprowadzane przez autoryzowanych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji. OSTRZEŻENIE Niezamierzone włączenie agregatu pompowego Niebezpieczeństwo zranienia przez obracające się podzespoły! Zabezpieczyć agregat pompowy przed niezamierzonym włączeniem. Prace przy agregacie pompowym można wykonywać tylko po odłączeniu przyłączy elektrycznych. OSTRZEŻENIE Media szkodliwe dla zdrowia lub gorące Niebezpieczeństwo zranienia! Należy przestrzegać przepisów prawa. Podczas spuszczania tłoczonego medium zadbać o środki zapewniające bezpieczeństwo ludziom i środowisku. Pompy tłoczące ciecze stanowiące zagrożenie dla zdrowia należy odkazić. Prowadząc plan konserwacji można uniknąć drogich napraw i zapewnić bezawaryjną i niezawodną pracę pompy/agregatu pompowego dzięki minimum nakładów związanych z konserwacją. WSKAZÓWKA Serwis firmy KSB jest do dyspozycji w przypadku wszelkich prac konserwacyjnych, naprawczych oraz montażowych. Adresy kontaktowe zamieszczono w załączonej broszurze adresowej: Adresy lub w Internecie pod adresem Unikać stosowania siły podczas demontażu lub montażu agregatu pompowego. 7. 2 Konserwacja/przeglądy Monitorowanie eksploatacji NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo konserwowane uszczelnienie wału Ryzyko pożaru! Wyciek gorącego tłoczonego medium! Uszkodzenie agregatu pompowego! Regularnie konserwować uszczelnienie wału. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysoka temperatura w wyniku nagrzewania się łożysk lub uszkodzenia uszczelnień łożysk Ryzyko pożaru! Uszkodzenie agregatu pompowego! Regularnie sprawdzać odgłosy pracy łożysk tocznych. 22 z 34 Riotherm

23 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Podwyższone zużycie w następstwie pracy na sucho Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Przekroczenie dozwolonej temperatury tłoczonego medium Uszkodzenie pompy! Dłuższa eksploatacja przy zamkniętym zaworze odcinającym jest niedozwolona (nagrzewanie się tłoczonego medium). Przestrzegać wskazówek dot. temperatury w karcie danych oraz granic zakresu eksploatacji. ( Rozdział Strona 20) Podczas eksploatacji należy przestrzegać następujących punktów i sprawdzać je: Pompa powinna pracować stale spokojnie i bez wstrząsów. Kontrola uszczelnienia wału. ( Rozdział Strona 18) Sprawdzać uszczelnienia statyczne pod kątem wycieków. Sprawdzać odgłosy pracy łożysk tocznych. Przy niezmienionych warunkach eksploatacji wibracje, odgłosy i zwiększony pobór prądu wskazują na zużycie. Sprawdzać temperaturę łożyskowania. Temperatura łożyskowania nie może przekraczać 90 C (mierzona na korpusie silnika). Eksploatacja poza dozwolonym zakresem temperatury łożyskowania Uszkodzenie pompy! Temperatura łożyskowania pompy/agregatu pompy nie może przekraczać 90 C. WSKAZÓWKA Po pierwszym uruchomieniu w przypadku smarowanych smarem stałym łożysk tocznych mogą wystąpić podwyższone temperatury, których przyczyną są procesy docierania. Końcowa temperatura łożysk stabilizuje się dopiero po pewnym czasie eksploatacji (w zależności od warunków do 48 godzin) Prace inspekcyjne Zbyt wysoka temperatura w następstwie tarcia, uderzania lub iskrzenia w wyniku tarcia Uszkodzenie agregatu pompowego! Regularnie sprawdzać osłonę sprzęgła, elementy z tworzywa sztucznego oraz inne osłony obracających się elementów pod względem odkształceń oraz odstępu od obracających się elementów. Riotherm 23 z 34

24 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 7. 3 Opróżnianie/utylizacja OSTRZEŻENIE Media zagrażające zdrowiu Zagrożenie dla ludzi i środowiska! Zebrać płyn płuczący jak również pozostałą ciecz i zutylizować. W przypadku szkodliwych, gorących i innych groźnych mediów wypłukać pompę. Przed przetransportowaniem do warsztatu dokładnie przepłukać i oczyścić pompę. Dodatkowo dołączyć do pompy certyfikat czystości. 4 Demontaż agregatu pompowego Ogólne zasady/przepisy bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Prace wykonywane przy pompie/agregacie pompowym przez niewykwalifikowany personel Niebezpieczeństwo zranienia! Naprawy i konserwację mogą wykonywać tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy. OSTRZEŻENIE Gorąca powierzchnia Niebezpieczeństwo zranienia! Pozostawić agregat pompowy celem ostygnięcia do temperatury otoczenia. Bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wskazówek. 1 Strona 22) W przypadku prac dotyczących silnika zawsze stosować się do wskazówek producenta silnika. Podczas demontażu i montażu zwrócić uwagę na rysunki w rozłożeniu lub na rysunki złożeniowe. 3 Strona 30) WSKAZÓWKA Serwis firmy KSB jest do dyspozycji w przypadku wszelkich prac konserwacyjnych, naprawczych oraz montażowych. Adresy kontaktowe zamieszczono w załączonej broszurze adresowej: Adresy lub w Internecie pod adresem NIEBEZPIECZEŃSTWO Praca przy pompie/agregacie pompowym bez dostatecznego przygotowania Niebezpieczeństwo zranienia! Prawidłowo wyłączyć pompę/agregat pompowy. ( Rozdział Strona 19) Zamknąć zawory odcinające na przewodzie ssawnym i tłocznym. Opróżnić pompę i doprowadzić do stanu bezciśnieniowego. 3 Strona 24) Pozostawić agregat pompowy celem ostygnięcia do temperatury otoczenia. 24 z 34 Riotherm

25 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej WSKAZÓWKA Po dłuższym czasie eksploatacji zdejmowanie niektórych części z wału może stanowić problem. W takim przypadku należy zastosować jeden ze środków do usuwania rdzy lub, o ile to możliwe, odpowiednie ściągacze Przygotowanie agregatu pompowego 1. Przerwać dopływ prądu (odłączyć silnik) Demontaż kompletnego agregatu pompowego WSKAZÓWKA W celu dalszego demontażu korpus pompy może nadal pozostać zamontowany w przewodzie rurowym. Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 24) do ( Rozdział Strona 25). Odkręcić króćce tłoczne i ssawne od przewodu rurowego. W zależności od wielkości pompy/silnika usunąć podporę eliminującą naprężenia agregatu pompowego. Wyjąć kompletny agregat pompowy z przewodu rurowego Demontaż zespołu wirnika OSTRZEŻENIE Przechylenie zespołu wsuwanego Przygniecenia dłoni i stóp! Podwiesić lub podeprzeć zespół wsuwany po stronie pompy. W razie potrzeby zabezpieczyć zespół wirnika przed przechyleniem np. podeprzeć lub podwiesić. Odkręcić nakrętkę sześciokątną (przy przykręconej pokrywie hermetycznej) lub (przy zaciśniętej pokrywie hermetycznej) na korpusie spiralnym. Zespół wirnika wyjąć z korpusu spiralnego. Wyjąć i wyrzucić uszczelkę płaską Odstawić zespół wirnika na czyste i płaskie miejsce Demontaż wirnika Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki od ( Rozdział Strona 24) do ( Rozdział Strona 25). Zespół wirnika znajduje się na czystym i równym miejscu montażowym. Odkręcić nakrętkę wirnika (gwint prawoskrętny! ). Zdjąć zabezpieczenie 930 i podkładkę z piasty wirnika. Zdjąć wirnik 230 za pomocą ściągacza. Wirnik 230 odłożyć na czyste i płaskie miejsce. Wyjąć wpust pasowany 940 z wału 210. Uszczelnienie mechaniczne bez tulei wału Demontaż uszczelnienia mechanicznego Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki do ( Rozdział Strona 24) ( Rozdział Strona 25). Riotherm 25 z 34

26 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Zespół wirnika znajduje się na czystym i równym miejscu montażowym. Koło wirnikowe 230 jest usunięte. Wyjąć tuleję wału 523 z elementem obrotowym uszczelnienia mechanicznego (pierścienia ślizgowego) z wału Odkręcić nakrętki sześciokątne lub od obudowy napędu Odkręcić pokrywę hermetyczną 163 od obudowy napędu Wyjąć nieruchomy element uszczelnienia mechanicznego (przeciwpierścień) z pokrywy hermetycznej Montaż agregatu pompowego Kolejność Uszczelki Pomoce montażowe Momenty dokręcenia Wskazówki ogólne/dotyczące bezpieczeństwa Nieprawidłowy montaż Uszkodzenie pompy! Montaż pompy/agregatu pompowego należy wykonać zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie budowy maszyn. Zawsze stosować oryginalne części zamienne. Montaż pompy należy wykonywać tylko na podstawie odpowiedniego rysunku złożeniowego lub rysunku w rozłożeniu na części. Sprawdzić pierścienie samouszczelniające pod kątem uszkodzeń, w razie potrzeby wymienić na nowe. Zasadniczo należy stosować nowe uszczelki płaskie, przestrzegając przy tym zawsze dokładnie grubości starej uszczelki. Montować uszczelki płaskie z materiału bez zawartości azbestu lub grafitu i zasadniczo bez stosowania smarów (np. smaru łożyskowego, pasty grafitowej). Jeśli to możliwe zrezygnować z pomocy montażowych. Jeśli mimo to pomoce montażowe są niezbędne, stosować typowe kleje stykowe (np. Pattex) lub środki uszczelniające (np. HYLOMAR lub Epple 33). Nakładać klej tylko punktowo i cienką warstwą. Nigdy nie stosować kleju błyskawicznego (cyjanoakrylowego). Miejsca pasowane poszczególnych elementów oraz połączeń śrubowych należy posmarować grafitem lub podobnym materiałem. Wszystkie śruby należy podczas montażu dokręcić zgodnie z zaleceniami. Montaż uszczelnienia mechanicznego Montaż uszczelnienia mechanicznego Podczas montażu ślizgowego pierścienia uszczelniającego należy pamiętać o następujących zasadach: Pracę wykonywać czysto i dokładnie. Osłonę chroniącą przed dotknięciem powierzchni ślizgowych usunąć bezpośrednio przed montażem. Unikać uszkodzenia powierzchni uszczelniających lub pierścieni samouszczelniających. Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 26). Zmontowane łożysko oraz poszczególne elementy znajdują się na czystym i równym miejscu montażowym. Wszystkie zdemontowane części są oczyszczone i sprawdzone pod względem zużycia. Uszkodzone lub zużyte części wymieniono na oryginalne części zamienne. Powierzchnie uszczelniające są oczyszczone. 26 z 34 Riotherm

27 7 Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej 1. Oczyścić miejsce osadzenia przeciwpierścienia w pokrywie hermetycznej 163 lub we wsporniku przeciwpierścienia 476. Kontakt elastomerów z olejem/smarem Awaria uszczelnienia wału! Zastosować wodę jako pomoc montażową. Nigdy nie stosować oleju lub smaru jako środka montażowego. Ostrożnie wsadzić przeciwpierścień lub wspornik przeciwpierścienia 476. Zwracać uwagę na równomierne wywieranie nacisku. Zamontować pokrywę hermetyczną 163 w miejscach mocowania na obudowie napędu 341. WSKAZÓWKA Aby zredukować siły tarcia podczas montażu uszczelnienia, opłukać wodą miejsce osadzenia przeciwpierścienia. Zamontować obracającą się część uszczelnienia mechanicznego (pierścień ślizgowy) na wale Montaż wirnika Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki ( Rozdział Strona 26) do ( Rozdział Strona 26). Wstępnie zmontowany zespół (silnik, wał, obudowa napędu, pokrywa hermetyczna) oraz pojedyncze części znajdują się na czystym i płaskim miejscu montażowym. Zamocować nakrętkę wirnika z zabezpieczeniem 930 oraz ewentualnie z podkładką Montaż zespołu wirnika OSTRZEŻENIE Przechylenie zespołu wsuwanego Przygniecenia dłoni i stóp! Podwiesić lub podeprzeć zespół wsuwany po stronie pompy. Zastosowano lub wykonano kroki i wskazówki od ( Rozdział Strona 26) do ( Rozdział Strona 27). W razie potrzeby zabezpieczyć zespół wirnika przed przechyleniem, np. przez podparcie lub podwieszenie. Zamontować nową uszczelkę płaską w miejscu pasowanym korpusu spiralnego Wsunąć zespół wirnika w korpus spiralny Dokręcić nakrętkę sześciokątną (przy przykręconej pokrywie hermetycznej) na korpusie spiralnym 102. Riotherm 27 z 34

28 8 Zakłócenia: Przyczyny i usuwanie A B C D 8 Zakłócenia: Przyczyny i usuwanie Pompa nie tłoczy Pompa wydaje dziwne odgłosy wycieki z pompy Wydajność za mała Tabela 7: Usuwanie zakłóceń A B C D Możliwa przyczyna Usuwanie 2) X Zadziałał wyłącznik ochronny silnika Sprawdzić ustawienie Wymienić wyłącznik ochronny silnika X Zablokowana pompa Usunąć osady/ciała obce X Praca na dwóch fazach Wymienić uszkodzony bezpiecznik Sprawdzić przyłącza przewodów elektrycznych X Kawitacja z powodu zbyt niskiego ciśnienia Podnieść ciśnienie systemu dopływu X Brak napięcia roboczego Kontrola napięcia sieci Sprawdzić przyłącza przewodów X Uszkodzone uszczelnienie korpusu pompy Wymienić uszczelnienie X Uszkodzone uszczelnienie mechaniczne z powodu agresywnego, erodującego tłoczonego medium Skorzystać z pomocy działu serwisowego firmy KSB X Nieprawidłowy kierunek obrotu silnika 3- fazowego Zamienić 2 fazy przyłącza sieciowego 2) W przypadku usuwania zakłóceń dotyczących części znajdujących się pod ciśnieniem doprowadzić pompę do stanu bezciśnieniowego. 28 z 34 Riotherm

29 9 Załączone dokumenty 9 Załączone dokumenty 9. 1 Przykłady montażu Rysunek 3: Przykłady montażu 9. 2 Schemat połączeń Rysunek 4: Schemat połączeń Riotherm 29 z 34

30 9 Załączone dokumenty 9. 3 rysunek w rozłożeniu na części ze spisem elementów Nr części Nazwa części Nr części Nazwa części 102 Korpus spiralny 575 3) Nakładka 163 Pokrywa ssawna 800 Silnik 230 Wirnik Pokrywa skrzynki zaciskowej 321. 1/. 2 Łożysko kulkowe poprzeczne 822 Korpus łożyska silnika 411 Pierścień uszczelniający 831 Wirnik wentylatora O-ring 832 Pokrywa wentylatora 433 Uszczelnienie mechaniczne 837 3) Kondensator 500 Pierścień 914 Śruba z łbem o gnieździe sześciokątnym 507 Odrzutnik Nakrętka 550. 2/. 5 Podkładka 3) tylko w przypadku silników prądu przemiennego jednofazowego 30 z 34 Riotherm

31 10 Deklaracja zgodności WE 10 Deklaracja zgodności WE Producent: KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein-Straße Frankenthal (Niemcy) Niniejszym producent oświadcza, że produkt: Riotherm odpowiada wszystkim wymogom następujących wytycznych w ich obowiązującym brzmieniu: dyrektywa 2006/42/WE Maszyny Ponadto producent oświadcza, że: zastosowane zostały następujące międzynarodowe normy zharmonizowane: ISO /A1, ISO /A1, ISO, EN 809/A1 Pegnitz, Jürgen Gröschel Kierownik działu rozwoju produktów, pompy bezdławnicowe /technika budynków Osoba odpowiedzialna za zestawienie dokumentacji technicznej KSB Aktiengesellschaft Bahnhofplatz Pegnitz (Niemcy) Riotherm 31 z 34

32 11 Zaświadczenie o braku zastrzeżeń 11 Zaświadczenie o braku zastrzeżeń Typ... Numer zlecenia/ Numer pozycji zlecenia 4)... Data dostawy... Zakres zastosowania:... Tłoczone medium 4):... Odpowiednie zakreślić 4): radioaktywne wybuchowe żrące trujące szkodliwe dla zdrowia niebezpieczne dla środowiska łatwo zapalne bez zastrzeżeń naturalnego Przyczyna zwrotu 4):... Uwagi: Pompa/wyposażenie zostały przed wysłaniem/udostępnieniem starannie opróżnione oraz wyczyszczone na zewnątrz i wewnątrz. W przypadku pomp bez uszczelnienia wału wirnik został w celu oczyszczenia wyjęty z pompy. W przypadku dalszego postępowania nie są niezbędne żadne szczególne środki bezpieczeństwa. Następujące środki bezpieczeństwa są niezbędne w odniesieniu do mediów płuczących, pozostałości cieczy oraz ich utylizacji: Zapewniamy, iż powyższe informacje są prawidłowe i kompletne, oraz że wysyłka odbywa się zgodnie z przepisami Miejscowość, data i podpis Adres Pieczęć firmy 4) Pola obowiązkowe 32 z 34 Riotherm

33 Indeks haseł Indeks haseł B Bezpieczeństwo 7 D Demontaż 24 K Kierunek obrotu 17 konserwacja 22 konserwowanie na czas składowania 21 M Montaż 15, 24, 26 N Nieprawidłowe zastosowania 8 O Obszary zastosowań 7 Ochrona antykorozyjna 10 ograniczenia zakresu roboczego 20 P Ponowny rozruch 21 praca ze znajomością wymagań BHP 8 Przewody rurowe 16 przynależna dokumentacja 6 R Rozruch 18 S składowanie 21 Składowanie 10 T Tabliczka znamionowa 12 Temperatura łożysk 23 U Ustawienie 15 Uszczelnienie mechaniczne 18 utylizacja 11 W Włączanie 19 wyłączenie z eksploatacji 21 Z Zakłócenia 28 zakres dostawy 14 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 7 Zaświadczenie o braku zastrzeżeń 32 zwrot do producenta 10 Riotherm 33 z 34

34 KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Johann-Klein-Str Frankenthal (Germany) Tel Fax /3-PL

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns – Mathias Minßen Einzelunternehmung, Cloppenburger Straße 172 b, 26133 Oldenburg, e-Mail: motorhilfe@gmx. de - mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten habe, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 30 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Ende der Widerrufsbelehrung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. )

• An: Mathias Minßen Einzelunternehmung, Cloppenburger Straße 172 b, 26133 Oldenburg, e-Mail: motorhilfe@gmx. de

• • Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren

• • Bestellt am (__________)/erhalten am (__________)

• • Name des/der Verbraucher(s): ____________________

• • Anschrift des/der Verbraucher(s): ______________________________

• • Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) ____________________

• • Datum__________ (*) Unzutreffendes streichen.

  • Konstrukcje Fotowoltaiczne
  • Katalog on-line
  • Referencje PV
  • Certyfikaty PV
  • Instrukcje Montażowe PV
  • Aplikacja PV-Baks
  • Gwarancja PV

Zalety konstrukcji wolnostojących do montażu paneli fotowoltaicznych

– gęsta perforacja profili zapewnia szeroki zakres regulacji bez konieczności wiercenia
– wzdłużna perforacja profili pozwala na płynną regulację kąta nachylenia konstrukcji względem podłoża w zakresie 20-30°
– możliwość montażu konstrukcji za pomocą tylko jednego rodzaju śrub SGKFM10x20
– perforacja profili zmniejsza ciężar konstrukcji, jednocześnie nie obniżając ich właściwości wytrzymałościowych dzięki temu instalatorzy nie muszą nosić ciężkich profili, a ich praca jest wydajniejsza
– gęsta perforacja pozwala na montaż paneli w dowolnym miejscu bez konieczności wiercenia
– poprzez zastosowanie profilu typu C, mamy możliwość bezpiecznego ułożenia w nim kabli
– dzięki zastosowaniu drucianej spinki SPV możemy zabezpieczyć kable ułożone w profilu CWC100H50…NMC przed wypadnięciem oraz rezygnację ze stosowania nieestetycznych i nietrwałych „trytytek”
– górna perforacja w profilu CWC100H50…NMC pozwala na szybki montaż klem przy zastosowaniu nakrętek rombowych NRM8PV
– podłużna perforacja profili podporowych pozwala na szybki montaż wysięgników i koryt kablowych, w celu bezpiecznego prowadzenia kabli i montaż konstrukcji pod inwertery

– możliwość wykonania nóg z różnych grubości blachy (2, 5; 3, 0; i 4, 0 mm) w zależności od jakości gruntu
– produkcja profili odbywa się na najwyższej klasy maszynach perforujących, co zapewnia wysoką jakość i powtarzalność produktów. Zakończenia profili praktycznie pozbawione są ostrych krawędzi, co znacząco ogranicza możliwość skaleczenia instalatora
– profile wykonane z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC gwarantujące wieloletnią odporność na korozję
– zastosowanie szablonów montażowych pozwala na szybką lokalizacje otworów do przykręcenia kolejnych elementów konstrukcji oraz klem montażowych
– produkty wyprodukowane w Polsce!

Sposoby montażu konstrukcji wolnostojących do podłoża, warianty montażowe konstrukcji:

G – konstrukcja wbijana w grunt:
– słupy podporowe wbijane w grunt za pomocą kafaru (D – Głębokość wbicia słupa ustalana jest indywidualnie w zależności od jakości gruntu w miejscu instalacji oraz od warunków wiatrowych i śniegowych)

B – konstrukcja zalewana betonem:
– słupy podporowe zalewane betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie, (wymiary otworów ustalane są indywidualnie w zależności od typu stosowanej konstrukcji oraz warunków wiatrowych i śniegowych, w których planowana jest instalacja),

K – konstrukcja kotwiona:
– słupy podporowe kotwione do fundamentu betonowego
– możliwość stosowania kotew mechanicznych lub chemicznych

S – konstrukcja śrubowa:
– śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa podporowego
– śruba wkręcana ręcznie za pomocą odpowiednich przedłużek lub przy użyciu ręcznych albo samojezdnych urządzeń do wkręcania śrub gruntowych

System: W-V2G2-25°

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· pionowy/wertykalny-V

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-V2G2 – wbijana w grunt
(głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2K2 – słupy podporowe kotwione do
fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V2B2 – słupy podporowe zalewane
betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2S2 – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego
· konstrukcja W-V2…2-WZ – opcja wschód-zachód

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

System: W-V2G2-BI-25°

Zalety:
· zastosowanie niesymetrycznych profili z rozgiętym jednym
z boków pozwala uzyskać odpowiedni kąt konstrukcji
i płaszczyznę przygotowaną do bezpośredniego montażu
profili na który układane będą moduły
· profile z rozgiętym bokiem montowane bezpośrednio do słupów podporowych bez dodatkowych elementów montażowych
· wykonanie z Magnelisu®

Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie paneli
dwustronnych (Bifacial), które wykorzystują odbite od gruntu
promienie słoneczne

MC- Stal konstrukcyjna w powłoce
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC,
Konstrukcja poglądowa.

· poziomy/horyzontalny-H

· konstrukcja W-V2G2-BI-N – wbijana w grunt
· konstrukcja W-V2K2-BI-N – słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V2B2-BI-N – słupy podporowe zalewane
· konstrukcja W-V2S2-BI-N – na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego

System: W-H4G2-25° (opcjonalnie 30°)

czterech rzędów paneli w układzie horyzontalnym

· konstrukcja W-H4G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H4K2 – słupy podporowe kotwione
· konstrukcja W-H4B2 – słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość
otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H4S2 – na zamówienie śruba wkręcana
· konstrukcja W-H4…2-WZ – opcja wschód-zachód

System: W-H4G2-BI-25° (opcjonalnie 30°)

MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
· konstrukcja W-H4G2-BI-N – wbijana w grunt
· konstrukcja W-H4K2-BI-N – słupy podporowe kotwione
· konstrukcja W-H4B2-BI-N – słupy podporowe zalewane
· konstrukcja W-H4S2-BI-N – na zamówienie śruba wkręcana

System: W-V2G1-25°

· konstrukcja W-V2G1 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
· konstrukcja W-V2K1 – słup podporowy kotwiony
· konstrukcja W-V2B1 – słup podporowy zalewany betonem
min. B20, w wykonanym otworze w gruncie (wielkość
· konstrukcja W-V2S1 – na zamówienie śruba wkręcana
· konstrukcja W-V2…1-WZ – opcja wschód-zachód

System: W-V3G2-25°

trzech rzędów paneli w układzie wertykalnym

· konstrukcja W-V3G2 – wbijana w grunt (głębokość kotwienia
· konstrukcja W-V3K2 – słupy podporowe kotwione
· konstrukcja W-V3B2 – słupy podporowe zalewane betonem
· konstrukcja W-V3S2 – na zamówienie śruba wkręcana
· konstrukcja W-V3…2-WZ – opcja wschód-zachód

System: W-H5G2-25°

pięciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym

MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®,
MagiZinc®, PosMAC,
· konstrukcja W-H5G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
· konstrukcja W-H5K2 – słupy podporowe kotwione
· konstrukcja W-H5B2 – słupy podporowe zalewane betonem
· konstrukcja W-H5S2 – na zamówienie śruba wkręcana
· konstrukcja W-H5…2-WZ – opcja wschód-zachód

System: W-H6G2-25°

sześciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym

· konstrukcja W-H6G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
· konstrukcja W-H6K2 – słupy podporowe kotwione
· konstrukcja W-H6B2 – słupy podporowe zalewane betonem
· konstrukcja W-H6S2 – na zamówienie śruba wkręcana
· konstrukcja W-H6…2-WZ – opcja wschód-zachód

Zalety konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym

– płynna regulacja oraz podłużna perforacja profili pozwala na swobodny i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności
– specjalnie wyprofilowane uchwyty zapewniają stabilne i mocne połączenie z konstrukcją lub poszyciem dachu
– wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej poddawane są obróbce ściernej, co gwarantuje estetyczny wygląd

– elementy konstrukcji po wyjęciu z opakowania są gotowe do użycia i nie wymagają dodatkowego kompletowania

Dla dachów skośnych pokrytych:

– dachówką ceramiczną i betonową
– blachodachówką
– dachówką karpiówką
– blachą łączoną na rąbek
– gontem bitumicznym
– papą
– membraną

Istnieje możliwość stosowania zamiennie profili:
– PAL40H40/… (aluminiowy)
– PAL30H32/… (aluminiowy)*
*ograniczenie do 1 strefy wiatrowej i 1, 2 i 3 strefy śniegowej
– CWP40H35/…MC (stal w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC)

System: DS-V1N na dachu skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V1N do pobrania – DS-V1N

dowolnej liczby paneli PV w układzie wertykalnym na dachu
skośnym pokrytym blachodachówką lub blachą falistą.

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.
Montaż śrub dwugwintowych do krokwi dachowych.

· poziomy/horyzontalny-H · pionowy/wertykalny-V

Wersje wykonania:
– profil do montażu paneli PAL30H32
– profil do montażu paneli CWP40H35MC

· duży zakres regulacji wysokości profili aluminiowych
względem dachu dzięki długiej gwintowanej części śruby
· dodatkowa regulacja położenia profili aluminiowych dzięki
podłużnemu otworowi w adapterze AD…E
· wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium
gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu
aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem
· śruby dwugwintowe wyposażone w gumę zapewniającą
podstawowe uszczelnienie otworu w blachodachówce

elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej,
wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji
producenta.

System: DS-V2N na dachu skośnym pokrytym blachą na rąbek

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V2N do pobrania – DS-V2N

skośnym pokrytym blachą na rąbek.

Uchwyty należy montować do pierwszych trzech rąbków licząc
od krawędzi każdego rzędu paneli, a następnie co drugi rąbek.

· montaż konstrukcji do rąbka bez ingerencji w strukturę pokrycia dachowego
· szybki montaż uchwytów bez konieczności lokalizacji krokwi dachowych
· różne wersje uchwytów do blachy zapewniające stabilny montaż przy większości systemów blach łączonych na rąbek
· wykonanie elementów ze stali nierdzewnej oraz aluminium gwarantuje bardzo wysoką odporność antykorozyjną
· duża stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu profilu aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem

System: DS-V3N na dachu skośnym pokrytym gontem bitumicznym

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V3N do pobrania – DS-V3N

skośnym pokrytym gontem bitumicznym

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

· kształt uchwytów montażowych zapewniający wysoką stabilność konstrukcji

System: DS-V4N na dachu skośnym pokrytym dachówką ceramiczną

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V4N do pobrania – DS-V4N

skośnym pokrytym dachówką ceramiczną lub betonową

· duży zakres regulacji uchwytów dzięki podłużnym otworom w każdym z 3 elementów uchwytu
· gęste otworowanie w części bezpośrednio przylegającej do więźby dachowej zapewnia możliwość regulacji uchwytu i prawidłowe ustawienie względem dachówek tak aby hak znajdował się na środku dachówki montowanej poniżej
· wydłużone środkowe ramię uchwytów pozwala na montaż haków do większości dachówek ceramicznych i betonowych dostępnych na rynku

System: DS-V5N na dachu skośnym pokrytym dachówką karpiówką

Instrukcja montażu konstrukcji DS-V5N do pobrania – DS-V5N

skośnym pokrytym dachówką karpiówką

· wydłużone ramię uchwytów pozwala na montaż haków do większości dachówek ceramicznych i betonowych dostępnych na rynku

System: DS-V6aN na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową - szyna wysoka

skośnym pokrytym blachą trapezową.

E- Stal nierdzewna

· szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności lokalizacji krokwi
· bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów składowych

System: DS-V6bN na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową - szyna niska

wyłącznie przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji

System: DS-V6cN na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową

· szybki montaż konstrukcji przy użyciu wkrętów gwintujących
bezpośrednio do blachy trapezowej bez konieczności
lokalizacji krokwi
· bardzo ekonomiczna konstrukcja z małą liczbą elementów
składowych
· szeroki zakres regulacji umożliwiający.. stosowanie do różnych
blach trapezowych w zakresie szerokości 20 – 85 mm

System: DS-V7N na dachu skośnym pokrytym papą bądź membraną

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania –

skośnym pokrytym papą i membraną.

· szybki montaż i niska cena
· konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym
· wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
· płynna regulacja rozstawu profili
· brak ingerencji w poszycie dachu
· bardzo wysoka odporność antykorozyjna

Zalety systemów na dachy płaskie, elewacje i balustrady

– konstrukcje dostępne w wykonaniu ze stali w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz aluminium
– uniwersalne konstrukcje na dach płaski można zamocować bezpośrednio do poszycia dachowego za pomocą: kotew, płyt wklejanych do membrany lub papy, a także zastosować jako konstrukcje balastowe
– płynna regulacja oraz podłużna perforacja elementów konstrukcji pozwala na swobodny i szybki montaż konstrukcji nawet w przypadku występujących na dachu nierówności
– perforacja w osłonach wiatrowych pozwala na ich łatwy i szybki montaż nawet po uprzednim zamontowaniu paneli fotowoltaicznych
– uniwersalne osłony wiatrowe pozwalają na szybki montaż oraz brak konieczności zamawiania osłon o wymiarach dedykowanych do danego panelu

– specjalnie zaprojektowany profil osłon wiatrowych zapewnia stabilne przyleganie do konstrukcji, a po zastosowaniu dodatkowych blach dociskowych nawet silny wiatr nie powoduje drgań
– wymiary osłon wiatrowych dostosowane są do różnego rodzaju paneli, dzięki temu ich montaż nie wymaga wiercenia
– konstrukcje trójkątne wykonane z ceowników pozwalają na montaż paneli do profili stalowych w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC oraz do profili aluminiowych

System: DP-DNHBE (10°, 15°, 20°), wersja balastowa

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHBE do pobrania – DP-DNHBE

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHKE do pobrania – DP-DNHKE

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHKSE do pobrania – DP-DNHKSE

Opis konstrukcji
w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20°na dachu płaskim.
System DP-DNHBE umożliwia montaż paneli bez naruszania
poszycia dachu dzięki obciążeniu konstrukcji bloczkami betonowymi
(bloczki należy zabezpieczyć przed nasiąkaniem wodą opadową).

Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym

• kotwiona do dachu
• balastowa (po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• wklejana
• szyny aluminiowe

• szybki montaż i niska cena,
• konstrukcja przebadana pod względem wytrzymałościowym
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• uchwyty górne wyposażone w otwory gwintowane
ułatwiające montaż osłon wiatrowych
• płynna regulacja rozstawu uchwytów w profilu prowadzącym
• podłużne otwory do montażu paneli w uchwytach UPDC…MC
oraz UPGGC…MC poszerzają tolerancje montażu paneli do
zamontowanej na dachu konstrukcji
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów:
10°, 15° i 20°

System: DP-DNHBE-WZ (wschód-zachód) (10°, 15°, 20°), wersja balastowa

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHBE-WZ (wschód-zachód) do pobrania – DP-DNHBE-WZ

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHKE-WZ (wschód-zachód) do pobrania – DP-DNHKE-WZ

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHKSE-WZ (wschód-zachód) do pobrania – DP-DNHKSE-WZ

w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20° na dachu płaskim.
System DP-DNHBE (W-Z) umożliwia montaż paneli bez naruszania

Warianty montażowe konstrukcji
• balastowa
(po zastosowaniu gum wibroizolacyjnych i podstaw balastowych)
• szybki montaż i niska cena
• mocowanie uchwytów paneli do profilu prowadzącego przy
pomocy jednej śruby i nakrętki rombowej
oraz UPGGC.. MC poszerzają tolerancje montażu paneli do
10°, 15° i 20°
• aerodynamiczne rozwiązanie znacząco obniża balast co
umożliwia montaż na budynkach o niskiej obciążalności dachu

System: DP-DNHWE (10°, 15°, 20°) (system wklejany) na dachach pokrytych papą

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DNHWE do pobrania – DP-DNHWE

w układzie horyzontalnym pod kątem 10, 15 i 20°na dachu płaskim
pokrytym papą lub membraną bez ingerencji w poszycie dachu
i bez zastosowania dodatkowego balastu.

• mocowanie uchwytów paneli do profilu prowadzącego przy pomocy jednej śruby i nakrętki rombowej
• podłużne otwory do montażu paneli w uchwytach UPDC…MC oraz UPGGC.. MC poszerzają tolerancje montażu paneli do zamontowanej na dachu konstrukcji
• uchwyt dolny uniwersalny do ustawienia trzech kątów: 10°, 15° i 20°
• brak ingerencji w poszycie dachu
• dzięki wyeliminowaniu balastu brak dodatkowego obciążenia dachu

System: DP-DTHWN (10°, 15°, 20°) (system wklejany) na dachach pokrytych papą

Instrukcja montażu konstrukcji do pobrania –

• mała liczba elementów składowych oraz jeden typ śrub do
połączeń profili znacząco skraca czas montażu konstrukcji
• możliwość montażu paneli o dowolnej długości
• dzięki wyeliminowaniu balastu brak dodatkowego obciążenia
dachu
• uniwersalne klemy montażowe z zakresem montażu 30-40 mm

System: DP-DTHWN-WZ (10°, 15°, 20°) (system wklejany) na dachach pokrytych papą

• ograniczona liczba elementów składowych i punktów skrętnych dzięki zastosowaniu podstawy mocującej na szczycicie centralnego pionowego ceownika
• wykonanie z blachy w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję
• mała liczba elementów składowych oraz jeden typ śrub do połączeń profili znacząco skraca czas montażu konstrukcji

System: DP-DTVKN (25°, 30°, 35°)

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DTVKN do pobrania – DP-DTVKN

Instrukcja montażu konstrukcji DP-DTVBN do pobrania – DP-DTVBN

paneli w układzie wertykalnym pod kątem 25°, 30° lub 35°
na dachu płaskim. Konstrukcja kotwiona.

• balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych
i podstaw balastowych)

• szybki montaż
• niska cena
• duża stabilność konstrukcji
• możliwość montażu paneli na profilach aluminiowych
i stalowych w powłoce: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
• możliwość ustawienia trzech kątów: 25°, 30°, 35°

System: DP-DTAVKN (25°, 30°, 35°)

• wykonanie z aluminium gwarantuje wysoką odporność na korozję, zmniejsza wagę konstrukcji wsporczej
• możliwość ustawienia trzech kątów: 25°, 30°, 35°
• konstrukcje lekkie, dedykowane do dachów o niskiej nośności

System: E-VKRN na ścianie

System wsporczy umożliwiający szybki montaż paneli PV
do elewacji budynków.

• kotwiona za pomocą kotew do betonu
• kotwiona za pomocą kotew chemicznych do betonu
• kotwiona na przestrzał za pomocą prętów gwintowanych
(płyta warstwowa)

• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję

System: E-VKTN (25°, 30°)

F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego

• dwa warianty kąta nachylenia 25° i 30°
• wykonanie z blachy w powłoce Magnelis®, MagiZinc®,
PosMAC gwarantuje bardzo wysoką odporność na korozję

System: B-VPN na balustradzie

System wsporczy umożliwiający prosty montaż paneli PV
do balustrad.

• przykręcane za pomocą cybantów do balustrad o przekroju
okrągłym lub kwadratowym,

Oryginalna instrukcja montażu Cab Hermes C 6l

Bezpośredni link do pobrania Oryginalna instrukcja montażu Cab Hermes C 6l

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oryginalna instrukcja montażu Cab Hermes C 6l