Podręcznik demontażu i wymiany Ge Agp07lj

Podręcznik demontażu i wymiany Ge AGP07LJ to kompleksowe narzędzie do demontażu i montażu systemów chłodniczych firmy GE. Jest zgodny z wersjami produktów GE z okresu od 1965 do 1995 roku. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, demontażu, wymiany, montażu i konserwacji systemów chłodniczych. Dodatkowo zalecane są szczegółowe instrukcje, w tym kroki zabezpieczenia i wskazówki stosowania bezpiecznych praktyk podczas instalacji i usuwania części z systemów chłodniczych. Podręcznik może być używany do instalacji i napraw systemów chłodniczych GE AGP07LJ i jest dostępny w wersji drukowanej i elektronicznej.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik demontażu i wymiany Ge Agp07lj

Wpisz nazwę urządzenia i/lub skorzystaj z filtrów, żeby zawęzić wyniki. Pamiętaj, że niektóre dokumenty (np. Instrukcje instalacji, Materiały szkoleniowe) są dostępna tylko po zalogowaniu.

1 Podręcznik montażu Gazowy kocioł kondensacyjny IntroCondens WHBS 14 i 22 IntroCondens WHBC 22/24 i 28/33

2 Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu Treść niniejszej instrukcji montażu Tabela zbiorcza Zastosowane symbole Dla kogo jest przeznaczony niniejszy podręcznik montażu? Bezpieczeństwo Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przepisy i normy Oznakowanie znakiem CE Deklaracja zgodności Dane techniczne Wymiary i przyłącza Dane techniczne Resztkowa wysokość podnoszenia Schemat połączeń elektrycznych Tabela rezystancji czujników Przed rozpoczęciem montażu Otwory doprowadzenia powietrza Czyste powietrze do spalania! Zabezpieczenie przeciwkorozyjne Wymagania dotyczące wody grzewczej Dalsze informacje na temat wody grzewczej Wykres twardości wody Przygotowanie i uzdatnianie wody grzewczej Określenie pojemności instalacji Uzdatniacze Środek zapobiegający zamarzaniu Wskazówka dotycząca konserwacji Praktyczne wskazówki dla serwisanta Eksploatacja kotła w pomieszczeniach wilgotnych Wskazówki dotyczące miejsca zamontowania kotła Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotła Odległości Przykładowa instalacja Legenda Montaż Podłączanie obiegu c. o Zawór bezpieczeństwa Minimalny przepływ Przyłącze zimnej i ciepłej wody Skropliny Uszczelnienie i napełnienie instalacji Odprowadzenie spalin System odprowadzenia spalin Ogólne informacje dotyczące systemu odprowadzenia spalin Obciążone kominy Ochrona odgromowa Wymagania w stosunku do przewodów kominowych Montaż systemu odprowadzenia spalin Montaż ze spadkiem IntroCondens WHBS / WHBC

3 Rękawice robocze Skracanie przewodów rurowych Przygotowanie montażu Wprowadzanie przewodu odprowadzenia spalin do przewodu kominowego Łączenie elementów Podczas wymiany stosować nowe uszczelki! Montowanie systemu odprowadzenia spalin KAS Minimalne wymiary przewodu kominowego Kominy, które były już wykorzystywane Otwory wyczystkowe i rewizyjne Przyłącze gazu Kontrola szczelności Odpowietrzenie ścieżki gazowej Nastawa fabryczna Ciśnienie przyłączeniowe Zawartość CO Zmiana rodzaju gazu z płynnego na ziemny lub odwrotnie Armatura gazowa Funkcja regulatora zatrzymana (ręczna nastawa mocy palnika) Orientacyjne wartości ciśnienia dysz Odczyt parametrów Podłączenie elektryczne (informacje ogólne) Długość przewodów Dławiki kablowe Stopień ochrony IPx4D Pompy obiegowe Zabezpieczenia urządzenia Podłączanie czujników / elementów wyposażenia Wymiana przewodów Ochrona przeciwporażeniowa i rodzaj ochrony IPx4D Rozruch Włączanie kotła Szkolenie użytkownika instalacji Szkolenie użytkownika instalacji Dokumentacja Lista kontrolna z pierwszego uruchomienia Obsługa Elementy obsługi Wyświetlane komunikaty Ustawianie trybu pracy Wprowadzanie wartości temperatury Funkcja kominiarska Funkcji podtrzymania temperatury (tylko WHBC) Informacje ogólne Termostat pokojowy RTW Konserwacja Przeglądy i konserwacja odpowiednio do potrzeb Wymiana zaworu odpowietrzającego Syfon skroplin Wymontowywanie palnika gazowego Ochrona przeciwporażeniowa Widok kotła Demontaż wymiennika ciepła Po zakończeniu prac konserwacyjnych Kontrola elektrod IntroCondens WHBS / WHBC 3

4 9. 10 Wyłączenie awaryjne Tabela kodów błędów Lista części zamiennych Części Lista części zamiennych IntroCondens WHBS / WHBC

5 Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu Przed rozpoczęciem montażu części zamienne proszę starannie przeczytać niniejszą instrukcję! 1. 1 Treść niniejszej instrukcji montażu Treścią niniejszej instrukcji jest sposób obsługi gazowych kotłów kondensacyjnych serii WHBS / WHBC przeznaczonych dla ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania c. w. u. Poniżej zestawiono inne dokumenty związane z instalacją c. o. Wszystkie dokumenty należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest gazowy kocioł kondensacyjny! 1. 2 Tabela zbiorcza Dokumentacja Treść Przeznaczona dla Informacja techniczna Podręcznik montażu poszerzona informacja Instrukcja obsługi Książka instalacji Wyposażenie dodatkowe - Dokumentacja projektowa - Opis działania - Dane techniczne/schematy połączeń elektrycznych - Wyposażenie podstawowe i dodatkowe - Przykładowe instalacje - Teksty zamówienia - Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem - Dane techniczne/schematy połączeń elektrycznych - Przepisy, normy, znak CE - Wskazówki dotyczące miejsca zamontowania kotła - Przykładowa instalacja zastosowanie standardowe - Rozruch, obsługa i programowanie - Konserwacja - Rozruch - Obsługa - Ustawienia użytkownika/programowanie - Tabela zakłóceń w pracy - Czyszczenie/konserwacja - Wskazówki dotyczące oszczędzania energii - Protokół rozruchowy - Lista kontrolna z pierwszego uruchomienia - Konserwacja - Instalacja - Obsługa użytkow- Projektant, nik Wykonawca/serwisant instalacji Użytkownik Wykonawca/serwisant instalacji Wykonawca/serwisant instalacji, użytkownik IntroCondens WHBS / WHBC 5

6 Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu 1. 3 Zastosowane symbole Niebezpieczeństwo! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! W przypadku braku zachowania odpowiedniej ostrożności istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała i zagrożenie dla życia! Uwaga! W przypadku niezastosowania się do tego ostrzeżenia istnieje niebezpieczeństwo dla środowiska i uszkodzenia urządzenia. Wskazówka: dodatkowe informacje i przydatne wskazówki. Odesłanie do dodatkowych informacji zawartych w innych dokumentach. 1. 4 Dla kogo jest przeznaczony niniejszy podręcznik montażu? Niniejszy podręcznik montażu jest przeznaczony dla serwisanta/wykonawcy instalacji. 6 IntroCondens WHBS / WHBC

7 Bezpieczeństwo 2. Bezpieczeństwo Niebezpieczeństwo! Należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! W przeciwnym razie stwarzają Państwo zagrożenie dla siebie i innych. 2. 1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem 2. 2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Gazowe kotły kondensacyjne serii WHBS / WHBC są przeznaczone do stosowania jako źródła ciepła w zamkniętych instalacjach ogrzewania i podgrzewania c. wykonanych zgodnie z normą DIN EN Spełniają one wymagania norm DIN EN 483 i 677, instalacja typu B23, B23p, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83 i C93x. Kraj przeznaczenia PL: kategoria II2ELwLs3P/B Niebezpieczeństwo! Zagrożenie utratą życia! Podczas wykonywania instalacji grzewczych istnieje niebezpieczeństwo spowodowania poważnego zagrożenia dla zdrowia, środowiska oraz poważnych szkód materialnych! Z tego względu instalacje grzewcze mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne firmy, a ich pierwsze uruchomienie może przeprowadzać wyłącznie specjalistyczny personel! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zagrożenie utratą życia przez elementy kotła będące pod napięciem! Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją może wykonywać wyłącznie monter instalacji elektrotechnicznych! Niebezpieczeństwo! Zagrożenie utratą życia z powodu niewłaściwego wykorzystania instalacji ogrzewania! - Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8-go roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, ruchowych i umysłowych lub przez osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, ale tylko pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i tylko wtedy, gdy rozumieją one wynikające stąd zagrożenia. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy. Dzieciom nie będącym pod nadzorem nie wolno czyścić kotła ani przeprowadzać czynności konserwacyjnych przewidzianych dla użytkownika urządzenia. Niebezpieczeństwo! Zagrożenie utratą życia wskutek dokonania zmian konstrukcyjnych urządzenia! Samodzielna przebudowa i dokonywanie zmian w kotle są niedozwolone, ponieważ stanowią zagrożenie dla ludzi i mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Niezastosowanie się do tego wymagania powoduje utratę dopuszczenia urządzenia do stosowania! Regulację, konserwację i czyszczenie kotłów grzewczych może przeprowadzać wyłącznie serwisant posiadający odpowiednie kwalifikacje! Zastosowane wyposażenie dodatkowe musi spełniać wymagania przepisów technicznych i musi być zatwierdzone do przez producenta do stosowania wraz z danym kotłem. Uwaga! Stosować wyłącznie oryginalne części IntroCondens WHBS / WHBC 7

8 Bezpieczeństwo 2. 3 Przepisy i normy Oprócz ogólnych zasad techniki należy stosować się do odnośnych norm, przepisów, rozporządzeń i wytycznych: - DIN 4109; Izolacja dźwiękowa w budownictwie - DIN EN 12828; Instalacje ogrzewcze w budynkach - EnEV - Rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii - Federalne rozporządzenie w sprawie ochrony przed imisją 3. BImSchV - DVGW-TRGI 2008 (instrukcja robocza DVGW G 600); przepisy techniczne dla instalacji gazowych - TRF; przepisy techniczne dotyczące gazu płynnego - Instrukcja DVGW G 613; Instrukcja obsługi urządzeń gazowych, montażu, konserwacji - DIN 18380; Instalacja grzewcza i centralne instalacje do podgrzewania wody (VOB) - DIN EN 12831; Instalacje ogrzewcze w budynkach - DIN 4753; Instalacje do podgrzewania wody pitnej i eksploatacyjnej - DIN 1988; Przepisy techniczne dotyczące instalacji wody pitnej (TRWI) - VDE, DIN EN: Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych i do podobnych celów: Szczególne wymagania dla urządzeń opalanych gazem, olejem i paliwem stałym wyposażonych w przyłącza elektryczne - Rozporządzenie w sprawie spalania, dzienniki ustaw obowiązujących w Polsce - Przepisy miejscowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zaopatrzenie w energię - Obowiązek zgłoszenia (w pewnych okolicznościach rozporządzenie o zezwoleniach) - Instrukcja robocza ATV M251 zrzeszenia firm z branży kanalizacyjnej - Postanowienia władz gminnych w sprawie odprowadzania kondensatu. 4 Oznakowanie znakiem CE Oznakowanie znakiem CE oznacza, że gazowe kotły kondensacyjne spełniają wymagania dyrektywy 2009/142/EG w sprawie urządzeń gazowych, dyrektywy 2006/95/EG w sprawie instalacji niskonapięciowych oraz dyrektywy 2004/108/EG (zgodność elektromagnetyczna, EMV) rady ds. ujednolicenia przepisów prawnych w krajach członkowskich UE. Spełnienie wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2004/108/EG jest zapewnione wyłącznie w przypadku eksploatacji kotła zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy spełnić wymagania dotyczące otoczenia wynikające z normy EN Kocioł wolno eksploatować tylko z prawidłowo zamontowaną obudową. Należy zapewnić prawidłowe uziemienie elektryczne przeprowadzając regularne, coroczne przeglądy konserwacyjne kotła. W przypadku wymiany elementów kotła wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamienne zalecane przez producenta. Gazowe kotły kondensacyjne spełniają podstawowe wymagania dyrektywy 92/42/EG w sprawie sprawności urządzeń kondensacyjnych. Podczas spalania gazu ziemnego gazowe kotły kondensacyjne uzyskują wartości emisji poniżej 60 mg /kwh NOX zgodnie z wymaganiami 6 rozporządzenia w sprawie małych palenisk z (1. BImSchV). 8 IntroCondens WHBS / WHBC

9 Bezpieczeństwo 2. 5 Deklaracja zgodności IntroCondens WHBS / WHBC 9

10 Dane techniczne 3. Dane techniczne 3. 1 Wymiary i przyłącza Rys. 1: Wymiary i przyłącza kotła WHBS 10 IntroCondens WHBS / WHBC

11 Dane techniczne Rys. 2: Wymiary i przyłącza kotła WHBC Model kotła WHBC22/24 WHBC28/33 A mm IntroCondens WHBS / WHBC 11

12 Dane techniczne Tab. 1: Wymiary i przyłącza Model kotła WHBS / WHBC HV/HR zasilanie/powrót c. G 3/4 WW/KW c. /zimna woda G 1/2 Gas przyłącze gazu G 1/2 SiV zawór bezpieczeństwa G 1/2 KA przyłącze odprowadzenia skroplin Ø 25 mm w przypadku podłączenia podgrzewacza c. za pomocą zestawu ładowania podgrzewacza c. *) zasilanie/powrót podgrzewacza c. *) Wyposażenie dodatkowe zasilanie/powrót podgrzewacza c. Ø 18 mm lub G 3/4 12 IntroCondens WHBS / WHBC

13 Dane techniczne 3. 2 Dane techniczne Model kotła WHBS14 WHBS 22 Nr id. urządzenia CE-0085CN0103 Stopień ochrony IPx4D Kategoria urządzenia II2ELwLs3B/P Kategoria urządzenia B23, B23p, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83, Zakres nominalnego obciążenia cieplnego Zakres nominalnej mocy cieplnej Znormalizowany stopień wykorzystania energii E(GZ50), Lw(GZ41, 5), Ls(GZ35) E(GZ50), Lw(GZ41, 5), Ls(GZ35) C93x c. kw 3, 5-14, 0 4, 9-22, 0 c. kw 3, 5-14, 0 4, 9-22, 0 80/60 C kw 3, 4-13, 6 4, 7-21, 3 50/30 C kw 3, 7-14, 6 5, 2-22, 8 75/60 C /30 C Wartość ph skroplin Ilość skroplin 40/30 C l/h 0, 5-1, 5 0, 7-2, 1 Dane do doboru komina zgodnie z normą DIN EN (powietrze do spalania zasysane z pomieszczenia) Temperatura spalin (Moc pełna) Masowy przepływ spalin gaz ziemny E(GZ50), Lw(GZ41, 5), Ls(GZ35) 80/60 C C /30 C C /60 C g/s 1, 7-6, 9 2, 4-10, 8 50/30 C g/s 1, 6-6, 5 2, 2-10, 3 Masowy przepływ spalin propan 80/60 C g/s 1, 6-6, 6 2, 3-10, 3 Zawartość CO2 gaz ziemny E(GZ50), Lw(GZ41, 5), Ls(GZ35) 50/30 C g/s 1, 5-6, 2 2, 1-9, 8% 8, 3-8, 8 Zawartość CO2 propan% 10, 3-10, 7 Zapotrzebowanie na ciąg mbar 0 Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin mbar 0, 8 1, 0 Przyłącze odprowadzenia spalin/doprowadzenia powietrza Klasa gazów spalinowych zgodnie z DVGW G636 mm 80/125 - G IntroCondens WHBS / WHBC 13

14 Dane techniczne Model kotła WHBS14 WHBS 22 Parametry przyłączeniowe gazu Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu ziemnego mbar E (GZ50): min maks. 25; Lw (GZ41, 5): min. 17, 5 - maks. 23; Ls (GZ35): min. 10, 5 - maks. 16 Parametry przyłączeniowe gazu ziemnego E (GZ50) [HUB 9, 45 kwh/m³] gazu ziemnego Lw (GZ41, 5) [HUB 8, 13 kwh/m³] gazu ziemnego Ls (GZ35) [HUB 6, 80 kwh/m³] m³/h 0, 37-1, 50 0, 52-2, 30 m³/h 0, 43-1, 70 0, 60-2, 70 m³/h 0, 51-2, 10 0, 72-3, 20 Ciśnienie przyłączeniowe propanu mbar min maks. 44 Pobór mocy elektrycznej propan [HU 12, 87 kwh/kg] kg/h 0, 27-1, 09 0, 38-1, 71 propan [HU 24, 64 kwh/m³] m³/h 0, 14-0, 57 0, 20-0, 89 przyłącze elektryczne V/Hz 230 V / 50 Hz Maks. pobór mocy elektrycznej W Wymiary zasilanie, pompa z nastawami fabrycznymi W Ochrona W 4 4 Masa kotła kg 43 Pojemność wodna kotła l 2, 5 Wysokość mm 850 Szerokość mm 480 Głębokość mm 330 Przyłącza Przyłącze gazu 1/2" Zasilanie c. 3/4" Powrót c. 3/4" 14 IntroCondens WHBS / WHBC

15 Dane techniczne Model kotła WHBC 22/24 WHBC28/33 Nr id. kw 4, 9-22, 0 6, (GZ35 nie dotyczy) c. kw 4, 9-24, 0 6, 9-33, 0 80/60 C kw 4, 7-21, 3 6, 6-27, 2 (GZ35 nie dotyczy) 50/30 C kw 5, 2-22, 8 7, 4-28, 8 75/60 C /30 C 108 Wartość ph skroplin Ilość skroplin 40/30 C l/h 0, 7-2, 1 0, 9-2, 5 Dane do doboru komina zgodnie z normą DIN EN (powietrze do spalania zasysane z pomieszczenia) Temperatura spalin (Moc pełna) Masowy przepływ spalin gaz ziemny E(GZ50), Lw(GZ41, 5), Ls(GZ35) 80/60 C C /30 C C /60 C g/s 2, 4-11, 8 3, 4-16, 2 (GZ35 nie dotyczy) 50/30 C g/s 2, 2-11, 3 3, 2-15, 7 Masowy przepływ spalin propan 80/60 C g/s 2, 3-11, 3 3, 2-15, 5 Zawartość CO2 gaz ziemny E(GZ50), Lw(GZ41, 5), Ls(GZ35) 50/30 C g/s 2, 1-10, 8 3, 0-14, 9% 8, 3-8, 8 8, 6-9, 0 (GZ35 nie dotyczy) Zawartość CO2 propan% 10, 3-10, 7 Zapotrzebowanie na ciąg mbar 0 Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin mbar 1, 0 1, 1 Przyłącze odprowadzenia spalin/doprowadzenia powietrza Klasa gazów spalinowych zgodnie z DVGW G636 mm 80/125 - G IntroCondens WHBS / WHBC 15

16 Dane techniczne Model kotła WHBC 22/24 WHBC28/33 Woda grzewcza Zakres nastawy temperatury wody grzewczej C Maks. temperatura zasilania C 85 Ciśnienie robocze min. bar 1, 0 MPa 0, 1 maks. bar 3, 0 MPa 0, 3 naczynie wzbiorcze Pojemność l 12 C. Nastawa wstępna bar 0, 75 MPa 0, 075 Zakres nastawy temperatury c. C Moc ciągła c. 10 > 60 C l/min 6, 7 9, 2 10 > 45 C l/min 9, 5 12, 0 Ciśnienie przyłączeniowe min. bar 2, 0 Parametry przyłączeniowe gazu MPa 0, 2 maks. bar 10, 0 MPa 1, 0 Ciśnienie przyłączeniowe dla gazu ziemnego mbar E (GZ50): min maks. 16 Parametry przyłączeniowe gazu ziemnego E (GZ50) [HUB 9, 45 kwh/m³] gazu ziemnego Lw (GZ 41, 5) [HUB 8, 13 kwh/m³] gazu ziemnego Ls (GZ 35) [HUB 6, 80 kwh/m³] m³/h 0, 52-2, 50 0, 73-3, 50 m³/h 0, 60-3, 00 0, 85-4, 10 m³/h 0, 72-3, 50 0, 82-4, 90 (GZ35 nie dotyczy) Ciśnienie przyłączeniowe propanu mbar min maks. 44 Pobór mocy elektrycznej propan [HU 12, 87 kwh/kg] kg/h 0, 38-1, 86 0, 54-2, 56 propan [HU 24, 64 kwh/m³] m³/h 0, 20-0, 97 0, 28-1, 34 przyłącze elektryczne V/Hz 230 V / 50 Hz Maks. pobór mocy elektrycznej W Wymiary zasilanie, pompa z nastawami fabrycznymi W Ochrona W 4 4 Masa kotła kg Pojemność wodna kotła l 2, 7 4, 1 Wysokość mm 850 Szerokość mm 480 Głębokość mm IntroCondens WHBS / WHBC

17 Dane techniczne Model kotła WHBC 22/24 WHBC28/33 Przyłącza Przyłącze gazu 1/2" Zasilanie c. 3/4" c. 1/2" zimna woda 1/2" 3. 3 Resztkowa wysokość podnoszenia Rys. 3: Resztkowa wysokość podnoszenia w kotle WHBS 6 Resztkowa wysokość podnoszenia [m sł. wody] Stopień 3 Stopień 2 Stopień bez zaworu 3-drogowego z zaworem 3-drogowym Masowy przepływ wody [l/h] IntroCondens WHBS / WHBC 17

18 Dane techniczne Rys. 4: Resztkowa wysokość podnoszenia w kotle WHBC 7 Resztkowa wysokość podnoszenia [m sł. wody] WHBC 22/24 WHBC 28/ Masowy przepływ wody [l/h] 18 IntroCondens WHBS / WHBC

19 Dane techniczne IntroCondens WHBS / WHBC 19

20 Dane techniczne 3. 4 Schemat połączeń elektrycznych Rys. 5: Schemat połączeń elektrycznych WHBS 20 IntroCondens WHBS / WHBC

21 Dane techniczne Rys. 6: Schemat połączeń elektrycznych WHBC IntroCondens WHBS / WHBC 21

22 Dane techniczne 3. 5 Tabela rezystancji czujników Tab. 2: Wartości rezystancji czujników temperatury zewnętrznej ATF Temperatura [ C] Rezystancja [Ω] Tab. 3: Wartości rezystancji wszystkie czujnika temperatury Temperatura [ C] Rezystancja [Ω] IntroCondens WHBS / WHBC

23 Przed rozpoczęciem montażu 4. Przed rozpoczęciem montażu 4. 1 Otwory doprowadzenia powietrza W przypadku eksploatacji WHBS / WHBC z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia pomieszczenie, w którym zamontowano kocioł musi posiadać odpowiedniej wielkości otwór doprowadzenia powietrza do spalania. Użytkownika instalacji należy poinstruować, żeby nie zasłaniał i nie zatykał tych otworów i że krócieć przyłączeniowy powietrza do spalania znajdujący się w górnej części WHBS / WHBC musi być wolny Czyste powietrze do spalania! Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! WHBS / WHBC wolno montować wyłącznie w pomieszczeniach o czystym powietrzu wykorzystywanym do spalania. W żadnym wypadku do wnętrza kotła nie mogą dostać się zanieczyszczenia, jak np. pyłek kwiatowy! 4. 2 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! Powietrze do spalania nie może zawierać składników korozjogennych, zwłaszcza par zawierających związki fluoru i chloru, występujących np. w środkach rozpuszczających i czyszczących, gazach aerozolowych itd. Jeżeli źródło ciepła jest podłączone do instalacji ogrzewania podłogowego wykonanej z rur z tworzywa sztucznego, które nie są tlenoszczelne zgodnie z normą DIN 4726, to w celu rozdzielenia instalacji należy zastosować wymiennik ciepła. Wskazówka: unikanie uszkodzeń w wodnych instalacjach ogrzewania spowodowanych korozją po stronie wody lub odkładaniem się kamienia kotłowego. 4. 3 Wymagania dotyczące wody grzewczej Uwaga! Stosować się do wymagań dotyczących jakości wody grzewczej! Wymagania dotyczące jakości wody grzewczej wzrosły w stosunku do przeszłości, ponieważ zmieniły się warunki pracy instalacji: - małe zapotrzebowanie na ciepło - zastosowanie w dużych obiektach kaskadowych układów gazowych kotłów kondensacyjnych - powszechniejsze stosowanie zasobników buforowych współpracujących z instalacjami solarnymi i kotłami na paliwo stałe. Najważniejsze jest wykonanie instalacji w taki sposób, żeby mogły one przez długi czas bez zakłóceń pełnić swoją funkcję. Generalnie wystarczająca jest woda o jakości wody pitnej, ale trzeba sprawdzić, czy woda pitna dostępna w pobliżu instalacji nadaje się ze względu na twardość do napełnienia instalacji (zob. Wykres twardości wody). Jeżeli tak nie jest, to możliwe są różne inne działania: 1. Dodanie do wody uzupełniającej uzdatniaczy, tak żeby kamień kotłowy nie odkładał się w kotle i żeby wartość ph wody w instalacji była stabilna (stabilizator twardości wody). Zastosowanie instalacji do zmiękczania wody uzupełniającej. 3. Zastosowanie instalacji zmiękczającej do uzdatniania wody uzupełniającej. Odsalania wody napełniającej i uzupełniającej do jakości wody w pełni zdemineralizowanej nie należy mylić ze zmiękczaniem do 0 dh. W przypadku zmiękczania korozjogenne sole pozostają w wodzie IntroCondens WHBS / WHBC 23

24 Przed rozpoczęciem montażu Uwaga! Stosować tylko zatwierdzone uzdatniacze! W przypadku dodawania uzdatniaczy wolno stosować tylko środki zatwierdzone przez firmę BRÖTJE. Także zmiękczanie/odsalanie można przeprowadzać wyłącznie za pomocą urządzeń dopuszczonych do stosowania przez firmę BRÖTJE i przy zachowaniu wartości granicznych. W przeciwnym razie wygasa gwarancja! Uwaga! Sprawdzać wartość ph! W różnych warunkach możliwa jest samoczynna alkalizacja (wzrost wartości ph) wody w instalacji. Z tego względu należy co roku kontrolować wartość ph. Wartość ph musi mieścić się w zakresie od 8, 2 do 9, 0. Wytyczna VDI 2035 część 1 i 2 Generalnie w odniesieniu do kotłów każdej wielkości obowiązują wymagania dla wody grzewczej zapisane w wytycznej VDI 2035 część 1 i 2. Z ograniczeniem do zapisów wytycznej VDI 2035 częściowe zmiękczanie wody do wartości dh poniżej 6 jest niedopuszczalne. Pełna demineralizacja może być stosowana tylko w połączeniu ze stabilizacją wartości ph! Instalacje ogrzewania podłogowego należy traktować osobno. W tej sprawie proszę się skontaktować z producentem uzdatniaczy do wody lub z dostawcą rur (zob. wyżej). Dla zachowania praw gwarancyjnych konieczne jest stosowanie się do zaleceń firmy BRÖTJE Dalsze informacje na temat wody grzewczej - Woda nie może zawierać ciał obcych, jak pozostałości po spawaniu, rdza, zgorzeliny czy osady. Przy pierwszym uruchomieniu instalację należy płukać tak długo, aż będzie z niej wypływać czysta woda. Podczas płukania instalacji należy pamiętać o tym, żeby nie przepłukiwać wymiennika ciepła w kotle c. o., żeby zdemontowane były termostaty grzejnikowe, a zawory ustawione na maks. przepływ. - Jeżeli stosuje się uzdatniacze, to należy przestrzegać zaleceń producenta. Jeżeli w szczególnych sytuacjach zachodzi konieczność zastosowania jednocześnie kilku uzdatniaczy (np. stabilizatora twardości, środka przeciwmrozowego, środka uszczelniającego itp. ), należy zwracać uwagę na to, żeby nadawały się one do łączenia ze sobą i żeby nie doprowadzać do zmiany wartości ph. Zaleca się stosowanie środków tego samego producenta. - W zasobnikach buforowych współpracujących z instalacjami solarnymi lub kotłami opalanymi paliwem stałym należy określając ilość wody napełniającej uwzględnić pojemność zasobnika Wykres twardości wody W celu uniknięcia szkód w wyniku odkładania się kamienia kotłowego należy stosować się do zaleceń wynikających z Rys IntroCondens WHBS / WHBC

25 Przed rozpoczęciem montażu Rys. 7: Wykres twardości wody Vmax [l] Anlagenvolumen unterhalb der jeweiligen Kennlinie ist unbehandeltes Wasser ausreichend, 5 2, 5 dh mmol/l weich mittel hart Härtestufe nach Waschmittelgesetz Numer Typ kotła WHBS 14/22 i WHBC 22/24 WHBC 38/33 - Opis: muszą być znane: typ kotła, twardość wody i ilość wody w instalacji. Jeżeli pojemność instalacji leży powyżej krzywej, to konieczne jest częściowe zmiękczenie wody wodociągowej lub dodanie środka stabilizującego twardość wody. Przykład: WHBS 14/22 lub WHBC 22/24, twardość wody 12 dh, pojemność wodna 200 l=> nie ma potrzeby stosowania uzdatniaczy Uwzględniono typową pojemność instalacji. 4 Przygotowanie i uzdatnianie wody grzewczej Określenie pojemności instalacji Całkowita ilość wody w instalacji grzewczej składa się z pojemności instalacji (= ilość wody napełniającej) plus ilości wody uzupełniającej. Na wykresach przygotowanych przez firmę BRÖTJE dla poszczególnych kotłów przyjmuje się dla ułatwienia tylko pojemność instalacji. Zakłada się, że w całym okresie trwałości użytkowej kotła instalacja zostanie uzupełniona maks. dwukrotnością pojemności Uzdatniacze Obecnie do stosowania dopuszczone są przez firmę BRÖTJE środki następujących producentów: - Heizungs-Vollschutz firmy Fernox ( - Sentinel X100 firmy Guanako ( - Jenaqua 100 i 110 firmy Guanako ( - Vollschutz Genosafe A firmy Grünbeck - "Care Sentinel X100" firmy Conel ( IntroCondens WHBS / WHBC 25

26 Przed rozpoczęciem montażu Odsolenie całkowite Generalnie zawsze można stosować wodę w pełni odsoloną, ale w połączeniu ze stabilizatorem wartości ph. Do produkcji wody odsolonej przetestowano i dopuszczono następujące środki: - Vollentsalzung (VE) GENODEST Vario GDE 2000" firmy Grünbeck ( - "Vollentsalzungspatrone SureFill" firmy Sentinel ( - inne środki na zapytanie 26 IntroCondens WHBS / WHBC

27 Przed rozpoczęciem montażu Częściowe zmiękczanie Obecnie do stosowania dopuszczone są przez firmę BRÖTJE środki następujących producentów: - sodowy wymieniacz jodowy Fillsoft firmy Reflex ( - "Heifisoft" firmy Judo ( - "Heizungswasserenthärtung 3200 firmy Syr ( - "AQA therm" i "HBA 100" firmy BWT Wassertechnik ( - "SoluTECH" firmy Cillit ( Za pomocą armatury mieszającej należy upewnić się, że zmiękczanie nie prowadzi do spadku twardości poniżej 6 dh. Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń producenta! Inne środki są na etapie testów i można o nie zapytać w firmie BRÖTJE. Uwaga! Korzystanie ze środków niedopuszczonych do stosowania powoduje utratę gwarancji! Środek zapobiegający zamarzaniu Zastosowanie środków zabezpieczających przed zamarzaniem w gazowych kotłach kondensacyjnych firmy BRÖTJE z wymiennikiem ciepła z aluminium Oferowany dla instalacji solarnych płyn będący nośnikiem ciepła (Lasacor LS 1) jest stosowany także w instalacjach grzewczych (np. w domach wczasowych) jako środek zapobiegający zamarzaniu. Temperatura zamarzania ("temperatura początku krystalizacji") wynosi -28 C dla mieszaniny dostarczanej w kanistrach (42% Lasacor LS 1, 58% wody). Z powodu mniejszej pojemności cieplnej w porównaniu z samą wodą i większej lepkości w niekorzystnych warunkach w instalacji mogą występować szumy przypominające wrzenie wody. W większości instalacji grzewczych nie ma konieczności stosowania ochrony przeciwmrozowej do -28 C, w reguły wystarczająca jest ochrona do -15 C. Dla zapewnienia takiej ochrony płyn będący nośnikiem ciepła musi być rozcieńczony wodą w stosunku 2:1. Takie rozcieńczenie zostało sprawdzone przez firmę BRÖTJE jako odpowiednie do stosowania w gazowych kotłach kondensacyjnych. Wskazówka: płyn będący nośnikiem ciepła, Lasacor LS 1, jest dopuszczony do stosowania w gazowych kotłach kondensacyjnych w rozcieńczeniu 2, 5:1 jako środek ochrony przed zamarzaniem w temperaturze do -15 C. Uwaga! Pomieszczenie kotła musi być zabezpieczone przed zamarzaniem! W przypadku zastosowania środka ochrony przeciwmrozowej przewody rurowe, grzejniki i gazowe kotły kondensacyjne są chronione przed uszkodzeniami wywoływanymi przez mróz. Aby gazowy kocioł kondensacyjny był gotowy do pracy w każdej chwili, pomieszczenie kotła musi być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zamarzaniem. Pamiętać także o ochronie podgrzewaczy c. u.! W poniższej tabeli podano ilości wody i płynu będącego nośnikiem ciepła, które trzeba ze sobą zmieszać dla różnych ilości wody. Jeżeli w wyjątkowym wypadku wymagana będzie inna temperatura ochrony przeciwmrozowej, to można przeprowadzić własne obliczenia IntroCondens WHBS / WHBC 27

28 Przed rozpoczęciem montażu Pojemność wodna instalacji [l] Ilość płynu Lasacor LS 1 [l] Ilość wody *) [l] Ochrona przeciwmrozowa do [ C] *) Woda do zmieszania musi być wodą neutralną (jakość wody pitnej o maks. zawartości chloru 100 mg/kg) lub wodą zdemineralizowaną. Stosować się do zaleceń producenta Wskazówka dotycząca konserwacji W ramach zalecanej konserwacji kotła należy skontrolować twardość wody grzewczej i w razie potrzeby uzupełnić ilość uzdatniacza. 28 IntroCondens WHBS / WHBC

29 Przed rozpoczęciem montażu 4. 5 Praktyczne wskazówki dla serwisanta 1. Uwzględniając jednostkową pojemność instalacji (np. w przypadku zastosowania zasobników buforowych c. ) zdecydować, jakie zgodnie z przepisami VDI Richlinie 2035 i poniższą tabelą obowiązują wymagania co do całkowitej twardości wody napełniającej i uzupełnającej instalację. Jeżeli częściowe zmiękczanie do 6 dh zgodnie z właściwym dla danego środka wykresem twardości wody jest niewystarczające, to należy albo zastosować dodatkowy uzdatniacz, albo użyć wody w pełni zdemineralizowanej (ze stabilizatorem wartości ph). W przypadku wymiany kotła w istniejącej instalacji zaleca się zamontowanie przed kotłem odmulacza lub filtra w przewodzie powrotnym instalacji. Instalację należy dokładnie przepłukać. W zależności od zastosowanych materiałów zdecydować, czy właściwą metodą jest dodanie inhibitorów, częściowe zmiękczenie, czy całkowita demineralizacja. Udokumentować napełnienie instalacji (w miarę możliwości skorzystać z dziennika instalacji firmy BRÖTJE. Jeżeli zastosowano uzdatniacze, to należy to zaznaczyć na kotle. ). Aby nie dopuścić do tworzenia się poduszek i pęcherzyków powietrza, należy koniecznie odpowietrzyć instalację przy maksymalnej temperaturze roboczej. Po 8 do 12 tygodniach skontrolować i zapisać wartość ph. Zaproponować zawarcie umowy konserwacyjnej. 5. Co roku sprawdzić i udokumentować prawidłowość eksploatacji pod względem utrzymania ciśnienia, wartości ph i ilości wody uzupełniającej. Tab. 4: Tabela zgodnie z arkuszem 1 wytycznej VDI 2035 Całkowita moc grzewcza w kw Całkowita twardość w dh w zależności od jednostkowej pojemności instalacji < 20 l/kw 20 l/kw i < 50l/kW 50 l/kw < 50 *) 16, 8 11, 2 < 0,, 2 8, 4 < 0,, 4 0, 11 < 0, 11 > 600 0, 11 < 0, 11 < 0, 11 *) przepływowe podgrzewacze wody (< 0, 3 l/kw) i systemy z grzałkami elektrycznymi 4. 6 Eksploatacja kotła w pomieszczeniach wilgotnych W momencie dostawy kocioł WHBS / WHBC spełnia wymagania stopnia ochrony IPx4D ( Rys. 8). Podczas montażu w pomieszczeniach wilgotnych należy spełnić następujące warunki: - doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz - w celu zachowania stopnia ochrony IPx4D: - w pomieszczeniach wilgotnych nie wolno montować regulatora pokojowego lub termostatu! - wszystkie doprowadzane do kotła i wyprowadzane z kotła przewody elektryczne muszą być zamontowane w dławikach; dławiki należy mocno dokręcić, tak aby do wnętrza obudowy nie przedostawała się woda! IntroCondens WHBS / WHBC 29

30 Przed rozpoczęciem montażu 4. 7 Wskazówki dotyczące miejsca zamontowania kotła Uwaga! Niebezpieczeństwo z powodu szkód wywołanych przez wodę! Podczas montażu kotła WHBS / WHBC należy pamiętać o tym, że: w celu uniknięcia szkód, jakie może wywołać woda, zwłaszcza w przypadku ewentualnej nieszczelności podgrzewacza c. u., po stronie instalacji należy zamontować odpowiednie zabezpieczenia Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotła Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotła musi być suche, temperatura w nim powinna mieścić się w zakresie od 0 do 45 C. Miejsce zamontowania kotła należy dobrać ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prowadzenia przewodów spalinowych. Podczas montażu kotła należy zachować podane odległości od ściany. Oprócz ogólnych reguł techniki należy stosować się w szczególności do rozporządzeń, takich jak rozporządzenie w sprawie spalania i prawo budowlane oraz wytyczne dla kotłowni! Dla przeprowadzenia prac konserwacyjnych od przodu kotła należy zachować dostateczną ilość miejsca. Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! Agresywne składniki powietrza do spalania mogą zniszczyć lub uszkodzić źródło ciepła. Z tego względu montaż w pomieszczeniach o dużej wilgotności (zob. też Eksploatacja w pomieszczeniach mokrych") lub dużym zapyleniu jest możliwa tylko z doprowadzeniem z zewnątrz powierza do spalania. Jeżeli kocioł WHBS / WHBC ma być eksploatowany w pomieszczeniach, w których wykorzystuje się rozpuszczalniki, środki czyszczące zawierające chlor, farby, kleje lub podobne substancje, lub też w których takie substancje są składowane, to powietrze do spalania musi być doprowadzone z zewnątrz. Dotyczy to szczególnie pomieszczeń, w których występuje amoniak i jego związki oraz azotyny i siarczki (hodowla zwierząt i instalacje utylizacyjne, pomieszczenia akumulatorowni i galwanizacyjne itd. W przypadku montowania kotła WHBS / WHBC w takich warunkach należy koniecznie stosować się do normy DIN (prawdopodobieństwo korozji materiałów metalicznych w warunkach zewnętrznego zagrożenia korozją) oraz arkusza informacyjnego i. 158; niemieckiego instytutu miedzi. Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! Ponadto należy pamiętać o tym, że w agresywnym środowisku zagrożone mogą być także instalacje znajdujące się poza kotłem. Zalicza się do nich zwłaszcza instalacje wykonane z aluminium, mosiądzu i miedzi. Zgodnie z normą DIN muszą one zostać zastąpione rurami powlekanymi tworzywem sztucznym. Armaturę, połączenia rurowe i kształtki należy odpowiednio wykonać z przewodów termokurczliwych o klasie wytrzymałości B i C. Szkody wynikłe z zamontowania urządzenia w nieodpowiednim miejscu lub z doprowadzenia niewłaściwego powietrza do spalania nie są objęte gwarancją. 30 IntroCondens WHBS / WHBC

31 Przed rozpoczęciem montażu 4. 8 Odległości Rys. 8: Odległości w łazienkach i pomieszczeniach z natryskami Strefa ochronna 2 Strefa ochronna 2 Strefa ochronna 3 Strefa ochronna 3 W przypadku montażu kotła WHBS / WHBC w łazienkach lub w pomieszczeniach z natryskami w strefie mieszkalnej należy zachować strefy ochronne i minimalne odległości zgodnie z normą. Kocioł WHBS / WHBC spełnia wymagania stopnia ochrony IPx4D (strefa ochronna 2 lub 1) zgodnie z normą można go montować w strefie ochronnej 2 (patrz też wskazówki w punkcie Eksploatacja kotła w pomieszczeniach wilgotnych). 9 Przykładowa instalacja Rys. 9: Przykładowa instalacja: WHBS z obiegiem c. z pompą i obiegiem z termostatem pokojowym IntroCondens WHBS / WHBC 31

32 Przed rozpoczęciem montażu Rys. 10: Przykładowa instalacja: WHBS z obiegiem c. z pompą i obiegiem z termostatem pokojowym, układem regulacji temperatury w podgrzewaczu c. 32 IntroCondens WHBS / WHBC

33 Przed rozpoczęciem montażu Rys. 11: Przykładowa instalacja: WHBC z obiegiem c. z pompą i obiegiem z termostatem pokojowym 4. 10 Legenda IntroCondens WHBS / WHBC 33

34 Montaż 5. Montaż 5. 1 Podłączanie obiegu c. Obieg c. podłączyć do zasilania kotła i powrotu do kotła za pomocą złączek z płaską uszczelką. Rada: zamontować filtr w instalacji ogrzewania. Zaleca się zamontowanie filtra w przewodzie powrotnym obiegu c. W przypadku starych instalacji należy przed zamontowaniem filtra dokładnie przepłukać całą instalację ogrzewania. 2 Zawór bezpieczeństwa W zamkniętych instalacjach ogrzewania zamontować membranowe naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa. Uwaga! Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa musi być wykonany w taki sposób, żeby w przypadku zadziałania zaworu bezpieczeństwa niemożliwy był wzrost ciśnienia. Nie wolno go wyprowadzać na zewnątrz, a jego wylot musi umożliwiać obserwację. Wypływająca ewentualnie woda grzewcza musi być odprowadzana w bezpieczny sposób. 3 Minimalny przepływ 5. 4 Przyłącze zimnej i ciepłej wody 5. 5 Skropliny Dla zapewnienia prawidłowej pracy instalacji wymagany jest minimalny przepływ około 3, 5 l/min! Jeżeli nie można zagwarantować minimalnego przepływu we własnym zakresie, firma BRÖTJE zaleca zamontowanie zaworu nadmiarowo upustowego UBSV 1). Dla ułatwienia montażu można w przypadku kotła WHBS / WHBC zastosować zestaw odcinający ASWD lub ASWE (wyposażenie dodatkowe). Odprowadzenie skroplin bezpośrednio do domowej instalacji kanalizacyjnej jest dozwolone tylko wtedy, gdy instalacja kanalizacyjna jest wykonana z materiałów nierdzewnych (np. rura z polipropylenu (PP), rura kamionkowa itp. Jeżeli instalacja kanalizacyjna nie jest wykonana z materiałów nierdzewnych, trzeba zamontować system do neutralizacji skroplin oferowany przez firmę BRÖTJE (wyposażenie dodatkowe). Skropliny muszą swobodnie spływać do lejka. Między lejkiem a instalacją kanalizacyjną należy zamontować syfon. Przewód odprowadzenia skroplin z WHBS / WHBC trzeba przeprowadzić przez otwór w tylnej i bocznej ściance kotła. Jeżeli pod odpływem skroplin nie ma możliwości ich odprowadzenia, zaleca się zastosowanie oferowanego przez firmę BRÖTJE systemu do neutralizacji skroplin i zestawu pompowego. Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! Przed uruchomieniem kotła typu WHBS / WHBC odprowadzenie skroplin napełnić wodą. W tym celu przed montażem przewodu odprowadzenia spalin do króćca odprowadzenia spalin wlać 0, 25 l wody. 6 Uszczelnienie i napełnienie instalacji - Instalację ogrzewania napełnić przez przewód powrotny kotła WHBS / WHBC (zob. Dane techniczne)! - Sprawdzenie szczelności (maks. ciśnienie próbne wody 3 bar). 1) wyposażenie dodatkowe 34 IntroCondens WHBS / WHBC

35 Montaż 5. 7 Odprowadzenie spalin Przewód odprowadzenia spalin musi być odpowiedni dla gazowego kotła kondensacyjnego typu WHBS / WHBC, w którym temperatura spalin jest niższa od 120 C (przewód spalinowy typu B). Do tego celu jest przewidziany posiadający atest budowlany system odprowadzenia spalin KAS ( Rys. 12). Wskazówka: ten system odprowadzenia spalin został przebadany pod wzgledem WHBS / WHBC i posiada certyfikat DVGW. W odniesieniu do montażu należy stosować się do zaleceń instrukcji montażu dostarczanej wraz z systemem odprowadzenia spalin. Numer atestu systemu odprowadzenia spalin KAS 60 i 80 Atesty systemów odprowadzenia spalin mają następujące numery: - KAS 60 system jednościenny Z KAS 80 system jednościenny Z KAS 80 system koncentryczny Z KAS 80 system elastyczny Z IntroCondens WHBS / WHBC 35

36 Montaż Rys. 12: Możliwości zamontowania kotła z zastosowaniem systemu KAS (wyposażenie dodatkowe) 7) C 33x 6) C43x / 11) B23p 5) C 33x 8) B 53p / 10) C 93x 4) C 33x 2) C 13x 3) C 53x 12) B 33 9) C 53 10) B 53p 1) C 13x do 21 kw mocy c. 8 System odprowadzenia spalin Tab. 5: Dopuszczalne długości przewodów odprowadzenia spalin w systemie KAS 60 (DN 60/100) i 80 (DN 80/125) Zestaw podstawowy KAS 60/2 jednościenny w szachcie, z zasysaniem powietrza z zewnątrz KAS 60/2 z LAA jednościenny w szachcie, z zasysaniem powietrza z pomieszczenia Zainstalowana moc urządzenia [kw] KAS 80/2 jednościenny w szachcie, z zasysaniem powietrza z zewnątrz Maks. długość w poziomie [m] IntroCondens WHBS / WHBC

37 Montaż Maks. całkowita długość przewodu spalinowego [m] Maks liczba zmian kierunku bez pomniejszania) d dlugości całkowitej Zestaw podstawowy KAS 80/2 z LAA jednościenny w szachcie, z zasysaniem powietrza z pomieszczenia Zainstalowana moc urządzenia [kw] KAS 80/2 z K80 SKB koncentryczny w szachcie, z zasysaniem powietrza z zewnątrz KAS 80/3 jednościenny w szachcie, z zasysaniem powietrza z zewnątrz Maks. długość w poziomie [m] Maks. całkowita długość przewodu spalinowego [m] Maks. liczba zmian kierunku bez pomniejszania) długości całkowitej Zestaw podstawowy KAS 80/3 z LAA jednościenny w szachcie, z zasysaniem powietrza z pomieszczenia Zainstalowana moc urządzenia [kw] KAS 80/5 R/S koncentryczny przepust dachowy, z zasysaniem powietrza z zewnątrz KAS 80/6 przewód koncentryczny na ścianie zewnętrznej, z zasysaniem powietrza z zewnątrz Maks. liczba zmian kierunku bez pomniejszania 2 2) 0 2 1) długości całkowitej IntroCondens WHBS / WHBC 37

38 Montaż Zestaw podstawowy KAS 80 przyłącze systemu LAS koncentryczny do komina w systemie LAS, z zasysaniem powietrza z zewnątrz Zainstalowana moc urządzenia [kw] KAS 80 AWA przez ścianę zewnętrzną maks. moc grzewcza 21 kw z zasysaniem powietrza z zewnątrz KAS 80 AGZ osobne doprowadzenie powietrza do spalania, jednościenny w szachcie Maks. długość w poziomie [m] 3) 2 3 Maks. całkowita długość przewodu spalinowego Maks. liczba zmian kierunku bez pomniejszania długości całkowitej [m] 3)) Zestaw podstawowy Przyłącze systemu FU koncentryczny do komina w systemie FU z LAA, z zasysaniem powietrza z pomieszczenia Zainstalowana moc urządzenia [kw] KAS 80/M B jednościenny w przewodzie kominowym, metalowy. kołpak spalin z zasysaniem powietrza z zewnątrz Maks. długość w poziomie [m] 3) 3 Maks. liczba zmian kierunku bez pomniejszania długości całkowitej 1) [m] 3)) 2 - Zestaw podstawowy KAS 80 FLEX elastyczny przewód odprowadzenia spalin, jednościenny w szachcie, z zasysaniem powietrza z zewnątrz Zainstalowana moc urządzenia [kw] KAS 80 FLEX z LAA elastyczny przewód odprowadzenia spalin, jednościenny w szachcie, z zasysaniem powietrza z pomieszczenia Maks. długość w poziomie [m] 3 3 Maks. liczba zmian kierunku bez pomniejszania 2 2 1) długości całkowitej 1) wraz z zestawami podstawowymi 2) Maks. liczba zmian kierunku (zmiana kierunku 90) w przewodzie o przebiegu poziomym, DN 80 3) Maks. dopuszczalne długości przewodów musi podać kominiarza. Konieczne jest przeprowadzenie obliczeń zgodnie z normą DIN 4705, część 1 i 3 lub dobór zgodnie z dopuszczenieniem systemu IntroCondens WHBS / WHBC

39 Montaż 5. 9 Ogólne informacje dotyczące systemu odprowadzenia spalin Normy i przepisy Oprócz ogólnych zasad techniki należy stosować się w szczególności do poniższych przepisów: - postanowienia dołączonej decyzji o wydaniu atestu - przepisy wykonawcze instrukcji DVGW-TRGI, G przepisy budowlane. Uwaga: Ze względu na różne przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach i różnice w lokalnej interpretacji (odprowadzenie gazów spalinowych, otwory wyczystkowe i rewizyjne itd. ) przed rozpoczęciem montażu instalacji należy skonsultować się z mistrzem kominiarskim właściwym dla danego rejonu Obciążone kominy Podczas spalania paliw stałych i płynnych w ciągu odprowadzenia spalin odkładają się osady i zanieczyszczenia. Na ściankach wewnętrznych osadziły się sadze, zawierające siarkę i węglowodory halogenowane. Takie ciągi odprowadzenia spalin nie mogą być wykorzystywane bez oczyszczenia do doprowadzania powietrza do spalania do źródeł ciepła. Zanieczyszczone powietrze do spalania jest jedną z głównych przyczyn szkód wywoływanych przez korozję i nieprawidłowej pracy palenisk. Jeżeli powietrze do spalania ma być zasysane poprzez istniejący komin, to ten ciąg spalinowy musi być skontrolowany i w razie potrzeby oczyszczony przez mistrza kominiarskiego właściwego dla danego rejonu. Jeżeli wady budowlane (np. stare, kruche fugi w kominie) uniemożliwiają wykorzystywanie komina do doprowadzenia powietrza do spalania, to komin trzeba odpowiednio zmodernizować. Możliwość zanieczyszczenia powietrza do spalania obcymi substancjami musi być jednoznacznie wykluczona. Jeżeli nie ma możliwości odpowiedniego poprawienia stanu technicznego ciągu spalinowego, to źródło ciepła może wykorzystywać do spalania powietrze doprowadzane z zewnątrz. Koncentryczny przewód odprowadzenia spalin musi być prowadzony w przewodzie kominowym jako odcinek prosty Ochrona odgromowa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zagrożenie utratą życia przez uderzenie pioruna! Zakończenie przewodu kominowego musi być włączone w ewentualnie istniejącą instalację ochrony odgromowej i wyrównania potencjału budynku. Wykonanie związanych z tym prac należy zlecić firmie posiadającej stosowne uprawnienia w tym zakresie Wymagania w stosunku do przewodów kominowych Przewody spalinowe wewnątrz budynków należy prowadzić w osobnych, wentylowanych przewodach kominowych. Przewody kominowe muszą być wykonane z niepalnych materiałów budowlanych nie ulegających deformacji o wytrzymałości wymaganej obowiązującymi przepisami. Odporność ogniowa przewodu kominowego: 90 min. Odporność ogniowa przewodu kominowego w budynkach o niższej wysokości: 30 min Montaż systemu odprowadzenia spalin Montaż ze spadkiem Przewód odprowadzenia spalin należy poprowadzić ze spadkiem w kierunku kotła WHBS / WHBC tak aby skropliny z przewodu spalinowego mogły spływać do centralnego kolektora kondensatu w kotle WHBS / WHBC IntroCondens WHBS / WHBC 39

40 Montaż Minimalny spadek wynosi: - dla poziomego przewodu odprowadzenia spalin: przynajmniej 3 (przynajmniej 5, 5 cm na metr) - dla przepustu przez ścianę zewnętrzną: przynajmniej 1 (przynajmniej 2, 0 cm na metr) Rękawice robocze Uwaga! Praca bez rękawic roboczych naraża na niebezpieczeństwo okaleczenia! Zaleca się wykonywanie prac montażowych w rękawicach roboczych Skracanie przewodów rurowych Wszystkie pojedyncze i koncentryczne przewody rurowe można skracać. Po obcięciu koniec rury należy starannie oczyścić z zadziorów. W przypadku skracania przewodu koncentrycznego trzeba odciąć odcinek rury zewnętrznej o długości przynajmniej 6 cm. Pierścień mocujący i środkujący rurę wewnętrzną nie jest potrzebny Przygotowanie montażu W celu zamocowania szyny nośnej na ścianie przeciwległej do otworu w przewodzie kominowym należy na wysokości krawędzi otworu wywiercić otwór (d=10 mm). Następnie kołek mocujący szyny wbić do oporu w wywiercony otwór (patrz Rys. 13). Rys. 13: Montaż szyny nośnej Wprowadzanie przewodu odprowadzenia spalin do przewodu kominowego Przewód odprowadzenia spalin wprowadza się do przewodu kominowego od góry. W tym celu na stopie wspornikowej należy zamocować linę i odcinki rur nasadzać na siebie od góry. Aby montowane elementy nie przemieszczały się podczas montażu względem siebie, do czasu zakończenia montażu przewodu odprowadzenia spalin lina powinna być naprężona. Jeżeli konieczne jest zastosowanie elementów dystansowych, to należy je rozmieścić na przewodzie co 2 m. Elementy dystansowe sfazować pod kątem prostym i następnie wycentrować w przewodzie kominowym. Przewody i kształtki należy zamontować w taki sposób, żeby ich złącza kielichowe łączyły się ze sobą w kierunku przeciwnym do kierunku spływania skroplin. Po wprowadzeniu przewodów odprowadzenia spalin do przewodu kominowego stopę wspornikową umieścić na szynie nośnej i ustawić w jednej osi (zbieżnie i bez naprężenia). Zakończenie przewodu kominowego na wierzchu komina zamontować w taki sposób, żeby do przestrzeni pomiędzy przewodem odprowadzenia spalin i przewodem kominowym nie mogły przedostawać się opady atmosferyczne i żeby powietrze wentylacyjne mogło swobodnie przepływać (patrz Rys. 14). 40 IntroCondens WHBS / WHBC

41 Montaż Rys. 14: Wprowadzanie przewodu odprowadzenia spalin do przewodu kominowego Łączenie elementów Rury i kształtki muszą być wciśnięte do końca złącza kielichowego. Pomiędzy poszczególnymi elementami należy stosować wyłącznie oryginalne profilowane uszczelki będące częścią zestawu montażowego lub uszczelki będące oryginalnymi częściami zamiennymi. Przed połączeniem elementów uszczelki należy posmarować pastą silikonową. Podczas montażu należy zwracać uwagę na to, żeby przewody montowane były w osi i bez naprężenia. Dzięki temu zapobiega się powstawaniu przecieków w miejscach uszczelnienia Podczas wymiany stosować nowe uszczelki! Uwaga! Jeżeli przewody odprowadzenia spalin zostaną wymontowane, to przy ich ponownym montażu konieczne jest założenie nowych uszczelek! 5. 11 Montowanie systemu odprowadzenia spalin KAS Dodatkowe zmiany kierunku Skrócenie całkowitej długości przewodu odprowadzenia spalin: - kolano 87 = 2, 50 m - kolano 45 = 1, 00 m - kolano 30 = 0, 50 m - kolano 15 = 0, 50 m - trójnik rewizyjny = 2, 50 m IntroCondens WHBS / WHBC 41

42 Montaż Minimalne wymiary przewodu kominowego Rys. 15: Minimalne wymiary przewodu kominowego System Zewnętrzna średnica złączki D [mm] Min. wymiar wewnętrzny przewodu kominowego krótki bok A [mm] okrągły B [mm] KAS 80 (DN 80) jednościenny KAS 80 (DN 125) koncentryczny KAS 80/3 (DN 110) jednościenny KAS KAS 80 FLEX C (z elementami połączeniowymi lub rewizyjnymi) KAS 80 FLEX C (bez elementów połączeniowych lub rewizyjnych) Kominy, które były już wykorzystywane Jeżeli jako przewód kominowy do poprowadzenia koncentrycznego przewodu odprowadzenia spalin służyć będzie komin wykorzystywany wcześniej dla kotłów olejowych lub opalanych paliwem stałym, to komin ten musi być najpierw dokładnie oczyszczony przez kominiarza. Wskazówka: Koniecznie wymagany jest koncentryczny, KAS 80 + K80 SKB, przewód odprowadzenia spalin także w przewodzie kominowym! Koncentryczny przewód odprowadzenia spalin musi być prowadzony w przewodzie kominowym jako odcinek prosty. KAS 80: Wykorzystanie kominów powietrzno-spalinowych różnych producentów do podłączania kilku źródeł ciepła Wybrany rodzaj komina powietrzno-spalinowego musi posiadać odpowiednie dopuszczenie potwierdzające możliwość podłączenia do niego kilku źródeł ciepła. Szczegółowe dane dotyczące: średnic, wysokości i maksymalnej liczby urządzeń należy uzyskać od producenta systemu. Wysokość ponad dach W odniesieniu do minimalnej wysokości wyprowadzenia ponad dach obowiązują przepisy dotyczące kominów instalacji do odprowadzania spalin Otwory wyczystkowe i rewizyjne Uwaga! Oczyścić przewody spalinowe! Przewody odprowadzenia spalin muszą umożliwiać ich wyczyszczenie oraz sprawdzenie wolnego prześwitu i szczelności. 42 IntroCondens WHBS / WHBC

43 Montaż W pomieszczeniu, w którym zamontowany jest kocioł WHBS / WHBC należy wykonać przynajmniej jeden otwór wyczystkowy i rewizyjny. Zamontowane w budynkach przewody odprowadzenia spalin, których nie można sprawdzić ani oczyścić od strony ich wylotu, muszą mieć w górnej części instalacji spalinowej lub w dachu dodatkowy otwór wyczystkowy. Przewody odprowadzenia spalin montowane na ścianie zewnętrznej muszą w dolnej części instalacji spalinowej mieć przynajmniej jeden otwór wyczystkowy. W instalacjach odprowadzenia spalin o wysokości pionowego odcinka wynoszącej < 15, 00 m, długości poziomego odcinka przewodu < 2, 00 m i o maksymalnej średnicy przewodu 150 mm z najwyżej jedną zmianą kierunku (poza zmianą kierunku bezpośrednio przy kotle i w przewodzie kominowym) wystarczy jeden otwór wyczystkowy i rewizyjny w pomieszczeniu, w którym zamontowano kocioł WHBS / WHBC. Przewody kominowe, w których poprowadzono przewody odprowadzenia spalin, nie mogą mieć żadnych innych otworów poza wymaganymi otworami wyczystkowymi i rewizyjnymi oraz otworami do wentylowania przewodu odprowadzenia spalin Przyłącze gazu 5. 14 Kontrola szczelności Podłączenie gazu może być wykonywane wyłącznie przez serwisanta posiadającego stosowne uprawnienia. Podczas podłączania gazu i regulacji kotła należy porównać dane producenta umieszczone na tabliczce kotła i tabliczce znamionowej z lokalnymi warunkami dostawy gazu. Przed kondensacyjnym kotłem gazowym zamontować atestowany zawór odcinający z zamykającą armaturą ochrony przeciwogniowej. W starych przewodach gazowych wymagane jest zamontowanie filtra gazu. Usunąć zanieczyszczenia z rur i z ich połączeń. Niebezpieczeństwo! Gaz może stanowić zagrożenie dla życia! Przed uruchomieniem instalacji należy sprawdzić szczelność całej ścieżki gazowej, zwłaszcza miejsc połączeń. Armatura gazowa zamontowana na palniku może być poddawana podczas prób ciśnieniu maks. 60 mbar Odpowietrzenie ścieżki gazowej Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy odpowietrzyć ścieżkę gazową. W tym celu otworzyć króciec pomiarowy ciśnienia przyłączeniowego gazu i odpowietrzyć ścieżkę zachowując stosowne środki bezpieczeństwa. Po odpowietrzeniu należy sprawdzić szczelność przyłącza! 5. 15 Nastawa fabryczna Kocioł WHBS / WHBC jest fabrycznie ustawiony do pracy w obciążeniu nominalnym. - gaz G20 (gaz ziemny GZ50 o indeksie Wobbe'go WoN = 15, 0 kwh/m 3) Ustawiony rodzaj gazu można zawsze odczytać na tabliczce dodatkowej umieszczonej na palniku. Ustawienia fabryczne należy przed rozpoczęciem montażu kotła WHBS / WHBC porównać z lokalnymi warunkami dostawy gazu. Regulator ciśnienia gazu w armaturze gazowej jest zaplombowany Ciśnienie przyłączeniowe Ciśnienie przyłączeniowe musi mieścić się w poniższych zakresach: Ciśnienie przyłączeniowe jest mierzone jako ciśnienie przepływu na króćcu pomiarowym armatury gazowej( Rys. 16). Niebezpieczeństwo! Zagrożenie utratą życia przez wybuch gazu! Jeżeli ciśnienie przyłączeniowe nie mieści się w podanym zakresie kotła WHBS / WHBC nie wolno uruchamiać! Skontaktować się z zakładem gazowniczym IntroCondens WHBS / WHBC 43

44 Montaż 5. 17 Zawartość CO2 Podczas pierwszego uruchomienia i okresowych przeglądów konserwacyjnych kotła oraz po dokonaniu zmian w kotle lub w instalacji odprowadzenia spalin należy sprawdzić zawartość CO2 w gazach spalinowych. Zawartość CO2 podczas eksploatacji zob. rozdz. Dane techniczne. Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia palnika! Za duża zawartość CO2 w spalinach może prowadzić do niehigienicznego spalania (duża zawartość CO) i uszkodzenia palnika. Za mała zawartość CO2 w spalinach może być przyczyną problemów z zapłonem. Zawartość CO2 w spalinach reguluje się poprzez zmianę ciśnienia gazu w zaworze gazu (zob. W przypadku zastosowania kotła WHBS / WHBC na obszarach o zmiennych właściwościach gazu ziemnego zawartość CO2 należy wyregulować odpowiednio do aktualnie obowiązującego indeksu Wobbe'go (zapytać w zakładzie gazowniczym). Wymaganą nastawę zawartości CO2 należy określić w następujący sposób: - Zawartość CO2 = 8, 5 - (WoN - W oaktualnie) * 0, 5 Nie wolno zmieniać fabrycznie ustawionej ilości powietrza Zmiana rodzaju gazu z płynnego na ziemny lub odwrotnie Niebezpieczeństwo! Gaz może stanowić zagrożenie dla życia! Rodzaj gazu wykorzystywanego w kotle WHBS / WHBC może zmieniać tylko serwisant posiadający stosowne uprawnienia. Należy zastosować zestaw przezbrojeniowy firmy BRÖTJE przeznaczony dla gazu płynnego (wyposażenie dodatkowe). 44 IntroCondens WHBS / WHBC

45 Montaż 5. 19 Armatura gazowa Rys. 16: Armatura gazowa (nastawa ciśnienia dyszy za pomocą klucza Torx T15) 1 Króciec do pomiaru ciśnienia gazu w dyszach 4 Króciec do pomiaru ciśnienia przyłączeniowego gazu 2 Nastawa maks. mocy 5 Korek zabezpieczający 3 Nastawa dla min. mocy kotła (najpierw usunąć kapturek (5)osłonowy) Wskazówka: klucz Torx znajduje się w dołączonym opakowaniu IntroCondens WHBS / WHBC 45

46 Montaż 5. 20 Funkcja regulatora zatrzymana (ręczna nastawa mocy palnika) W celu dokonania nastawy i skontrolowania zawartości CO2-w spalinach kocioł musi pracować w trybie funkcja regulatora zatrzymana. 2x Oba pokrętła nastawy temperatury przekręcić do oporu w lewo. Następnie przycisk "Temperatura zadana c. u" szybko dwukrotnie obrócić o 1/4 obrotu w prawo i z powrotem. => Na wyświetlaczu wyświetlane są na przemian komunikat "SF" i aktualna temperatura w kotle, pulsują obie zielone diody LED. max. Pokrętło "Temperatura zadana dla obiegu c. " obrócić w prawo na maks. wartość. => komunikat na wyświetlaczu zmieni się z "0" na "00" (maks. stopień modulacji), następnie wyświetlane będą naprzemiennie komunikat "P" i aktualna temperatura w kotle. Wskazówka: funkcja regulatora zatrzymana pozostaje aktywna przez 20 minut, chyba że przekroczona zostanie maks. temperatura w kotle. Funkcję zatrzymania regulatora można wyłączyć w dowolnym momencie obracając pokrętło "Temperatura zadana c. " Orientacyjne wartości ciśnienia dysz Orientacyjne wartości przepływu gazu, ciśnienia dysz i zawartości CO2 Wartości podane w Tab. 6 (strona 47) i Tab. 7 (strona 47) mają charakter orientacyjny. Najważniejsze jest wyregulowanie za pomocą ciśnienia dysz przepływu gazu w taki sposób, żeby zawartość CO2 mieściła się w podanym zakresie (patrz 3. 2 (strona 13)). W przypadku zastosowania kotła WHBS / WHBC na obszarach o zmiennych właściwościach gazu ziemnego zawartość CO2 należy regulować odpowiednio do aktualnego indeksu Wobbe'go (zapytać zakład gazowniczy). 46 IntroCondens WHBS / WHBC

47 Montaż Wymaganą nastawę zawartości CO2 należy określić w następujący sposób: - zawartość CO2 = 8, 5 - (WoN - Woaktualny) * 0, 5 Tab. 6: Orientacyjne wartości ciśnienia dysz (moc maks. ) Model kotła WHBS14 WHBS 22 WHBC 22/24 WHBC28/3 3 Nominalne obciążenie cieplne c. kw 3, 5-14, 0 4, 9-22, 0 4, 9-22, 0 6, 9-28, 0 c. kw 3, 5-14, 0 4, 9-22, 0 4, 9-24, 0 6, 9-33, 0 Nominalna moc cieplna 80/60 C kw 3, 4-13, 6 4, 7-21, 3 4, 7-21, 3 6, 7-27, 1 Średnica dyszy dla 50/30 C kw 3, 7-14, 6 5, 2-22, 8 5, 2-20, 7 7, 3-28, 6 gazu ziemnego Ls (GZ 35) mm nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy gazu ziemnego Lw (GZ 41, 5) mm 4, 60 6, 00 6, 00 7, 80 gazu ziemnego E (GZ 50) mm 4, 20 5, 40 5, 40 6, 50 gazu płynnego (propan) mm 3, 20 4, 20 4, 20 4, 90 Orientacyjna wartość ciśnienia dyszy * Ls (GZ 35) (9, 2) ** mbar nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Lw (GZ 41, 5) (12, 4)** mbar 0, 5-5, 3 0, 4-7, 5 0, 4-9, 0 0, 4-8, 5 E (GZ 50) (14, 1)** mbar 0, 5-5, 3 0, 4-7, 5 0, 4-9, 0 0, 4-8, 5 Propan mbar 0, 5-5, 3 0, 4-7, 5 0, 4-9, 0 0, 4-7, 5 Zawartość CO2 powinna wynosić - dla gazu ziemnego od 8, 3% do 8, 8% - dla gazu płynnego w zakresie od 10, 3% - 10, 7% * Przy ciśnieniu na wyjściu z kotła 0 mbar, 1013 hpa, 15 C ** Wartości w nawiasach = indeks Wobbe'go WoN w kwh/m 3 Tab. 7: Wartości orientacyjne przepływu gazu ziemnego Model kotła WHBS14 WHBS 22 WHBC 22/24 WHBC28/33 Nominalne obciążenie (pełna moc kw 14, 0 22, 0 24, 0 33, 0 cieplne kotła) przepływ gazu w l/min, Robocza wartość opałowa 8, HuB w kwh/m 3 8,,,, Odczyt parametrów Za pomocą pokrętła "Temperatura zadana dla obiegu c. " można odczytać niektóre parametry IntroCondens WHBS / WHBC 47

48 Montaż 1. Następnie przycisk "Temperatura zadana dla obiegu c. " szybko dwukrotnie obrócić o 1/4 obrotu w prawo i z powrotem. => po około 5 s będzie wyświetlany naprzemiennie parametr "A0" i powiązana z nim wartość. A0 - A9 Za pomocą pokrętła "Temperatura zadana c. " można teraz, poprzez skokowy obrót w prawo, odczytać różne parametry. => Można odczytać 10 różnych parametrów (zob. 8 (strona 48)) 3. Zatrzymanie funkcji: - Oba pokrętła nastawy temperatury przekręcić do oporu w lewo. - automatycznie po upływie 3 min. 8: Parametr Parametr A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Opis aktualna temperatura c. temperatura zewnętrzna aktualny sygnał PWM do sterowania pracą wentylatora aktualna prędkość wentylatora aktualna temperatura zadana zasilania bez funkcji kod diagnostyczny (dla serwisu fabrycznego) bez funkcji nr id. kotła nr id. parametrów kotła 48 IntroCondens WHBS / WHBC

49 Montaż 5. 23 Podłączenie elektryczne (informacje ogólne) Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zagrożenie dla życia wskutek nieprawidłowego wykonywania prac! Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją może wykonywać wyłącznie monter instalacji elektrotechnicznych! - Napięcie sieciowe: AC 230 V +6% -10%, 50 Hz Podczas montażu należy stosować się do obowiązujących norm i przepisów. Podłączenie elektryczne należy wykonać jako podłączenie stałe bez zamiany biegunów i z odpowiednią polaryzacją. W Niemczech można wykonać podłączenie elektryczne za pomocą wtyczki zapewniającej prawidłowe podłączenie biegunów lub jako podłączenie na stałe. W pozostałych krajach należy wykonać podłączenie na stałe. Do wykonania podłączenia elektrycznego należy wykorzystać zamontowany w kotle przewód sieciowy lub przewody typu H05VV-F 3 x 1 mm 2 lub 3 x 1, 5 mm 2. Zaleca się zamontować przed kotłem WHBS / WHBC wyłącznik główny. Powinien on rozłączać wszystkie bieguny, a rozwartość jego zestyków powinna wynosić przynajmniej 3 mm. Wszystkie podłączone urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewody przyłączeniowe należy zamontować w dławikach Długość przewodów Przewody magistrali komunikacyjnej i przewody czujnikowe nie przewodzą napięcia sieciowego, a tylko niskie napięcie ochronne. Nie wolno ich prowadzić równolegle do przewodów sieciowych (sygnały zakłócające). Jeżeli nie jest to możliwe, to należy zastosować przewody ekranowane. Dopuszczalne długości przewodów dla wszystkich czujników: - Przewód miedziany o długości do 20m: 0, 8 mm 2 - Przewód miedziany o długości do 80m: 1 mm 2 - Przewód miedziany o długości do 120m: 1, 5 mm 2 Rodzaje przewodów: np. LIYY lub LiYCY 2 x 0, Dławiki kablowe Wszystkie przewody należy zamocować w dławikach panela sterowania i podłączyć zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych Stopień ochrony IPx4D W celu spełnienia wymagań stopnia ochrony IPX4D oraz wymaganego szczelnego zamknięcia komory powietrznej dławiki należy mocno dokręcić, tak aby pierścienie uszczelniające zapewniały szczelne zamocowanie przewodów Pompy obiegowe Dopuszczalne natężenie prądu dla każdego wyjścia pompy wynosi IN max = 1A Zabezpieczenia urządzenia Zabezpieczenie kotła w panelu sterującym i regulacyjnym ISR: - Zabezpieczenie sieciowe: F 2A H 250V Podłączanie czujników / elementów wyposażenia Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek nieprawidłowego przeprowadzenia prac! Podłączenie wykonać zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych! Elementy wyposażenia specjalnego zamontować zgodnie z dołączonymi instrukcjami i podłączyć. Wykonać podłączenie do sieci. Sprawdzić uziemienie IntroCondens WHBS / WHBC 49

50 Montaż Czujnik temperatury zewnętrznej (w zakresie dostawy) Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się w dodatkowym opakowaniu. Podłączenie zob. schemat połączeń elektrycznych Wymiana przewodów Wszystkie przewody przyłączeniowe oprócz przewodu podłączenia do sieci należy wymieniać na specjalne przewody firmy BRÖTJE. Do wymiany przewodu sieciowego stosować tylko przewody typu H05VV-F 3 x 1 mm 2 lub 3 x 1, 5 mm Ochrona przeciwporażeniowa i rodzaj ochrony IPx4D Po otwarciu WHBS / WHBC należy w celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej i stopnia ochrony IPx4D, ponownie zamocować skręcane elementy obudowy za pomocą odpowiednich śrub. 50 IntroCondens WHBS / WHBC

51 Rozruch 6. Rozruch Niebezpieczeństwo! Zagrożenie dla życia wskutek nieprawidłowo wykonanych prac! Pierwsze uruchomienie może przeprowadzać wyłącznie serwisant posiadający odpowiednie uprawnienia! Sprawdza on szczelność przewodów, prawidłowość działania wszystkich urządzeń regulacyjnych, sterujących i zabezpieczających i dokonuje pomiaru parametrów spalania. W przypadku nieprawidłowego wykonania instalacji istnieje niebezpieczeństwo spowodowania poważnego zagrożenia dla zdrowia, środowiska oraz spowodowania poważnych szkód materialnych! 6. 1 Włączanie kotła Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo poparzenia! Z przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa może okresowo wypływać gorąca woda. Przycisnąć przycisk awaryjny ogrzewania 2. Otworzyć zawór (1) odcinający dopływ gazu i zawory odcinające (2 i 3). Otworzyć dopływ wody. Otworzyć pokrywę panela obsługowego i przycisnąć włącznik główny kotła 5. Za pomocą przycisku wyboru trybu pracy (2) wybrać w panelu obsługowym pracę w trybie ogrzewania i podgrzewania c. / lub pracę w trybie podgrzewania c. u Żądaną temperaturę zasilania dla pracy w trybie ogrzewania ustawić za pomocą pokrętła "Temperatura zadana dla obiegu c. " w panelu obsługowym. Żądaną temperaturę dla pracy w trybie podgrzewania c. ustawić za pomocą pokrętła "Temperatura zadana c. " w panelu obsługowym IntroCondens WHBS / WHBC 51

52 Rozruch 6. 2 Szkolenie użytkownika instalacji Szkolenie użytkownika instalacji Użytkownik musi zostać szczegółowo przeszkolony w zakresie obsługi instalacji ogrzewania i sposobu działania urządzeń zabezpieczających. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: - nie wolno zamykać ani zasłaniać otworów doprowadzenia powietrza; - króciec przyłączeniowy powietrza do spalania znajdujący się w górnej części kotła musi być dostępny dla kominiarza; - w pobliżu kotła grzewczego nie wolno składować łatwopalnych materiałów i cieczy; - określone czynności kontrolne należy przeprowadzać samodzielnie: - kontrola ciśnienia na manometrze; - kontrola zbiornika pod przewodem wydmuchowym zaworu bezpieczeństwa; - w określonych odstępach czasu należy dokonywać zabiegów konserwacyjnych i czyszczenia kotła, które może przeprowadzać wyłącznie monter instalacji gazowych posiadający stosowne uprawnienia Dokumentacja - Książka instalacji z listą kontrolną z pierwszego uruchomienia kotła wraz z potwierdzeniem i prawnie wiążącym podpisem należy przekazać użytkownikowi instalacji: Zastosowano wyłącznie elementy konstrukcyjne sprawdzone i oznakowane zgodnie z odpowiednią normą. Wszystkie elementy zostały zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Cała instalacja spełnia wymagania normy. 52 IntroCondens WHBS / WHBC

53 Rozruch 6. 3 Lista kontrolna z pierwszego uruchomienia Tab. 9: Lista kontrolna z pierwszego uruchomienia 1 Miejsce zamontowania instalacji (h/ mi n) Użytkownik 3 Typ kotła/oznaczenie 4. Numer fabryczny 5. Indeks Wobbe'go kwh/m³... Wpisać parametry 6. Robocza wartość opałowa kwh/m³ Sprawdzono szczelność wszystkich przewodów i przyłączy? 8. Czy sprawdzono instalację odprowadzenia spalin? 9. Czy sprawdzono i odpowietrzono przewód gazowy? 10. Czy zmierzono ciśnienie spoczynkowe na wlocie do zaworu gazu? mbar Sprawdzono wolny bieg pomp? 12. Napełnić instalację grzewczą 13. Zastosowano dodatki do wody Czy zmierzono ciśnienie przepływu gazu na wlocie do zaworu gazu przy maks. mocy kotła? 15. Czy zmierzono ciśnienie gazu w dyszach na wlocie do zaworu gazu przy maks. mocy kotła? mbar... mbar Zawartość CO2 przy minimalnym obciążeniu% Zawartość CO przy minimalnym obciążeniu ppm Zawartość CO2 przy pełnym obciążeniu% Zawartość CO przy pełnym obciążeniu ppm Tryb ogrzewania Kontrola sprawności działania: 21. Podgrzewanie c. 22. Czy sprawdzono szczelność instalacji odprowadzenia spalin podczas pracy(np. pomiar. CO2-w szczelinie pierścieniowej)? 23. Czy przeszkolono użytkownika? 24. Czy przekazano dokumentację? Zastosowano wyłącznie elementy konstrukcyjne sprawdzone i oznakowane zgodnie z odpowiednią normą. Wszystkie elementy instalacji zostały zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. W celu zapewnienia bezawaryjnej i oszczędnej eksploatacji źródła ciepła przez długi czas zaleca się przeprowadzanie raz w roku konserwacji urządzenia. Data / Podpis Pieczątka firmowa IntroCondens WHBS / WHBC 53

54 Obsługa 7. Obsługa 7. 1 Elementy obsługi Rys. 17: Elementy obsługi 1. Włącznik główny kotła 5. Pokrętło temperatury zadanej c. Przycisk trybu pracy. Tryb ogrzewania i c. lub podgrzewanie c. Przycisk odblokowujący 7. Wyświetlacz 6. Pokrętło temperatury zadanej w obiegu c. Manometr 8. Tabliczka znamionowa 7. 2 Wyświetlane komunikaty Rys. 18: Znaczenie wyświetlanych symboli 1. tryb ogrzewania 3. palnik pracuje 2. tryb podgrzewania c. aktualna temperatura w kotle 7. 3 Ustawianie trybu pracy Tryb ogrzewania i c. Przycisk wyboru trybu pracy (2; Rys. 17) ustawić w położeniu i: - WHBS / WHBC pracuje w trybie "ogrzewania" i "podgrzewania c. " Podgrzewanie c. 17) ustawić w położeniu: - WHBS / WHBC pracuje w trybie "podgrzewania c. " 54 IntroCondens WHBS / WHBC

55 Obsługa Praca w trybie ochronnym - Ochrona przeciwmrozowa kotła WHBS / WHBC jest wyposażony w funkcję ochrony przeciwmrozowej aktywną podczas realizacji obu trybów pracy. Jeżeli temperatura w kotle spadnie poniżej 5 C, funkcja ochrony przeciwmrozowej zostaje uruchomiona. - Ochrona p-mroz. instalacji Musi być podłączony termostat pokojowy 2). WHBS / WHBC musi pracować w trybie ogrzewania. - funkcja ochrony pomp Aby zapobiec zakleszczeniu się pompy, jest ona uruchamiana co 24 godz. na około 10 sekund. 7. 4 Wprowadzanie wartości temperatury Wprowadzić wartość temperatury dla pracy w trybie ogrzewania: 1. Ustawić wartość temperatury zasilania za pomocą pokrętła "Temperatura zadana dla obiegu c. " => Na wyświetlaczu (7; Rys. 17) wyświetlona zostaje wartość temperatury. Wskazówka: jeżeli podłączono czujnik temperatury zewnętrznej, to ustawia się żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Jeżeli nie podłączono czujnika temperatury zewnętrznej, to wyświetlana jest temperatura zadana zasilania. Wprowadzić wartość temperatury dla pracy w trybie podgrzewania c. : 1. Ustawić wartość temperatury c. za pomocą pokrętła "Temperatura zadana c. Wskazówka: funkcja dezynfekcji termicznej (tylko kotły WBS); Raz w tygodniu uruchamiana jest funkcja dezynfekcji termicznej, tzn. woda jest jednorazowo podgrzewana do temperatury 65 C, aby zniszczyć ewentualne bakterie legionellozy. 2) wyposażenie dodatkowe IntroCondens WHBS / WHBC 55

56 Obsługa 7. 5 Funkcja kominiarska Funkcję kominiarską uruchamia się w sposób opisany poniżej. Następnie pokrętło "Temperatura zadana c. Wskazówka: funkcja kominiarska pozostaje aktywna przez 20 minut, chyba że przekroczona zostanie maks. Funkcję kominiarską można wyłączyć w dowolnym momencie obracając pokrętło "Temperatura zadana c. ". 6 Funkcji podtrzymania temperatury (tylko WHBC) Kocioł WHBC jest wyposażony w funkcję podtrzymania temperatury na potrzeby podgrzewania c. Dzięki tej funkcji w wewnętrznym systemie podgrzewania c. utrzymywana jest odpowiednia temperatura. W ten sposób w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na c. jest ona w krótkim czasie do dyspozycji. Funkcja ta ma cechę samouczenia się przez zapamiętywanie czasu poboru c. Np. gdy w poniedziałek ciepła woda była potrzebna o godz. 00, to następnego dnia podgrzewanie wody rozpocznie się już o godz. 6: IntroCondens WHBS / WHBC

57 30 Obsługa Wskazówki: - Funkcja podtrzymania temperatury jest aktywna po przekręceniu pokrętła na temperaturę ponad Jeżeli pokrętło ustawione jest w pozycji "0", to kocioł WHBC pracuje konwencjonalnie podgrzewając c. do temperatury 50 C bez korzystania z funkcji podtrzymania temperatury. - W czasie realizacji funkcji podtrzymania temperatury pulsuje symbol podgrzewania c. u IntroCondens WHBS / WHBC 57

58 Informacje ogólne 8. Informacje ogólne 8. 1 Termostat pokojowy RTW Przewodowy, niezależny od zasilania sieciowego regulator dwupunktowy z programem tygodniowym, możliwością zadania 4 różnych wartości temperatury w ciągu dnia i z funkcją ochrony przeciwmrozowej. Jeżeli zamontowano regulator pomieszczenia RTW 3), to WHBS / WHBC może być sterowany za pomocą programu tygodniowego. 19: Termostat pokojowy RTW 3) wyposażenie dodatkowe 58 IntroCondens WHBS / WHBC

59 Konserwacja 9. Konserwacja Zgodnie z art. 8 dyrektywy unijnej 2002/91/EG (całkowita efektywność energetyczna budynków) należy zagwarantować przeprowadzanie regularnych przeglądów kotłów grzewczych o mocy nominalnej w zakresie od 20 kw do 100 kw. Regularne przeprowadzanie przeglądów i konserwacji odpowiednio do potrzeb instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje przyczynia się do zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia zgodnie z jego specyfikacją, a tym samym przez długi czas do uzyskiwania wysokiej sprawności i niewielkiego obciążania środowiska naturalnego. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Odłączyć napięcie od kotła! Przed zdjęciem elementów obudowy od kotła należy odłączyć napięcie. Prace pod napięciem (przy zdjętej obudowie) może przeprowadzać wyłącznie specjalista o odpowiednim uprawnieniu elektrotechnicznym! Uwaga! Palnik może być czyszczony wyłącznie przez serwisanta! Czyszczenie powierzchni grzewczych i palnika należy zlecić serwisantowi posiadającemu stosowne uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac należy zamknąć zawór odcinający dopływ gazu i zawory odcinające wody grzewczej. 9. 1 Przeglądy i konserwacja odpowiednio do potrzeb Wskazówka: Zaleca się dokonywanie przeglądu kotła WHBS / WHBC przynajmniej raz w roku. Jeżeli podczas przeglądu stwierdzona zostanie konieczność podjęcia prac konserwacyjnych, to należy je przeprowadzić odpowiednio do potrzeb. Do czynności konserwacyjnych należą m. in. : - czyszczenie zewnętrznych powierzchni kotła WHBS / WHBC; - sprawdzenie, czy palnik nie jest zanieczyszczony; w razie potrzeby oczyścić go i przeprowadzić konserwację. - oczyszczenie komory palnika i powierzchni wymiennika ciepła - wymiana zużytych części na nowe (zob. Lista części zamiennych) Uwaga! Stosować wyłącznie oryginalne części. - kontrola miejsc połączeń i uszczelnienia części, przez które przepływa woda; - kontrola prawidłowości działania zaworów bezpieczeństwa; - kontrola ciśnienia roboczego i w razie potrzeby uzupełnienie wody w instalacji; - końcowa kontrola i udokumentowanie przeprowadzonych zabiegów konserwacyjnych Rada: zawrzeć umowę na konserwację! Dla zapewnienia optymalnej eksploatacji urządzenia zalecamy zawarcie umowy o konserwację. 2 Wymiana zaworu odpowietrzającego Uszkodzony zawór do szybkiego odpowietrzania wolno wymieniać tylko na oryginalną część zamienną. W ten sposób zapewnia się optymalne odpowietrzanie kotła! Uwaga! Spuścić wodę z kotła Przed wymontowaniem zaworu odpowietrzającego należy spuścić wodę z kotła, ponieważ w przeciwnym razie woda będzie wypływać na zewnątrz! IntroCondens WHBS / WHBC 59

60 Konserwacja 9. 3 Syfon skroplin Syfon skroplin należy czyścić przynajmniej raz na rok. W tym celu należy odkręcić górną śrubę mocującą syfon i wyjąć syfon do dołu. Syfon wraz z giętkim przewodem wyjąć z gazowego kotła kondensacyjnego i przepłukać czystą wodą. Montaż syfonu odbywa się w odwrotnej kolejności. Wskazówka: Jednocześnie należy sprawdzić, czy nie jest zanieczyszczona misa spalin i w razie potrzeby ją oczyścić (wypłukać). 4 Wymontowywanie palnika gazowego Przed czyszczeniem powierzchni grzejnych wymontować palnik gazowy. 20: Wymontowywanie palnika gazowego Odkręcić nakrętki mocujące Wyjąć tłumik zasysania powietrza Zdemontować przewód doprowadzenia gazu Wyjąć dyszę gazu Wymontowywanie palnika gazowego ( Rys. 20) 1. Odłączyć przewody elektryczne wentylatora. Odłączyć od wentylatora giętki przewód powietrza. Zdjąć wtyczkę z elektrod. Odkręcić śrubę mocującą tłumika zasysania powietrza w górnej części WHBS / WHBC 5. Wyjąć tłumik zasysania powietrza. 6. Połączenia przewodu doprowadzenia gazu odkręcić z kanału mieszającego i wymontować zawór gazowy. Zdemontować przewód doprowadzenia gazu i dyszę gazu. 8. Odkręcić 5 nakrętek mocujących z kanału mieszającego/wymiennika ciepła. Wyjąć palnik wraz z kanałem mieszającym wysuwając go do przodu 60 IntroCondens WHBS / WHBC

61 Konserwacja 10. Rurę palnika oczyścić miękką szczoteczką. Uwaga! Założyć nowe uszczelki! Podczas ponownego montażu założyć nowe uszczelki, zwłaszcza przewodu doprowadzenia gazu. 5 Ochrona przeciwporażeniowa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zagrożenie utratą życia przez brak ochrony przeciwporażeniowej! W celu zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem po zakończeniu prac wszystkie skręcane elementy kotła, zwłaszcza elementy obudowy, należy ponownie prawidłowo skręcić! IntroCondens WHBS / WHBC 61

62 Konserwacja 9. 6 Widok kotła Rys. 21: Widok kotła WHBS (na rysunku bez ścianki przedniej) Legenda 1 elektroda jonizacyjna 8 dysza gazu 15 przewód odprowadzenia spalin 2 elektrody zapłonowe 9 wentylator 16 zawór gazowy 3 wziernik 10 czujnik ciśnienia 17 zawór zwrotny stopowy 4 czujnik zasilania 11 syfon 18 pompa obiegu c. 5 zawór odpowietrzający 12 króciec podłączenia systemu odprowadzenia spalin 19 zawór bezpieczeństwa 6 kanał mieszający 13 otwory rewizyjne 20 moduł regulacyjny LMU 7 tłumik zasysania powietrza 14 membranowe naczynie wzbiorcze (MAG) 62 IntroCondens WHBS / WHBC

63 Konserwacja Rys. 22: Widok kotła WHBC (na rysunku bez ścianki przedniej) Legenda 1 elektroda jonizacyjna 9 wentylator 16 przewód odprowadzenia spalin 2 elektrody zapłonowe 10 syfon 17 membranowe naczynie wzbiorcze (MAG) 3 wziernik 11 3-drogowy zawór przełączający 18 zawór gazowy 4 czujnik zasilania 12 wymiennik ciepła c. 19 odpowietrzenie pompy obiegu c. 5 zawór odpowietrzający 13 czujnik ciśnienia 20 pompa obiegu c. 6 kanał mieszający 14 króciec podłączenia systemu odprowadzenia spalin 7 tłumik zasysania powietrza 8 dysza gazu 21 zawór bezpieczeństwa 15 otwory rewizyjne 22 moduł regulacyjny LMU IntroCondens WHBS / WHBC 63

64 Konserwacja 9. 7 Demontaż wymiennika ciepła W celu całkowitego zdemontowania wymiennika ciepła należy wykonać następujące czynności: Wskazówka: Palnik gazowy musi być wymontowany (zob. Wymontowywanie palnika gazowego). Zamknąć zawory odcinające w przewodzie zasilającym i powrotnym 2. Spuścić wodę z kotła 3. Odłączyć wtyki czujników kotła (zasilanie i powrót) Od wymiennika ciepła odłączyć zasilanie i powrót (1 i 2) (uszczelki płaskie) Wymontować zawór odpowietrzający (4) 6. Zdemontować uchwyt (5) z tworzywa sztucznego znajdujący się w górnej części wymiennika ciepła. W tym celu odkręcić 2 śruby w pokrywie obudowy 7. Zdemontować zaczep blaszany. Zdemontować 2 uchwyty (3) 9. Wymiennik ciepła wyjąć z komory spalin 10. Wymiennik ciepła oczyścić zgodnie z zaleceniami instrukcji konserwacji. 64 IntroCondens WHBS / WHBC

65 Konserwacja 9. 8 Po zakończeniu prac konserwacyjnych - Po zakończeniu czyszczenia ponownie zamontować wymiennik ciepła i palnik. - Kontrola nominalnego obciążenia cieplnego i kontrola parametrów spalin. 9 Kontrola elektrod Rys. 23: Elektrody 2 1 Elektroda jonizacyjna (1) Elektroda jonizacyjna zawsze musi mieć kontakt z płomieniem. - Progowa wartość przełączająca dla 1 µa DC - Maks. uzyskiwane natężenie prądu 10 µa DC Należy zachować odległość elektrody jonizacyjnej od rury palnika zgodnie z Rys. 23. Podczas wymiany elektrody jonizacyjnej należy sprawdzić i w razie potrzeby skorygować odległość od rury palnika. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zagrożenie życia przez wysokie napięcie! Uwaga! W momencie zapłonu nie dotykać styków wtyczki! W celu przeprowadzenia pomiaru prądu jonizacyjnego wyjąć wtyczkę z automatu spalania gazu i podłączyć amperomierz pomiędzy wtyczką i elektrodą. Elektrody zapłonowe (2) Aby uniknąć oddziaływania zapłonu na prąd jonizacyjny: - elektroda zapłonowa może sięgać tylko krawędzi płomienia, - iskra zapłonowa nie może przeskakiwać na elektrodę jonizacyjną. Położenie montażowe i odległość elektrod zob. Rys IntroCondens WHBS / WHBC 65

66 Konserwacja 9. 10 Wyłączenie awaryjne Wyłączenie awaryjne w przypadku zaniku płomienia podczas pracy palnika. Po wyłączeniu awaryjnym podejmowana jest kolejna próba zapłonu zgodnie z programem. Jeżeli nie powstanie płomień, to następuje wyłączenie awaryjne. Po wyłączeniu awaryjnym należy przycisnąć przycisk odblokowujący w panelu obsługowym. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy (symbol dzwonka na wyświetlaczu) cyfra na wyświetlaczu informuje o przyczynie zakłócenia (patrz Tabela kodów błędów). Palnik nie uruchamia się: - brak napięcia w zespole sterująco-regulacyjnym - np. brak sygnału palnik ZAŁ. z układu regulacji obiegu c. (patrz Tabela kodów błędów) Palnik przełącza się w stan awaryjny: bez powstania płomienia: - brak zapłonu - elektroda jonizacyjna ma zwarcie z masą - brak gazu Mimo powstania płomienia po upływie czasu bezpieczeństwa palnik przełącza się w stan awaryjny: - elektroda jonizacyjna jest uszkodzona lub zabrudzona - elektroda jonizacyjna nie jest zanurzona w płomieniu 9. 11 Tabela kodów błędów Rys. 24: Wyświetlane komunikaty kodów błędów Kod błędu Opis błędu 0 Brak błędu Jeżeli wystąpi zakłócenie w pracy, to informacja o tym zostanie wyświetlona na wyświetlaczu (np. kod E133, zob. 24). Poniżej zamieszczono fragment tabeli kodów błędów. Jeżeli wyświetlone zostaną inne kody błędów, należy skontaktować się z serwisantem instalacji. Objaśnienia/Przyczyny E10 Błąd czujnika temperatury zewnętrznej Sprawdzić podłączenie i czujnik temperatury zewnętrznej, praca w trybie awaryjnym E20 Błąd czujnika 1 temperatury w kotle Sprawdzić podłączenie, skontaktować się z serwisem 1) E50 Błąd czujnika 1 temperatury c. Sprawdzić podłączenie, skontaktować się z serwisem, praca w trybie awaryjnym 1) 66 IntroCondens WHBS / WHBC

67 Konserwacja Kod błędu E110 Opis błędu Awaryjne wyłączenie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa Objaśnienia/Przyczyny Brak odbioru ciepła, uszkodzenie czujnika STB, ewentualnie zwarcie w zaworze gazowym uszkodzone wewnętrzne zabezpieczenie; Odczekać aż kocioł wystygnie i przeprowadzić reset; jeżeli awaria powtarza się kilkakrotnie, należy skontaktować się z serwisem 2) E119 Błąd przełącznika ciśnieniowego Sprawdzić ciśnienie wody, w razie potrzeby dopuścić wodę do instalacji 1) E133 Brak płomienia w czasie bezpieczeństwa Przeprowadzić reset, jeżeli błąd wystąpi kilkakrotnie, skontaktować się z serwisantem instalacji, brak gazu, bieguny podłączenia do sieci, czas bezpieczeństwa, sprawdzić elektrodę zapłonową i prąd jonizacyjny1) 2) E151 Wewnętrzny błąd zespołu Odblokować zespół regulatora, wymienić zespół regulatora, serwisant instalacji 1) 2) E152 Błąd parametryzacji Uszkodzony regulator, serwisant instalacji 1) 2) E160 Awaria wentylatora Ewentualnie uszkodzony palnik, źle ustawiona wartość progowa prędkości obrotowej 2) E161 Przekroczona maks. prędkość obrotowa E180 Uaktywniona została funkcja obsługi kominiarskiej E181 Uaktywniona została blokada regulatora 1) Wyłączenie, uniemożliwienie startu, ponowne uruchomienie po usunięciu przyczyny błędu 2) Wyłączenie i zablokowanie; odblokowanie tylko przez reset IntroCondens WHBS / WHBC 67

68 Lista części zamiennych 10. Lista części zamiennych 10. 1 Części Rys. 25: Elementy obudowy WHBS / WHBC IntroCondens WHBS / WHBC

69 Lista części zamiennych Rys. 26: Elementy kotła i palnika WHBS / WHBC IntroCondens WHBS / WHBC 69

70 Lista części zamiennych Rys. 27: Elementy orurowania WHBS / WHBC WHBS WHBC Lista części zamiennych Poz. Numer EAN Oznaczenie Elementy obudowy płaskownik z zaczepami do zawieszenia kotła przednia ścianka z izolacją logo firmy Brötje klapa regulacyjna, kompletna, z białym wykrojem okrągłym 70 IntroCondens WHBS / WHBC

71 Lista części zamiennych Poz. Numer EAN Oznaczenie zamek przedniej ścianki obudowy uszczelka otworu do zamontowania odpowietrznika uszczelka otworu do zamontowania giętkiego przewodu kondensatu korek 15 mm i 20 mm uszczelka otworu do zamontowania zaworu bezpieczeństwa Elementy kotła i palnika wymiennik ciepła kw bez czujnika powrotu wymiennik ciepła 28/ 33 kw bez czujnika powrotu uchwyt zaciskowy wymiennika ciepła automatyczny odpowietrznik o krótkim czasie reakcji płyta dystansowa wymiennika ciepła zbiornik skroplin dla kotła WHB zbiornik skroplin dla kotła WHB 28/ uszczelka zbiornika skroplin w kotle WHB uszczelka zbiornika skroplin w kotle WHB 28/ płyta przejściowa / uchwyt zbiornika skroplin w kotle WHB 28/ trzpień mocujący z nakrętką (2 szt. ) przewód odprowadzenia spalin DN króciec podłączenia systemu odprowadzenia spalin korek przyłącza spalin uszczelka wargowa, 80 mm uszczelka wargowa, 70 mm uszczelka wargowa 125 mm nie pokazano na rysunku nie pokazano na rysunku komplet uszczelek dla połączenia wymiennik ciepła/palnik w kotle WHB komplet uszczelek dla połączenia wymiennik ciepła/palnik w kotle WHB 28/ płyta dystansowa palnika rura palnika rura palnika 28/ uszczelka rury palnika komplet śrub dla rury palnika uszczelka palnika pokrywa palnika komplet nakrętek z podkładkami (5 szt. ) pokrywa palnika kryza powietrza dla kotła WHBS kryza powietrza dla kotła WHBS 22 i WHBC 22/ kryza powietrza dla kotła WHBC 28/ dysza gazu ziemnego GZ 50, 4, 20 mm, WHBS dysza gazu płynnego, 3, 20 mm, WHBS dysza gazu ziemnego GZ 50, 5, 40 mm, WHBS 22/WHBC 22/ IntroCondens WHBS / WHBC 71

72 Lista części zamiennych Poz. Numer EAN Oznaczenie dysza gazu płynnego, 4, 20 mm, WHBS 22/WHBC 22/ dysza gazu ziemnego GZ 50, 6, 50 mm, WHBC 28/ dysza gazu płynnego, 4, 9 mm, WHBC 28/ wentylator przejściówka wentylatora rura zasysania nie pokazano przewód silikonowy na rysunku wziernik, kompletny zespół zapłonowy i jonizacyjny uszczelki zespołu zapłonowego i jonizacyjnego transformator zapłonowy typu ZAG 2 /230 V nie pokazano przewód zapłonowy (2 szt. ) na rysunku Elementy orurowania membranowe naczynie wzbiorcze listwa do zamocowania membranowego naczynia wzbiorczego przewód zasilający kotła WHBS przewód zasilający kotła WHBC 22/ przewód zasilający kotła WHBC 28/ kolanko zastępujące zawór 3-drogowy element przyłączeniowy zasilania czujnik ciśnienia wody przewód powrotny kotła WHBS przewód powrotny kotła WHBC 22/ przewód powrotny kotła WHBC 28/ pompa UPS dla kotła WHBS element przyłączeniowy/ rozdzielacz powrotu kotła WHBS z zaworem bezpieczeństwa uszczelka manometru pompa UP A0 dla kotła WHBC z odpowietrznikiem wentylator pompy pierścień samouszczelniający 22x3 z EPDM dla pompy UP A zawór bezpieczeństwa 3 bar element przyłączeniowy gazu 1/2" -15mm przewód doprowadzenia gazu poniżej zaworu kotła WHBS/C zawór gazowy Siemens VGU 86 S uszczelka zaworu gazowego 72 IntroCondens WHBS / WHBC

73 Lista części zamiennych Poz. Numer EAN Oznaczenie przewód doprowadzenia gazu powyżej zaworu kotła WHBS i kotła WHBC 22/ przewód doprowadzenia gazu powyżej zaworu kotła WHBC 22/ przewód doprowadzenia gazu powyżej zaworu kotła WHBC 28/ wymiennik ciepła dla obiegu c. w kotła WHBC zespół dopustowy (12 l) obiegu c. z zaworem bezpieczeństwa zespół dopustowy (10 l) obiegu c. z zaworem bezpieczeństwa korek zaślepiający pierścień samouszczelniający 11x1, uszczelki gumowe (4 szt. ) przejściówka do podłączenia pompy czujnik przepływu c. u zasilanie wymiennika ciepła zespołu upustowego (zawór 3-drogowy; kocioł WHBC) napęd zaworu 3-drogowego wraz z klipsem nie pokazano na rysunku zawór 3-drogowy kotła WHBS syfon skroplin z giętkim przewodem przyłączeniowym, kompletny Elementy układu regulacyjnego przednia część skrzynki regulacyjnej bez elementów układu regulacyjnego osłona pokrywy skrzynki regulacyjnej osłona przyłącza sieciowego śruba skrzynki regulacyjnej M3, 5x główna płytka obwodu drukowanego LMU 34 kotła WHBS główna płytka obwodu drukowanego LMU 34 kotła WHBS główna płytka obwodu drukowanego LMU 34 kotła WHBC 22/ główna płytka obwodu drukowanego LMU 34 kotła WHBC 28/ wyłącznik główny (wraz z kapturkiem ochronnym) wyłącznik obiegu c. (wraz z kapturkiem ochronnym) przycisk odblokowania kotła (wraz z kapturkiem ochronnym) kapturek ochronny wyłącznika głównego kapturek ochronny wyłącznika obiegu c. / przycisk odblokowania kotła przycisk obrotowy pierścień samouszczelniający przycisku obrotowego bezpiecznik topikowy 2A czujnik QAK czujniku c. dla kotła WHBC IntroCondens WHBS / WHBC 73

74 Lista części zamiennych Poz. Numer EAN Oznaczenie nie pokazano czujniku c. dla kotła WHBS QAZ 36, 6 m na rysunku nie pokazano opornik (zastępujący czujnik) kotła WHBS na rysunku nie pokazano czujnik QAC 34 temperatury zewnętrznej na rysunku uszczelka miedziana czujnika c. u ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 100 C manometr zacisk kablowy PG 9 z przeciwnakrętką zacisk kablowy PG 11 z przeciwnakrętką zacisk kablowy PG 13, 5 z przeciwnakrętką nie pokazano wiązka kabli kotła WHBS na rysunku nie pokazano wiązka kabli kotła WHBC na rysunku 74 IntroCondens WHBS / WHBC

75 Indeks A Awaryjny wyłącznik instalacji ogrzewania 51 C Ciśnienie przyłączeniowe 43 Części 59 Czujnik temperatury zewnętrznej 50 Czyszczenie palnika 59, 59 D Dezynfekcja termiczna 55 Długość przewodów 49 Doprowadzenie powietrza do spalania 39 F Filtr gazu 43 Filtry 34 Funkcja kominiarska 56 Funkcja regulatora zatrzymana 46 Funkcji podtrzymania temperatury 56 I Instalacja zmiękczająca wodę 23 J Jakość wody grzewczej 23 K Konserwacja 28, 59 Kontrola elektrod 65 Kontrola elektrod zapłonowych 65 Kontrola elektrody jonizacyjnej 65 Kontrola szczelnośći 43 Książka instalacji 52 Ł Łączenie elementów 41 L Lista kontrolna 52 M Manometr 54 Minimalny przepływ 34 N Nastawa fabryczna 43 Normy 8 O Obciążone kominy 39 Ochrona przeciwporażeniowa 50 Odczyt parametrów 47 Odpowietrzenie ścieżki gazowej 43 Odsolenie całkowite 26 Oryginalne części 59 Otwory doprowadzenia powietrza 52 Otwory wyczystkowe i rewizyjne 42 P Pierwsze uruchomienie 24, 44 Podłączanie elementów wyposażenia 49 Połączenia gwintowane z uszczelkami płaskimi 34 Pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotła 30 Powietrze do spalania 30 -Zabezpieczenie przeciwkorozyjne 23 Przepisy 8 Przewód odprowadzenia spalin 35 Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeństwa 52 Przycisk odblokowujący 54 Przyłącze gazu 12 Przyłącze odprowadzenia skroplin 12 R Ręczne ustawienie mocy palnika 46 Regulator upustowy UBSV 34 Rodzaj zakłócenia w pracy 66 Rozruch 51 S Skracać 40 Skropliny 34 Sprawdzenie szczelności 34 Ś Środek zapobiegający zamarzaniu 27 S Stabilizator twardości wody 23 Stopień ochrony 29, 49 System odprowadzenia spalin 35 Szyna nośna 40 T Tabela kodów błędów 66 Tabliczka znamionowa 54 Temperatura dla pracy w trybie podgrzewania c. 51 Temperatura pracy w trybie ogrzewania 51 Termostat pokojowy 58 U Umowa o konserwację 59 Uszkodzenia wywołane przez 39 Uzdatniacze 23, 25 Uzupełnienie wody w instalacji 59 W Wartość ph 23 Wartości rezystancji 22 Włącznik główny 49 Włącznik główny kotła 54 Wprowadzanie przewodu odprowadzenia spalin do przewodu kominowego IntroCondens WHBS / WHBC 75

76 Wprowadzić wartość temperatury. -C. 55 -Podgrzewania c. 55 Wymiana przewodów 50 Wymienić zawór odpowietrzający 59 Wymontowywanie palnika gazowego 60, 60 Z Zabezpieczenie urządzenia 49 Zakład gazowniczy 43 Zastosowane symbole 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem 7 Zawór bezpieczeństwa 12, 59, 34 Zawór odcinający 51, 43 Zawór odcinający dopływ gazu IntroCondens WHBS / WHBC

77 Notatki IntroCondens WHBS / WHBC 77

78 Notatki 78 IntroCondens WHBS / WHBC

79 Notatki IntroCondens WHBS / WHBC 79

80 August Brötje GmbH Postfach Rastede Telefon Telefax Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone. Podane wymiary nie są wiążące.

Copyright 2023, Clarios. All rights reserved

Prywatność | Regulamin | Mapa strony

Podręcznik demontażu i wymiany Ge Agp07lj

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik demontażu i wymiany Ge Agp07lj

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik demontażu i wymiany Ge Agp07lj