Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Aeg Dd 9864

Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Aeg Dd 9864 to profesjonalne narzędzie, które zapewnia kompleksową instrukcję dotyczącą instalacji, konserwacji i naprawy wszystkich produktów Aeg. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji sprzętu, od wymagań dotyczących poszczególnych elementów, aż po szczegółowy opis procesu instalacji. Podręcznik oferuje również szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji i napraw, wraz z listą wszystkich części zamiennych potrzebnych do naprawy. Dzięki tak szczegółowym instrukcjom, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu Aeg Dd 9864 jest łatwa i bezproblemowa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Aeg Dd 9864

E-podręcznik. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk. Elektryk. ELE. 02/EE. 05. Cz. 2 - w Księgarni WSiP

 • Przejdź do menu głównego
 • Przejdź do treści

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik do kwalifikacji EE. 05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach elektronik i technik elektronik w pełni pokrywa również materiał do kwalifikacji ELE. 02 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych) do podstawy programowej 2019.

Część 2 podręcznika prezentuje wiedzę oraz uczy umiejętności praktycznych dotyczących budowy i konserwacji instalacji elektrycznych (omówiono w nim takie zagadnienia, jak: ochrona przeciwporażeniowa, wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej, rodzaje kabli i przewodów, sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych, budowa i rodzaje instalacji, wskaźniki energetyczne, zasady i zakres konserwacji instalacji elektrycznych, badania i pomiary instalacji elektrycznych, normy i przepisy prawa). Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania wiedzy.

Obowiązkowa pozycja w przygotowaniach do egzaminu zawodowego! Wiadomości teoretyczne wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy.

Korzystanie z e-podręcznika

 1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
 2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
 3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
 4. Zaloguj się.
 5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
 6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
 7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYSymbol:E613M8

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Każdy sprzęt, nawet ten najmniejszy, wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej sprawa wygląda w przypadku gaśnic, które, aby sprawnie funkcjonować i spełniać powierzone im zadanie, powinny być poddawane odpowiedniemu przeglądowi spełniającemu wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Przegląd powinien odbywać się cyklicznie, zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji danego sprzętu gaśniczego napisaną przez producenta – umownie możemy przyjąć, że co najmniej raz do roku. Okres ważności przeglądu sprzętu gaśniczego wynosi najczęściej sześć miesięcy, jednakże ze względu na uwarunkowania – czynniki zewnętrzne (np. dużą wilgotność) – pomieszczenia, w którym gaśnica jest przetrzymywana ważność ta może okazać się jeszcze krótsza.

A co ze środkiem gaśniczym? Powinien być wymieniany co najmniej raz na pięć lat.

Wykonywanie przeglądów i konserwacji gaśnic oraz podręcznego sprzętu gaśniczego zalecamy zlecić placówkom specjalizującym się w tej dziedzinie, posiadającym kadrę przeszkoloną w bezpiecznej eksploatacji i konserwacji sprzętu gaśniczego. Istnieją także kursy prowadzone z zakresu BHP i UTB przez ośrodki szkoleniowe dla: firm, szkół, przedszkoli itd. Ogólnie przegląd sprzętu gaśniczego powinien być wykonywany wszędzie tam, gdzie jest on wymagany, czyli na przestrzeniach potencjalnego zagrożenia: magazynach, halach produkcyjnych, biurach.

Przegląd gaśnicy – do konserwacji sprzętu gaśniczego zalicza się:

 • okresowy przegląd techniczny gaśnicy
 • kontrolny przegląd sprzętu gaśniczego
 • wykonywanie czynności zarówno naprawczych, jak i konserwacyjnych
 • demontaż i montaż sprzętu gaśniczego
 • wymiana środka gaśniczego raz na pięć lat
 • oznakowanie sprzętu

Każdy przegląd kończy się wprowadzeniem na etykietę samoprzylepną danych zawierających informacje uzyskane po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych, są to:

 • nazwa i adres firmy
 • rodzaj przeprowadzanej kontroli
 • datę ostatniego i następnego przeglądu

Kiedy wykonujemy przeglądy?

Do tej pory wspominaliśmy jedynie o badaniach okresowych, jednakże istnieją również wytyczne dotyczącego poddania kontroli sprzętu gaśniczego, jeśli: został on uruchomiony, posiada ślady uszkodzeń mechanicznych/fizycznych, termin ważności jego kontroli jest nieczytelny, plomba umieszczona przez producenta (lub konserwatora) została zerwana na którymś z zaworów, w przypadku gaśnic wyposażonych w manometr, kiedy wskaźnik znajduje się poniżej zielonej strefy.

Kto zajmuje się przeprowadzaniem przeglądów?

Oprócz przeprowadzania przeglądów sprzętów gaśniczych, ludzie specjalizujący się w tej materii posiadają również wiedzę pozwalającą im dokonywać napraw gaśnicy – przeprowadzenia szeregu czynności mających na celu przywrócenie optymalnych funkcji sprzętu, do których przeprowadzenia wymagana jest znajomość wiedzy teoretycznej (technicznej) oraz posiadania odpowiednich umiejętności odpowiadających Polskim Normom. Autoryzowane konserwatoria gaśnic posiadają pracowników spełniających powyższe wymagania, dlatego to najczęściej im powierzana jest konserwacja sprzętu.

Polskie Normy

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, w tym i gaśnice poddawane są kontrolą technicznym, jak i innym czynnościom konserwacyjnym w oparciu o zasady określone przez Polskie Normy – są to zasady dotyczące zarówno wymagań konserwacji oraz zawierające instrukcję obsługi. Wyznaczone terminy badań okresowych powinny być dopełniane, aby zapewniać bezpieczeństwo osobom, których mogłoby dotknąć ryzyko pożaru (nie rzadziej niż raz w roku).

Europadomstolen har i ett flertal rättsfall tagit ställning till hur det nationellaintegritetsskyddet bör vara utformat. Som framgått ovan kräver medlemsstaternaspositiva skyldigheter enligt artikel 8 ett rättsligt ramverk för att skydda enskilda frånangrepp av tredje man. Denna skyldighet omfattar med största sannolikhet ävenspridning av nakenbilder på internet. Då skyddet innebär en inskränkning avyttrandefriheten måste det även uppfylla kraven i artikel 10. 2 för att utgöra en tillåteninskränkning.

3. 3. 2. 1 Förpliktelser enligt artikel 8

Ramverkets karaktär varierar beroende på situationen. Vid mycket allvarliga angreppsåsom våldtäkt och sexuella övergrepp på barn har Europadomstolen slagit fast att det

krävs ett straffrättsligt skydd. 116

Vid mindre allvarliga angrepp på enskildas privatlivhar det ansetts räcka med ett civilrättsligt ramverk som ger de drabbade rätt tillskadestånd. Utgångspunkten är således att det krävs en möjlighet för den som blivitutsatt för en konventionskränkning att få skadestånd. Europadomstolen har emellertidaldrig avgjort ett mål gällande just spridning av integritetskänsliga bilder på internet.Det finns därför en möjlighet att domstolen skulle anse att dessa fall kräver ett visststraffrättsligt skydd.

Genom att studera Europadomstolens resonemang i ovan refererade Söderman mot

Sverige får man en överblick över hur domstolen bedömer rättsliga ramverk i

situationer som den aktuella. I Söderman hade ingen bild spridits på internet.

114 Hachette Filipacchi Associés mot Frankrike, punkt 36; Tammer mot Estland, dom 6 februari 2001, målnr 41205/98.

115 Se till exempel Lingens mot Österrike, dom 8 juli 1986, målnr 9815/82; Schwabe mot Österrike, dom 28 augusti 1992, målnr 13704/88.

116 Se M. C. mot Bulgarien, dom 4 december 2003, målnr 39272/98, punkt 150 och X och Y mot

Klagandens situation var dock på många sätt jämförbar då det rörde en film avintegritetskänslig natur som tagits utan hennes samtycke. Kränkningen hon utsatts förförvärrades av det faktum att hon endast var fjorton år gammal samt att det var hennesstyvpappa som filmade. Filmen förstördes dock innan någon såg den och spredsdärmed inte till andra. Sammantaget kan den kränkning som klaganden utsattes för istor utsträckning jämföras med den kränkning en person upplever varsintegritetskänsliga bild spridits på internet. Europadomstolen tar i domen inteuttrycklig ställning till vilket sorts rättsligt skydd som krävs för denna typ avkränkningar utan nöjer sig med att påpeka att det svenska skyddet inte är tillräckligt.Klart är att en straffrättslig reglering i kombination med en möjlighet för offret attutkräva skadestånd skulle erbjuda ett tillfredställande skydd. Att Europadomstolen,efter att ha konstaterat att det inte fanns ett sådant straffrättsligt skydd, valde att ävenundersöka det civilrättsliga ramverket tyder även på att enbart ett civilrättsligt skydd

kan vara tillräckligt för denna typ av situationer. 117

Av domstolens resonemang kan man dock dra slutsatsen att möjligheten att kräva

skadestånd på grund av oaktsamhet inte är tillräcklig. 118

I K. U. mot Finland119

hade det

funnits möjlighet att föra både en straffrättslig och en skadeståndsrättslig talan motden internetoperatör som drev webbplatsen där annonsen lagts ut. Europadomstolenansåg dock inte att detta varit tillräckligt då man menade att det i både samhällets ochoffrets intresse krävdes att den som faktiskt utfört handlingen blev identifierad och

fick svara för sina gärningar. 120

Enligt Europadomstolen resonemang innebär etttillräckligt skydd för ett offer inte bara en ekonomisk kompensation utan även attdenna kompensation kommer ifrån personen som utfört den kränkande handlingen.Domstolen tycks i de båda målen ha lagt vikt vid dels den upprättelse en drabbad kanfå genom just erkännandet av ansvar, dels den bestraffande och avskräckande effektskadeståndsskyldighet kan innebära för gärningspersoner. Slutsatsen blir därmed attdet torde fordras en möjlighet för den drabbade att kräva ersättning för kränkning på

117 Se dock domaren Pinto del Albuquerques tillägg till domen där han argumenterade för egen del för att konventionsrättigheten medför att olovligt fotograferande av både barn och vuxna bör vara straffrättsligt sanktionerat.

118 Söderman mot Sverige, punkt 112-114. 119 Se avsnitt 3. 2 vi).

grund av uppsåtligt handlande samt att skadeståndet ska kunna utkrävas direkt frångärningspersonen.

Europadomstolen har även understrukit vikten av att möjligheten till skadestånd ärpraktiskt genomförbar. I Delfi AS antydde domstolen att de positiva förpliktelserna under artikel 8 medför ett krav på att en person som utsatts för enkonventionskränkning på internet även kan driva en skadeståndstalan mot

webbplatsens operatör om den faktiska gärningspersonen inte går att identifiera. 121

Detta avgörande, som vid en första anblick tycks stå i strid med resonemanget i K. U., tyder på att Europadomstolen anser att man i första hand bör kunna utkräva ansvarfrån gärningspersonen och att internetoperatören har en skyldighet att hjälpa till idenna identifiering - en skyldighet som blir större ju allvarligare brottet är. Ominternetoperatören tillåtit anonyma inlägg på ett sätt som gör identifiering omöjlig kandet istället bli aktuellt att kräva operatören på skadestånd.

Europadomstolen har även haft skäl att ta ställning till frågan om vad som är enacceptabel ersättningsnivå. I målen Biriuk och Armonie, båda mot Litauen, hade en

dagstidning publicerat uppgifter om klagandenas respektive status som HIV-positiv. 122

Klagandena hade i en nationell skadeståndsprocess tillerkänts ett skadestånd fråndagstidningen motsvarande 2 900 euro. De klagade ändå inför Europadomstolen då demenade att detta skadeståndsbelopp var för lågt. Europadomstolen påpekade attmedlemsstaterna har en prövningsmarginal när det gäller att bestämma vilken sortskompensation som är lämplig i ett specifikt fall men när det rör sig om en sådantallvarligt missbruk av pressfriheten som det nu aktuella krävs en kompensationmotsvarande kränkningens allvar. Skadeståndet som klagandena tillerkändes av delitauiska domstolarna gav inte den kompensation som de hade rätt att förvänta sig.Europadomstolen fann därmed att Litauen inte fullgjort sina förpliktelser enligt artikel8.

Sammanfattningsvis är det troligt att medlemsstaternas positiva förpliktelser omfattarspridning av nakenbilder på internet. Ett sätt för medlemsstaterna att uppfylla dessa

121 Se avsnitt 3. 2 vii).

122 Biriuk mot Litauen, dom 25 november 2008, målnr 23373/03; Armoniene mot Litauen, dom 25 november 2008, målnr 36919/02.

förpliktelser är att kriminalisera sådan spridning. Troligen kan även en möjlighet förden drabbade att utkräva skadestånd från gärningspersonen vara tillräckligt om detgrundas i uppsåtlig gärning. Med hänsyn till prövningsmarginalen torde det finnas ettutrymme för staterna att själva välja den lösning som de anser är bäst lämpad.

3. 2 Förhållande till yttrandefriheten

Sanktionen måste även uppfylla kraven på en tillåten inskränkning i artikel 10. 2.

Dessa rekvisit har redovisats ovan. 123

Det är framför allt kravet på att en åtgärd ska hastöd i lag som måste beaktas vid utformandet av en sanktion. Det rättsliga ramverket

måste därmed ha stöd i en nationell rättskälla av tillräcklig dignitet. 124

De enskilda skai rimlig utsträckning kunna förutse vilka regler som är tillämpliga. Även omdomstolarna ges visst utrymme för flexibel tillämpning av rättskällorna måste de

enskilda skyddas mot godtycklig maktutövning. 125

Den svenska civil- ochstraffrättsliga lagstiftningen på området måste därmed vara tydlig och tillämpas på ettförutsägbart vis av domstolarna.

4 SVENSKA RÄTTSMEDEL VID SPRIDANDE AV INTEGRITETSKÄNSLIGA

Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Aeg Dd 9864

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Aeg Dd 9864

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Aeg Dd 9864