Podręcznik pacjenta Aeg Competence B5741 4 W

Podręcznik pacjenta Aeg Competence B5741 4 W jest wyposażony w cztery wyświetlacze LCD, które wyświetlają informacje dotyczące stanu pacjenta i innych istotnych danych. Urządzenie jest wyposażone w innowacyjny system monitorujący, który kontroluje wszystkie parametry pacjenta i wyświetla informacje w czasie rzeczywistym. System monitorujący jest zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania pacjentami, które umożliwia lekarzom i personelowi medycznemu śledzenie stanu zdrowia pacjenta za pośrednictwem systemu informatycznego. System monitorujący umożliwia również automatyczne ocenianie stanu pacjenta na podstawie danych uzyskanych z urządzenia. Dzięki temu można szybko wykrywać i monitorować wszelkie odstępstwa od normy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pacjenta Aeg Competence B5741 4 W

Tutaj znajdziesz Drzwi i klapy do piekarników AEG B5741-4-A NORDIC R05. Prowadzimy Bazę Porad , gdzie nasze instruktaże służą jako pomoc podczas domowego majsterkowania. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy kanał Youtube, na którym pokazujemy jak dokonać wymiany części na własnę rękę. W razie awarii innej części Twojego sprzętu, posiadamy całą gamę części zamiennych do Twojego modelu: piekarników AEG B5741-4-A NORDIC R05. Możesz nam zaufać!

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX B5741-4-M. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX B5741-4-M będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX B5741-4-M

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX B5741-4-M (733 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX B5741-4-M

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] COMPETENCE B5741-4Piekarnik elektryczny do zabudowy Instrukcja obs³ugiSzanowna Klientko, Szanowny KliencieProsimy o dokladne przeczytanie niniejszych wskazówek dotycz¹cych obs ugi oraz ich przechowanie na wypadek potrzeby skorzystania z nich w przyszlosci. Prosimy o przekazanie niniejszych wskazówek nastepnemu posiadaczowi urzadzenia.1 3 2W tekscie u¿ywane bêd¹ nastêpuj¹ce symbole: Wskazówki dotyczace bezpieczeñstwa Ostrze¿enie! Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkownika. Wskazówki pozwalaj¹ce zapobiec uszkodzeniu obs³ugiwanego urz¹dzenia. [... ] Uaktywnienie blokady mechanicznej Poci¹gn¹æ zasuwê do przodu, a¿ zaskoczy.Otwieranie drzwi piekarnika: 1. Docisn¹æ zasuwê i przytrzymywaæ docioeniêt¹. Otworzyæ drzwi.Zamykanie drzwi piekarnika Zamkn¹æ drzwi piekarnika nie naciskaj¹c zasuwy. Wy³¹czenie urz¹dzenia nie zwalnia mechanicznej blokady drzwi.329Zastosowania, tabele i radyPieczenieFunkcja piekarnika: Profesjonalny termoobieg górny/dolny lub GrzejnikFormy do pieczenia · W przypadku funkcji Grzejnik górny/dolny mo¿na stosowaæ formy z ciemnego metalu i formy powlekane. · W przypadku funkcji Profesjonalny termoobieg mo¿na równie¿ stosowaæ formy z jasnego metalu. Poziomy wsadu · Pieczenie z Grzejnik górny/dolny jest mo¿liwe na jednym poziomie. · Z Profesjonalny termoobieg mo¿na piec na maksymalnie 3 blachach jednoczeoenie: 1 blacha do pieczenia: np. poziom 1 i 33 blachy do pieczenia: poziomy 1, 3 i 530Wskazówki ogólne · Blachy do pieczenia umieszczaæ oeciêt¹ krawêdzi¹ do przodu! · Przy stosowaniu funkcji Grzejnik górny/dolny lub Profesjonalny termoobieg mo¿na piec w dwóch formach równoczeoenie, u³o¿onych obok siebie na ruszcie. Przy u¿ywaniu artyku³ów zamro¿onych blachy mog¹ siê odkszta³ciæ podczas pieczenia. Uwarunkowane jest to du¿¹ ró¿nic¹ temperatury pomiêdzy zamro¿onym artyku³em, a piekarnikiem. Wskazówki dotycz¹ce tabel pieczenia W tabelach umieszczone zosta³y ró¿ne potrawy wraz z wymaganymi dla nich temperaturami, czasem pieczenia i poziomami wsadów. · Wartooeci temperatur i czasu pieczenia s¹ wartooeciami orientacyjnymi, zale¿¹cymi od sk³adu i ilooeci ciasta oraz od formy do pieczenia. · Zaleca siê, aby pierwszy raz ustawiæ ni¿sz¹ temperaturê i podwy¿szyæ j¹ dopiero w razie potrzeby, np. kiedy chc¹ Pañstwo otrzymaæ silniejsze zarumienienie pieczeni lub kiedy czas pieczenia trwa zbyt d³ugo. · Je¿eli nie uda siê znaleYæ w tabeli danych pasuj¹cych do konkretnego przepisu, nale¿y kierowaæ siê wskazówkami dotycz¹cymi podobnego przepisu. · W przypadku pieczenia ciast na blachach lub w formach na kilku poziomach czas pieczenia mo¿e siê wyd³u¿yæ o 10-15 minut. · Ró¿nica w poziomach, na których pieczone s¹ potrawy, mo¿e spowodowaæ w pocz¹tkowym stadium pieczenia ró¿ne zarumienianie siê potraw. W takim przypadku nie nale¿y zmieniaæ ustawieñ temperatury. Ró¿nice w zarumienieniu ulegn¹ wyrównaniu w trakcie kontynuacji procesu pieczenia. · Nowy piekarnik mo¿e inaczej zachowywaæ siê podczas pieczenia/ sma¿enia ni¿ dotychczas stosowane przez Pañstwa urz¹dzenie. W zwi¹zku z tym nale¿y dopasowaæ stosowane zazwyczaj ustawienia (temperatura, czas pieczenia/sma¿enia) i poziomy wsadów do ustawieñ zalecanych w przedstawionych poni¿ej tabelach.312W przypadku gdy pieczenie trwa d³u¿ej, piekarnik mo¿na wy³¹czyæ na ok. ] Nastêpnie poci¹gn¹æ os³onê drzwi w górê.545. Ka¿d¹ z szyb drzwiowych chwyciæ kolejno za górn¹ krawêdY i wysun¹æ z prowadnicy.Czyszczenie szyb w drzwiach piekarnika Wyczyoeciæ szyby dok³adnie roztworem ³agodnego detergentu. Wsun¹æ szyby kolejno pod skosem w dolny profil drzwi i opuoeciæ. Najpierw nale¿y w³o¿yæ dwie mniejsze szyby, a na koñcu wiêksz¹.2. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX B5741-4-M

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX B5741-4-M.

Jesteś w sklepie internetowym, który dostarcza oryginały i ich zamienniki do modelu B5741-4-M piekarników AEG. Użyj filtrów, aby szybciej dopasować część do Twojego sprzętu. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z naszej Bazy Porad, gdzie w przystępny sposób piszemy o typowych usterkach w sprzęcie AGD i jak z nich wybrnąć. Aby lepiej zobrazować domowe naprawy, prowadzimy kanał na YouTube, na którym krok po kroku pokazujemy proste wymiany części. Przekonaj się sam!

Przedstawiamy Wentylatory do piekarników AEG B5741-4-W. Stworzyliśmy portal - Bazę porad, na której opisujemy jak radzić sobie z problemami ze sprzętami AGD. Dodatkowo mamy kanał na Youtube, gdzie pokazujemy jak proste są wymiany wadliwych części zamiennych. Zwróć uwagę na inne części do Twojego modelu: piekarników AEG B5741-4-W. Skorzystaj!

Jeżeli potrzebujesz oryginalne części do swojego B5741-4-B EU R05 kuchenek AEG to jesteś w dobrym miejscu. Wesprzyj się filtrami znajdującymi się po lewej stronie, by szybciej znaleźć właściwą część. Oferujemy darmowy poradnik, gdzie znajdziesz pomocne wskazówki i porady dotyczące małego i dużego AGD. Baza Porad to miejsce dla każdego. Specjalnie dla Was nagrywamy filmiki na YouTube, abyście byli z nami na bieżąco. Zapraszamy!

Jesteś w sklepie internetowym, który dostarcza oryginały i ich zamienniki do modelu B5741-4-M piekarników AEG. Użyj filtrów, aby szybciej dopasować część do Twojego sprzętu. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z naszej Bazy Porad, gdzie w przystępny sposób piszemy o typowych usterkach w sprzęcie AGD i jak z nich wybrnąć. Aby lepiej zobrazować domowe naprawy, prowadzimy kanał na YouTube, na którym krok po kroku pokazujemy proste wymiany części. Przekonaj się sam!

Podręcznik pacjenta Aeg Competence B5741 4 W

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pacjenta Aeg Competence B5741 4 W

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik pacjenta Aeg Competence B5741 4 W