Rozpoczęcie pracy z Emerson Riptide Cf605bq00

Emerson Riptide Cf605bq00 to zaawansowana platforma do tworzenia aplikacji oparta na procesorze ARM Cortex-M4F. Umożliwia tworzenie urządzeń mobilnych, które są w stanie wykonywać skomplikowane zadania w wymagającym środowisku. Platforma oferuje szeroki zakres funkcji, w tym obsługę technologii Bluetooth, Wi-Fi i GPS, zapewniając niezawodne połączenie z zewnętrznymi urządzeniami. Ponadto, platforma wykorzystuje bezpieczne, oparte na chmurze oprogramowanie do konfiguracji i zarządzania urządzeniami, a także umożliwia tworzenie aplikacji zgodnych ze standardami IoT. Emerson Riptide Cf605bq00 jest idealną platformą do tworzenia aplikacji, które wymagają wysokiej wydajności i elastyczności.

Ostatnia aktualizacja: Rozpoczęcie pracy z Emerson Riptide Cf605bq00

Okno narz�dziowe


Okno g��wne programu, zawiera najwa�niejsze narz�dzia potrzebnedo pracy.

Na g�rnym pasku obok nazwy programu odczyta� mo�emy numer wersji. Obok w nawiasach znajduje si� informacja o liczbie i limicie um�w w ramach aktualnych zatrudnie� pracownik�w (limit zale�y od zakupionej wersji, patrz Licencja) oraz o nazwie i lokalizacji bazy danych. Poni�ej menu g��wne, zawieraj�ce wszystkie podstawowe funkcje systemu.

Pod menu g��wnym zestawy narz�dzi, zawieraj�ce:

 • G��wne okna - przyciski z podstawowymi oknami systemu:

 • Pracownicy - lista pracownik�w

 • Listy p�ac - ewidencja list p�ac

 • Przelewy - ewidencja przelew�w

 • U�ytkownicy - wyb�r u�ytkownika z mo�liwo�ci� wywo�ania biblioteki  u�ytkownik�w

 • Firmy - wyb�r aktualnej firmy z mo�liwo�ci� wywo�ania listy  obs�ugiwanych firm

 • Dane podstawowe - wywo�anie danych podstawowych pracownika, podzielonych na:

 • dane personalne

 • adresy zameldowania, zamieszkania, do korespondencji

 • rachunki bankowe

 • cz�onkowie rodziny

 • wykszta�cenie

 • obowi�zek obrony

 • badania lekarskie

 • kartoteka szkole�

 • ocena rozwoju

 • kursy BHP

 • stopie� niepe�nosprawno�ci

 • dane do ubezpieczenia

 • samoch�d prywatny

 • historia zatrudnienia

 • teczka pracownika

 • komunikaty

 • Zatrudnienie - wywo�anie danych zwi�zanych z zatrudnieniem pracownika:

 • urz�d skarbowy

 • ewidencja zg�osze� i wyrejestrowa� ZUS

 • potr�cenia komornicze

 • kary i nagrody

 • ewidencja zdarze�

 •  dane dotycz�ce aktualnego zatrudnienia

 • PPK

 • eZLA

 • Rozliczenia miesi�czne - wywo�anie danych zwi�zanych z rozliczeniem pracy:

 • bilans otwarcia

 • umowy o prac�

 • umowy zlecenia

 • umowy o dzie�o

 • umowy organ�w stanowi�cych

 • umowy o praktyk� absolwenck�

 • dane do nalicze�

 • sk�adniki okresowe

 • ewidencja wyposa�enia

 • ewidencja koszt�w

 • roczna karta pracy

 • miesi�czna karta pracy

 • karta urlopowa

 • karta zasi�kowa

 • nieobecno�ci

 • delegacje

 • ewidencja akordu

 • ewidencja wk�ad�w

 • ewidencja potr�ce� i po�yczek

 • ekwiwalenty i rycza�ty

 • ewidencja ZF�S

 • Narz�dzia - wywo�anie wa�nych funkcji w programie:

 • archiwizacja danych

 • aktualizacja programu

 • wysy�anie danych do serwisu

 • wysy�anie wiadomo�ci

 • kalkulator p�acowy

 • Okno startowe

 • zamykanie otwartych okien

 • zamykanie ewidencji

 • instrukcja obs�ugi

 • W dolnej cz�ci okna znajdziemy numer seryjny programu, nazw� w�a�ciciela programu o tymnumerze seryjnym oraz dat�, uwa�an� przez program za aktualn�.

  Wygl�d okna g��wnego programu (w szczeg�lno�ci dost�pnych przycisk�w) mo�emy dostosowa� do w�asnych preferencji - patrz Konfiguracja okna g��wnego.

  Do menu g��wnego mo�emy przej�� klikaj�c myszk� w odpowiedniej pozycji menu. Mo�emy r�wnie� wcisn�� klawisz F10 lub lewy Alt, a nast�pnie klawiszami strza�ek (lub naciskaj�c podkre�lon� liter�) wybra� odpowiedni� pozycj�.

  �eby zako�czy� prac�, nale�y w pozycji menu g��wnego Zbiory wybra� funkcj� Zamknij lub wcisn�� Alt F4 w oknie g��wnym.

  Przej�� do innych aplikacji (bez wychodzenia z programu) mo�emyu�ywaj�c klawiszy Alt Tab.Musimy jednak pami�ta�, �e program ca�y czas pozostanie otwarty.

  W pozycji menu Pomoc - Szybki start mo�emy wywo�a� skr�con� instrukcj� obs�ugi umo�liwiaj�c� szybkie rozpocz�cie pracy z programem.

  W pozycji menu Pomoc - Instrukcja obs�ugi mo�emy wywo�a� pe�n� instrukcj� obs�ugi.

  W kolejnych rozdzia�ach dowiemy si� o og�lnych zasadach pracy z programem, funkcjach dost�pnych w ka�dym oknie oraz o tym, co mo�na zrobi� z ka�dym przygotowanym wydrukiem. Mo�emy te rozdzia�y przejrze� teraz lub p�niej, je�li b�dziemy chcieli usystematyzowa� sobie wiedz� o zasadach obs�ugi programu.

  Witamy w centrum pomocy InsERT. W kolejnych krokach pokażemy Ci, jak uzyskać dostęp do Portal Biura.

  Portal Biura wspomaga skuteczną komunikację pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami.

  W Portalu Biura mogą być udostępnione dwie usługi Raporty oraz Dokumenty. Pierwsza z nich, umożliwia błyskawiczne przekazywanie zestawień i informacji finansowo-księgowych klientom biura. Druga pozwala klientom biura sprawnie wysyłać dokumenty (w postaci skanów lub zdjęć) do zaksięgowania.

  W tym tutorialu pokażemy Ci, jak aktywować dostęp do powyższych usług w Portalu Biura.

  Przeczytaj uważnie informacje zamieszczone w każdym kolejnym kroku (klikając w grafiki możesz je powiększyć), wykonaj odpowiednie czynności, a na końcu wybierz przycisk „Następny krok”. Powodzenia!

  Rozpoczęcie pracy z routerem HUAWEI

  Funkcja kontroli rodzicielskiej w routerze może ograniczyć ilość czasu spędzanego przez osoby niepełnoletnie w Internecie i uniemożliwić im dostęp do niektórych stron internetowych, aby chronić ich zdrowie i bezpieczeństwo.

  Możesz kontrolować urządzenia podłączone do routera za pomocą aplikacji Al Life lub strony internetowej, aby zablokować im dostęp do Internetu lub ograniczyć prędkość połączenia internetowego.

  Dowiedz się, jak zmienić nazwę i hasło Wi-Fi za pomocą aplikacji AI Life lub strony internetowej do zarządzania w celu ochrony sieci Wi-Fi.

  Przydatne pliki do pobrania

  Rozpoczęcie pracy z Emerson Riptide Cf605bq00

  Bezpośredni link do pobrania Rozpoczęcie pracy z Emerson Riptide Cf605bq00

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rozpoczęcie pracy z Emerson Riptide Cf605bq00