Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Electrolux Ewf 668

Electrolux Ewf 668 to zaawansowana pralka o wielu funkcjach. Poniżej znajdują się ważne wskazówki dotyczące jej obsługi:

Ostatnia aktualizacja: Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Electrolux Ewf 668

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWF1655. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWF1655 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWF1655


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF1655

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] PERILICA PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRACKA AUTOMATICKÁ PRÁCKA AUTOMATA MOSÓGÉPUPUTE ZA UPORABU INSTRUKCJA OBSLUGI NAVOD K OBSLUZE NAVOD NA OBSLUHU HASZNALATI UTMUTATOEWF 1655HR PL CZ SK132 984 230HSpis treciWane informacje Utylizacja Zalecenia w zakresie ochrony rodowiska Dane techniczne InstalacjaRozpakowanie Ustawienie i poziomowanie Podlczenie wa doplywowego wody Podlczenie wa odplywowego wody Podlczenie do zasilania elektrycznego28 29 29 29 3030 30 31 31 31rodki piorce i zmikczajce Dozowanie rodków piorcych Midzynarodowe symbole konserwacji odziey Kolejno czynnoci Tabela programów40 40 41 42-44 45-46KonserwacjaObudowa Drzwi Pojemnik na rodki piorce Maly filtr wa doplywowego wody Pompa odplywowa wody Awaryjne odprowadzenie wody Wskazówki dotyczce przechowywania w niskich temperaturach4747 47 47 47 47 48 48Pastwa nowa pralka automatyczna Opis urzdzeniaPojemnik na rodki piorce32 3232Co zrobi, jeli urzdzenie nie pracuje?49-50EksploatacjaPanel sterowania Praktyczne wskazówki dotyczce prania Sortowanie odziey Temperatury Przed wloeniem bielizny Maksymalne iloci bielizny Ciar bielizny Usuwanie plam3333-38 39 39 39 39 39 39 39-40Symbole pojawiajce si w niniejszej instrukcji obslugi maj nastpujce znaczenie: Trójkat ostrzegawczy i okreßlenia sygnalizacyjne (Uwaga! Upomnienie! ) maja na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle waqne dla zapewnienia Panstwa bezpieczenstwa i niezawodnej pracy urzadzenia. Informacje poprzedzone tym symbolem stanowia uzupelnienie instrukcji funkcjonowania i praktycznego uqywania urzadzenia. Ten symbol oznacza zalecenia i wskazówki dotyczace oszczednego korzystania z urzadzenia w sposób przyjazny dla ßrodowiska.Oto nasz wklad w ochron rodowiska: uywamy papieru pochodzcego z recyklingu.27POLSKIWane informacjeProsimy o uwaqne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi i zwrócenie szczególnej uwagi na podane na pierwszych stronach zasady bezpieczenstwa. [... ] Przycisk ten ma dwie funkcje: · Start: po wybraniu programu i funkcji nacisna© ten przycisk wlaczajac pralke. Lampka sygnalizacyjna obok przycisku przestanie pulsowa© i zacznie ßwieci©. Gdy wybrana zostanie funkcja Start opóqniony liczenie do tylu bedzie wyßwietlone na wyßwietlaczu. · Pauza: Program zostanie przerwany po ponownym nacißnieciu tego przycisku. Aby ponownie wlaczy© program wcisna© ten przycisk jeszcze raz. Kiedy cykl prania ustawiony zostanie na PAUZA drzwiczki pralki moqna otworzy© wówczas, gdy: · pralka nie znajduje sie w fazie grzania wody, · poziom wody nie jest za wysoki, · beben nie obraca sie. Przed wprowadzeniem zmian w wykonywanym programie pralke ustawi© na pozycji PAUZA.378 Komunikaty glosoweW trakcie calego cyklu prania specjalny elektronczny panel glosowy bdzie podawal proste i zrozumiale komunikaty pomocnicze. Komuniakty glosowe mog by aktywowane lub dezaktywowane poprzez równoczesne nacinicie przycisków «Change» oraz «Exit». Jeli na wywietlaczu pojawia si napis,, Voice enable" oznacza to, e funkcja komunikatów glosowych nie jest aktywna. Z kolei napis,, Voice disable" oznacza, e funkcja komunikatów glosowych jest aktywna. Poprzez naciskanie przycisku «Change» mona ustawi jeden z trzech dostpnych poziomów glonoci (NISKI, REDNI lub MAKSYMALNY); naley w tym celu wybra odnon opcj regulacji dostpn w menu SETUP. Przewidziane s dwa róne rodzaje komunikatów: · komunikaty wyjaniajce w jaki sposób nastawi program prania oraz opisujce poszczególne opcje. Komunikaty te trwaj kilka sekund i podawane s tylko jeden raz po wybraniu danej opcji. Tego rodzaju komunikaty podawane s natychmiast po wystpieniu jakiejkolwiek nieprawidlowoci i powtarzane s regularnie a do momentu usunicia jej przyczyny. Aby wybra jezyk, w którym bd podawane komunikaty glosowe, naley postpi w taki sam sposób, jak przy ustawianiu jzyka komunikatów na wywietlaczu. W przypadku wybrania jzyka niedostpnego, komunikaty nie bd podawane.Odplyw wody Funkcja Stop z woda lub Program nocny sluqy do wypompowania wody z ostatniego plukania. Naleqy ustawi© przelacznik programów na pozycji O, wybra© program i wcisna© START/PAUZA. Wirowanie Funkcja wirowania przy wysokich obrotach dla bielizny pranej recznie przeznaczona jest tylko dla tkanin bawelnianych. Przyciskiem Spin (Wirowanie) moqna zmniejszy© predkoß© wirowania odpowiednio do rodzaju tkaniny. Delikatne wirowanie Funkcja krótkiego wirowania z predkoßcia 700 obr/min dla bielizny pranej recznie jest przeznaczona do tkanin syntetycznych, delikatnych, welny, jedwabiu i do prania recznego. Program krótki 30° Jest to kompletny program, który moqe by© dostosowany do nastepujacych funkcji: redukcja predkoßci wirowania, wylaczenie wirowania, stop z woda i start opóqniony. ] · Zastosowano niewlaßciwy ßrodek pioracy (zbytnio sie pieni) lub w nadmiernej iloßci. · Sprawdzi© czy nie ma wycieków w okolicy mocowania weqa doplywowego do kranu. Dotkna© weqa sprawdzajac czy nie jest wilgotny: woda splywa wzdluq weqa utrudniajac czynnoßci kontrolne. · Waq wylewowy jest uszkodzony lub niewlaßciwie zainstalowany (ryzyko wycieku). ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWF1655

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWF1655.

Wyszukaj artykuły dotyczące pomocy serwisowej

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWF810. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWF810 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWF810

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EWF810 (486 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF810

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] 132991140 copertina20-08-200315:45Pagina 1W A S H I N G M AC H I N E P R A L K A AU TO M AT Y C Z N A AU TO M AT I C K Á P R A C K A AU TO M AT I C K Á P R Á C K A AU TO M ATA M O S Ó G É PINSTRUCTION BOOKLET INSTRUKCJA OBSLUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓEWF 810 EWF 1010GB PL CZ SK132 991 140H132991140·PL15:37Pagina 22Spis treciWane informacje Utylizacja Zalecenia w zakresie ochrony rodowiska Dane techniczne InstalacjaRozpakowanie Ustawienie i poziomowanie Podlczenie wa doplywowego wody Podlczenie wa odplywowego wody Podlczenie do zasilania elektrycznego23 24 24 24 2525 25 26 26 26rodki piorce i zmikczajce Dozowanie rodków piorcych Midzynarodowe symbole konserwacji odziey Kolejno czynnoci Tabela programów31 31 32 33-34 35-37KonserwacjaObudowa Drzwi Pojemnik na rodki piorce Maly filtr wa doplywowego wody Pompa odplywowa wody Awaryjne odprowadzenie wody Wskazówki dotyczce przechowywania w niskich temperaturach3838 38 38 38 38 39 39Pastwa nowa pralka automatyczna Opis urzdzeniaPojemnik na rodki piorce27 2727Co zrobi, jeli urzdzenie nie pracuje? Punkty Serwisowe40-41 42-43EksploatacjaPanel sterowania Praktyczne wskazówki dotyczce prania Sortowanie odziey Temperatury Przed wloeniem bielizny Maksymalne iloci bielizny Ciar bielizny Usuwanie plam28-2928-29 30 30 30 30 30 30 30-31Symbole pojawiajce si w niniejszej instrukcji obslugi maj nastpujce znaczenie: Trójkat ostrzegawczy i okreßlenia sygnalizacyjne (Uwaga! Upomnienie! ) maja na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle waqne dla zapewnienia Panstwa bezpieczenstwa i niezawodnej pracy urzadzenia. Informacje poprzedzone tym symbolem stanowia uzupelnienie instrukcji funkcjonowania i praktycznego uqywania urzadzenia. [... ] Wykorzystywanie pojemnoci bbna pozwoli Pastwu na oszczdnoci wody i energii elektrycznej. W przypadku tkanin bardzo mocno zabrudzonych naley zmniejszy wielko wsadu.Temperatury 95°Cdo rednio zabrudzonej bialej bawelny i lnu (np. obrusy, serwety, przecieradla, powloczki, rczniki, cierki lub inne tkaniny). do rednio zabrudzonych tkanin kolorowych (koszulki, pidamy) z bawelny, lnu lub tkanin syntetycznych oraz lekko zabrudzonej bialej bawelny (np. do tkanin delikatnych, syntetycznych, jedwabiu, akrylu i welny o ile na etykietach wyrobów welnianych jest informacja: "Czysta ywa welna, mona pra w pralkach automatycznych, wyrób nie filcuje si" ("Pure new wool, machineCiar bieliznyPodajemy orientacyjn wag niektórych sztuk bielizny: Szlafrok kpielowy 1200 g Poszwa 1000 g Przecieradlo 700 g Obrus 500 g Poszewka 200 g Serweta 250 g Rcznik frotte (maly) 200 g Serwetka 100 g Koszula nocna 200 g Figi damskie 100 g Koszula mska 600 g Koszulka mska 200 g Piama mska 500 g Bluzka 100 g Slipy mskie 100 g60°C(pranie na zimno)30°C-40°Cwashable, non-shrink").Przed wloeniem bieliznyOddziela ciemne tkaniny od jasnych tkanin wlóknistych oraz rczników, gdy resztki wlókien mog osi na ubraniach, a tkaniny biale mog przybra szary kolor. Nowe, kolorowe ubrania naley przed wloeniem wraz z innymi do pralki upra oddzielnie (wczeniej). Naley opróni kieszenie z wszelkich metalowych przedmiotów (spinki do wlosów, pinezki itp. ) Przed wloeniem bielizny do pralki naley pozapina guziki, zatrzaski, zamki blyskawiczne i przyszy "lune" guziki. Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyci specjalnym rodkiem do usuwania plam. Pra z zachowaniem szczególnej ostronoci.Usuwanie plamDo usunicia niektórych plam nie wystarczy tylko woda i detergent. Stare plamy odmoczy w zimnej wodzie, a nastpnie czyci enzymatycznym rodkiem piorcym lub wod z sol. Plamy z wosku: usun moliwie jak najwicej wosku przy uyciu tpego ostrza. Umieci tkanin pomidzy dwoma arkuszami bibuly i przeprasowa gorcym elazkiem. Plamy z atramentu i dlugopisu: przyloy latwo nasczaln szmatk bawelnian nawilon alkoholem metylowym (*). Plamy z wilgoci i pleni: w przypadku tkanin o trwalych kolorach mona zmoczy je w roztworze wody z wybielaczem lub zmoczy w roztworze zawierajcym jedn cz wody utlenionej na dziesi czci wody i pozostawi w roztworze na 10-15 minut.30Pagina 31Plamy z rdzy: zastosowa rodek do usuwania rdzy wedlug zalece podanych na opakowaniu tego rodka. Natychmiast przetrze rozpuszczalnikiem do tej farby, namydli, a nastpnie spluka. Plamy ze szminki: przetrze tri (trójchloroetylen) w przypadku tkanin jedwabnych lub eterem w przypadku tkanin welnianych. Plamy z olejów i smoly: poloy na zaplamionym miejscu kawaleczek masla. Plamy z trawy: starannie namydli, a nastpnie czyci wod i wybielaczem (jeli nie ma przeciwwskaza). Plamy z wina: zamoczy w wodzie z dodatkiem mydla lub rodków piorcych. Jeeli plamy nie zostaly usunite, mona uy wybielacza dla danego rodzaju tkaniny. (*) nie uywa acetonu do plam na tkaninach ze sztucznego jedwabiu.Dozowanie rodków piorcychRodzaj i ilo detergentu zaley od rodzaju, iloci, i stopnia zabrudzenia bielizny oraz twardoci wody. Informacje o stopniu twardoci wody mona uzyska w Miejskich Zakladach Wodocigowych. ] · Zbyt mala iloß© lub niewlaßciwa jakoß© ßrodków pioracych. Zbyt mala doza ßrodku pioracego powoduje, qe bielizna przybiera szary odcien. · Nóqki urzadzenia nie sa wypoziomowane (sprawdzi© poziomowanie po przekatnej). · W bebnie znajduje sie zbyt mala iloß© odzieqy.· Niezadowalajace wyniki prania:· Pralka wibruje w czasie wirowania:40Pagina 41Problem· Drzwiczki pralki nie otwieraja sie:Przypuszczalny powód· Program nie dobiegl konca. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWF810

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWF810.

Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Electrolux Ewf 668

Bezpośredni link do pobrania Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Electrolux Ewf 668

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Electrolux Ewf 668