Wymiana manuałów Epson Eb 595wi

Epson EB 595Wi to wielofunkcyjny urządzenie do drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach małych biur i domowych. Urządzenie ma szerokie możliwości konfiguracji i obsługuje wiele różnych typów nośników, w tym papier, etykiety, koperty, kartki, karty plastikowe, skoroszyty i więcej. Wymiana manuałów Epson EB 595Wi jest prosta i łatwa dzięki zaawansowanej funkcji drukowania z zestawu wstępnie zainstalowanych sterowników. Urządzenie można łatwo konfigurować za pomocą łatwego w użyciu interfejsu użytkownika. Urządzenie jest wyposażone w wiele innych praktycznych funkcji, w tym automatyczne wycinanie, drukowanie bezpośrednio z karty pamięci, tworzenie miniatur i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Wymiana manuałów Epson Eb 595wi

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje niezbędne do rozpoznania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trybie online, w panelu sterowania, w monitorze stanu lub po przeprowadzenia testu działania drukarki. Zob. odpowiednie rozdziały poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem niezwiązanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiednim rozdziale.

Do rozwiązania problemu konieczne może być anulowanie drukowania.

Wskaźniki błędów

Wiele typowych problemów można rozpoznać na podstawie stanu kontrolek drukarki. Jeśli drukarka przestała działać, a kontrolki nadal świecą lub migają, należy zdiagnozować problem na podstawie poniższej tabeli, a następnie postąpić zgodnie z zalecanymi procedurami.

Kontrolki

Problem i rozwiązanie

Koniec papieru

Nie włożono papieru.

Umieścić papier w podajniku arkuszy, a następnie nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji . Drukarka wznowi drukowanie, a kontrolka zgaśnie.

Błąd wielokrotnego podawania

Podczas drukowania dwustronnego drukarka pobiera więcej niż jeden arkusz naraz.

Załadować papier do podajnika arkuszy i nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji w celu wznowienia drukowania.

Zacięcie papieru

Papier zaciął się w drukarce.

Zob. Zacięcie papieru

Brak tuszu

W jednym z pojemników skończył się tusz lub pojemnik nie został zainstalowany.

Wymienić pojemnik z tuszem na nowy. Jeśli po wymianie pojemnika kontrolka nadal świeci, może to oznaczać, że pojemnik nie został zainstalowany poprawnie. Ponownie zainstalować pojemnik, upewniając się, że umieszczony został na swoim miejscu.
Wymiana pustego pojemnika

Nieprawidłowy pojemnik

Obecnie zainstalowany pojemnik z tuszem nie może być używany w tej drukarce.

Należy go zastąpić odpowiednim pojemnikiem z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_5. htm#S-00800-00500">Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem

Pojemnik nie został prawidłowo zainstalowany.

Ponownie włożyć pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/trble_6. htm#S-01200-00900-00400">Po wymianie pojemnika kontrolka błędu świeci stale lub miga

Mało tuszu

Tusz w pojemniku jest prawie wyczerpany.

Pozyskać nowy pojemnik z tuszem. Sprawdzić stan pojemników z tuszem w celu określenia, w którym pojemniku tusz jest prawie wyczerpany. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_1. htm#S-00800-00100">Sprawdzanie statusu pojemnika z tuszem

Konserwacja

Sączki atramentu drukarki są całkowicie wyeksploatowane.

Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson, aby wymienić sączki atramentu.

Nieznany błąd drukarki

Wystąpił nieznany błąd drukarki.

Wyłączyć drukarkę. Następnie wyjąć zacięty papier. htm#S-01200-00800-00300">Zacięcie papieru

Ponownie włączyć drukarkę. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.

: włączone, : wyłączone, : miga powoli, : miga szybko

Monitor stanu

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie monitora stanu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, w oknie tym należy nacisnąć przycisk How To (Jak), a monitor stanu przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę wymiany pojemnika.

Sposób potwierdzania stanu poszczególnych pojemników z tuszem opisano w następujących rozdziałach:
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3
W systemie EPSON Status Monitor

W przypadku pojawienia się komunikatu o kończącej się żywotności sączków atramentu należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson w celu wymiany sączków. Kiedy sączki atramentu zostaną napełnione, drukarka wyłączy się i wznowienie drukowania będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pomocy od działu pomocy technicznej firmy Epson.

Przeprowadzanie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w określeniu, czy problem jest związany z drukarką czy też z komputerem.

W celu przeprowadzenia testu działania drukarki należy wykonać czynności opisane poniżej.

Upewnić się, że drukarka i komputer są wyłączone.

Odłączyć przewód od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_3. gif"/>

Upewnić się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450100. gif"/>

Zostanie wydrukowany arkusz testu dysz. Jeśli na arkuszu widoczne będą przerwy, należy oczyścić głowicę drukującą.

Jeśli arkusz zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, przewodzie lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pl/s22/html/app_3. htm#S-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jeśli arkusz testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Wówczas należy wykonać instrukcje zawarte w kolejnym rozdziale. htm#S-01200-00900">Drukarka nie drukuje

Pojemnik z tuszem można wymienić, korzystając z przycisków drukarki lub z poziomu komputera. Instrukcje znajdują się w odpowiedniej sekcji poniżej.

Uwaga:

Nie należy otwierać opakowania z pojemnikiem dopóki nie zaistnieje potrzeba jego instalacji. Pojemnik z tuszem jest pakowany próżniowo, aby zachował swoją niezawodność.

Korzystanie z przycisków drukarki

W tej tabeli przedstawiono status kontrolek oraz działania, które należy podjąć.

Uzyskaj nowy pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/wf7015/html/images/hd1640022u. gif"/>

Wymień zużyty pojemnik z tuszem.

Kontrolki

Działanie

miga, świeci

Aby wymienić pojemnik z tuszem przy użyciu przycisku , wykonaj następujące czynności.

Na ilustracjach pokazano wymianę pojemnika z czarnym tuszem. Instrukcje dla innych pojemników są takie same.

Upewnij się, że kontrolka  świeci, ale nie miga.

Otwórz pokrywę drukarki. Uchwyt pojemników z tuszem przesuwa się do położenia umożliwiającego wymianę pojemników, a kontrolka  zaczyna migać.

Jeśli głowica drukująca nie przesunie się do położenia umożliwiającego wymianę pojemników z tuszem, należy nacisnąć przycisk .

Nie należy przesuwać głowicy drukującej ręcznie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie drukarki.

Nie należy przytrzymywać przycisku  przez więcej niż trzy sekundy, ponieważ drukarka może rozpocząć procedurę czyszczenia głowicy. com/onlineguides/pl/wf7015/html/files/step_3. gif"/>

Aby uzyskać jak najlepsze wyniki drukowania, przed otwarciem nowego opakowania należy wstrząsnąć nowym pojemnikiem z tuszem cztery czy pięć razy. com/onlineguides/pl/wf7015/html/images/ha5570011h. gif"/>

Wyjmij nowy pojemnik z tuszem z opakowania. com/onlineguides/pl/wf7015/html/files/mark_ca. gif"/>Przestroga:

Podczas rozpakowywania pojemnika z tuszem należy uważać, aby nie złamać haczyków znajdujących się na jego bokach.

Nie należy dotykać zielonego układu scalonego z boku pojemnika. Może to spowodować uszkodzenie pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/wf7015/html/images/ha5570012h. com/onlineguides/pl/wf7015/html/files/step_5. gif"/>

Usuń żółtą taśmę z dna pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/wf7015/html/images/ha5570013h. gif"/>

Żółtą taśmę należy usunąć z pojemnika z tuszem przed zainstalowaniem go w drukarce. W przeciwnym razie jakość druku będzie niższa lub drukowanie nie będzie możliwe.

Jeśli pojemnik z tuszem zostanie zainstalowany bez uprzedniego zdjęcia taśmy, należy wyjąć go z drukarki, usunąć taśmę i zainstalować go ponownie.

Nie należy zdejmować przezroczystego uszczelnienia znajdującego się u dołu pojemnika. W przeciwnym razie pojemnik może stać się bezużyteczny. com/onlineguides/pl/wf7015/html/images/ha5570014h. gif"/>

Nie należy zdejmować ani rozrywać etykiety na pojemniku, gdyż może to spowodować wyciek tuszu. com/onlineguides/pl/wf7015/html/images/ha5570015h. com/onlineguides/pl/wf7015/html/files/step_6. gif"/>

Otwórz pokrywę pojemników z tuszem. com/onlineguides/pl/wf7015/html/images/hd1640004u. com/onlineguides/pl/wf7015/html/files/step_7. gif"/>

Ściśnij wypustkę z tyłu pojemnika z tuszem, który chcesz wymienić. Unieś pojemnik prosto do góry i wyjmij go z drukarki. Zutylizuj go w odpowiedni sposób. com/onlineguides/pl/wf7015/html/images/hd1640005u. gif"/>

Jeżeli wyjęcie pojemnika sprawia trudności, należy pociągnąć go nieco mocniej, aż będzie można wyjąć go z drukarki. com/onlineguides/pl/wf7015/html/files/step_8. gif"/>

Włóż pojemnik z tuszem w uchwycie pojemników spodem do dołu. Następnie dociskaj pojemnik z tuszem, aż usłyszysz kliknięcie. com/onlineguides/pl/wf7015/html/images/hd1640006u. com/onlineguides/pl/wf7015/html/files/step_9. gif"/>

Po zakończeniu wymiany pojemników zamknij pokrywę pojemników i drukarki. com/onlineguides/pl/wf7015/html/images/hd1640007u. gif"/>

Głowica drukarki przesunie się i rozpocznie automatyczny proces dostarczania tuszu. Ten proces trwa około trzech minut. Po zakończeniu dostarczania tuszu do systemu głowica drukująca wraca do pozycji początkowej. Kontrolka  przestaje migać i pozostaje włączona.

Kontrolka  miga również wtedy, gdy drukarka dostarcza tusz do systemu. Nie wolno wyłączać drukarki, gdy ta kontrolka miga. Może to spowodować niewystarczające napełnienie systemu tuszem.

Jeśli kontrolki  migają lub są włączone, gdy głowica drukująca wróci do swojego początkowego położenia, może to oznaczać, że pojemnik z tuszem jest zainstalowany nieprawidłowo. Otwórz pokrywy drukarki i pojemników z tuszem ponownie, dociśnij pojemnik z tuszem, tak aby zatrzasnął się w komorze, a następnie dokładnie zamknij pokrywę pojemników.

Przy użyciu komputera

Z poziomu komputera można monitorować stan pojemnika z tuszem oraz przeglądać instrukcje ekranowe dotyczące wymiany pojemnika o niskim poziomie tuszu lub pojemnika pustego.

Jeśli wystąpi konieczność wymiany pojemnika z tuszem, kliknij opcję How to (Jak) w oknie Status Monitor. Aby wymienić pojemnik, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. gif"/>Uwaga dla użytkowników systemu Windows:

Jeśli program EPSON Status Monitor 3 jest niedostępny, wyświetl okno sterownika drukarki i kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie przycisk Extended Settings (Ustawienia zaawansowane). W oknie Extended Settings (Ustawienia zaawansowane) zaznacz pole wyboru Enable EPSON Status Monitor 3 (Włącz program EPSON Status Monitor 3).

Więcej informacji na temat wymiany pojemników z tuszem z poziomu komputera zawiera poniższa sekcja.
Patrz Używanie programu EPSON Status Monitor 3 (dla systemu Windows)
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor (dla systemu Mac OS X)

Pojemnik z tuszem można wymienić, korzystając z przycisków drukarki lub z poziomu komputera. Instrukcje znajdują się w odpowiedniej sekcji poniżej.

Uwaga:

Opakowanie z pojemnikiem z tuszem należy otworzyć dopiero wtedy, gdy drukarka będzie gotowa do jego włożenia. Pojemnik jest pakowany próżniowo w celu zachowania jego niezawodności.

Korzystanie z przycisku drukarki

Ta tabela opisuje stan lampek i czynności, które należy wykonać.

Kup dodatkowy pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/b050004h. gif"/>

Wymień zużyty pojemnik z tuszem.

Lampki

Czynność

miganie, włączone

Aby wymienić pojemnik z tuszem, używając przycisku tuszu , należy wykonać następujące czynności. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/mark_ca. gif"/>Przestroga:

Nie należy wyjmować pojemnika z drukarki do momentu, gdy ma być on wymieniony.

Na ilustracjach pokazano wymianę pojemnika z tuszem yellow (żółty). Instrukcje dla innych pojemników są takie same.

Wymiana manuałów Epson Eb 595wi

Bezpośredni link do pobrania Wymiana manuałów Epson Eb 595wi

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wymiana manuałów Epson Eb 595wi

Upewnij się, że taca CD/DVD nie jest włożona do drukarki i że lampka zasilania  świeci się, a nie miga.

Otwórz pokrywę drukarki. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050020h. gif"/>

Jeśli pojemnik jest na wyczerpaniu, można z niego korzystać do momentu całkowitego zużycia tuszu. Aby sprawdzić stan każdego z pojemników, sprawdź jedną z poniższych sekcji:
Patrz sekcja Używanie programu EPSON Status Monitor 3 (dla systemu Windows)
Używanie programu EPSON StatusMonitor. (Dla systemu Mac OS X)

Przycisku tuszu  nie należy przytrzymywać dłużej niż trzy sekundy — po upływie tego czasu automatycznie rozpocznie się proces czyszczenia głowicy.

Nie wolno ręcznie przesuwać głowicy drukującej, gdyż może to spowodować uszkodzenie drukarki. Aby ją przesunąć, należy zawsze użyć przycisku tuszu .

Należy uważać, aby nie dotknąć białego płaskiego kabla wewnątrz drukarki. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050054h. gif"/>

Naciśnij ponownie przycisk tuszu

Jeśli więcej niż jeden pojemnik jest na wyczerpaniu lub całkowicie zużyty, głowica przesunie się do znaku , aż do momentu wskazania wszystkich zużytych lub będących na wyczerpaniu pojemników.

Kiedy wszystkie będące na wyczerpaniu lub zużyte pojemniki zostaną wskazane, głowica przesunie się na pozycję wymiany pojemnika po naciśnięciu przycisku tuszu

Wyjmij pojemnik z tuszem z opakowania.

Podczas rozpakowywania pojemnika należy uważać, aby nie złamać haków znajdujących się na jego bokach.

Nie należy dotykać zielonego układu scalonego z boku pojemnika. Może to spowodować jego uszkodzenie. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050023h. gif"/>

Nowy pojemnik należy instalować zaraz po wyjęciu starego. Jeśli pojemnik nie zostanie zainstalowany wystarczająco szybko, głowica może wyschnąć i nie będzie w stanie drukować. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/step_6. gif"/>

Zdejmij żółtą taśmę z dolnej części pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050024h. gif"/>

Zdjęcie taśmy jest konieczne; w przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jakości wydruku lub drukowanie nie będzie możliwe.

Jeśli pojemnik zostanie zainstalowany bez zdjęcia taśmy, należy wyjąć pojemnik z drukarki, zdjąć taśmę i zainstalować go ponownie.

Nie należy usuwać przezroczystego zamknięcia z dołu pojemnika. W przeciwnym razie pojemnik może stać się niezdatny do użycia. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050025h. gif"/>

Nie należy zdejmować ani rozrywać etykiety na pojemniku, gdyż może to spowodować wyciek tuszu. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050026h. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/step_7. gif"/>

Otwórz pokrywę pojemników. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050053h. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/step_8. gif"/>

Ściśnij zatrzask z tyłu pojemnika, który chcesz wymienić. Wyjmij pojemnik ku górze. Pozbądź się go w odpowiedni sposób. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050027h. gif"/>

Nie należy ponownie napełniać pojemników z tuszem. Użycie produktów firmy innej niż Epson może być przyczyną uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją firmy Epson, i w pewnych warunkach może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki.

Jeżeli wyjęcie pojemnika sprawia trudności, należy pociągnąć go nieco mocniej do momentu, aż będzie go można wyjąć z drukarki. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/step_9. gif"/>

Pojemnik z tuszem należy umieścić w zatrzasku, dolną częścią do dołu. Następnie należy wcisnąć pojemnik, do momentu zatrzaśnięcia. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050028h. com/onlineguides/pl/spr285/html/files/step_10. gif"/>

Po zakończeniu wymiany pojemników należy zamknąć pokrywę pojemników i drukarki.

Naciśnij przycisk tuszu

Głowica drukarki przesunie się i rozpocznie automatyczny proces dostarczania tuszu. Proces ten trwa około półtorej minuty. Po zakończeniu ładowania tuszu głowica drukarki powróci do pozycji początkowej. Lampka zasilania  przestanie migać i pozostanie zapalona, a lampka tuszu  zgaśnie. com/onlineguides/pl/spr285/html/images/h050029h. gif"/>

Lampka zasilania  miga podczas ładowania tuszu do drukarki. W żadnym przypadku nie należy wyłączać drukarki, zanim lampka nie przestanie migać. Może to spowodować niedokończenie procesu ładowania tuszu.

Nie należy wkładać tacy CD/DVD do czasu zakończenia ładowania tuszu.

Jeśli lampka tuszu  miga po przesunięciu głowicy do pozycji początkowej, może to oznaczać, że pojemnik nie został zainstalowany prawidłowo. Naciśnij ponownie przycisk tuszu  i naciskaj pojemnik z tuszem do momentu jego zatrzaśnięcia.

Przy użyciu komputera

Z poziomu komputera można monitorować stan pojemnika z tuszem oraz przeglądać instrukcje wyświetlane na ekranie, dotyczące wymiany pojemnika o niskim poziomie tuszu lub pojemnika pustego.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, w oknie programu EPSON Status Monitor kliknij przycisk How to (Jak), aby wyświetlić okno programu EPSON Status Monitor. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby wymienić pojemnik.

Więcej informacji na temat wymiany pojemników z tuszem z poziomu komputera zawiera poniższa sekcja.
(dla systemu Windows)
(Dla systemu Mac OS X)